Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Lectio Divina - 2013.03.09

„Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Mk 2,1-12)

 

A fenti lejátszóra kattintva hallgathatjuk meg Tájmel Antal atya előadását, melynek vázlatát is elolvashatjuk az alábbiakban:

 

Szentlélek hívó imádság

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál! Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait és meghalljuk hozzánk szóló szavát! Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Lectio (Amit Isten Igéje mond)

A Jézus halála és feltámadása után létrejött keresztény közösségek tagjai számára különleges tapasztalat volt, amikor ismételten átélték, hogy Krisztus valóban jelen van közöttük. A közelségét többek között akkor érezték a leginkább, amikor megfelelő előkészület után elnyerték a keresztséget és vele együtt ajándékként megkapták a bűneik bocsánatát is. De akkor is erősödött bennük Krisztus közelségének a bizonyossága, amikor az ő nevében különféle gyógyulások történtek közöttük. De az őket befogadó közösség által nyújtott biztonság is jó érzéssel töltötte el őket. Viszont a Jézus Krisztusba vetett hitük miatt a környezetük részéről sokszor tapasztalták, hogy némelyek élesen szembehelyezkednek a nézeteikkel és az életmódjukkal. Ilyenkor úgy érezték, hogy megerősítésre lenne szükségük. Márk egy olyan hagyományból átvett történet elmondásával akar segíteni nekik, amiben Jézus egy bénát gyógyít meg, és amiben egy vita is található Jézus bűnbocsátó hatalmáról. A csoda elbeszélésével Jézust olyan kezelőorvosként mutatja be, aki földi működése során meggyógyította az ember testét is és a lelkét is, akihez a követője bármikor bizalommal fordulhat.

Isten Igéjének meghallgatása.

1Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, 2annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. 3Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. 4Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. 5Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: "Fiam, bűneid bocsánatot nyertek." 6Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: 7"Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?" 8Jézus lelkében belelátott gondolataikba. "Miért gondoltok ilyeneket magatokban? - kérdezte. - 9Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek - vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? 10Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: 11"Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!" 12Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: "Ilyet még nem láttunk soha."

1. A szöveg és környezete

A Márk által ránk hagyott történet egy külső és egy belső gyógyulást ír le. Elénk tárja a béna ember bűneinek a megbocsátását és a meggyógyítását. A történet a Jézusba vetett bizalom erejének, az elutasításnak, a csodálkozásnak és az Isten dicsőítésének a sokszínűségét tárja fel. A segítségével Márk nem a múltra szeretné irányítani közössége tagjainak a figyelmét, hanem arra szeretné ösztönözni őket, hogy tegyék kézzelfoghatóvá Jézus segítő és megbocsátó hatalmát, és azt éreztessék meg a környezetükben élő emberekkel.

A béna meggyógyításáról szóló történet és a benne található vita ma már elválaszthatatlan egységet alkot. Maga a csodaelbeszélés az egyik keresztény közösségben formálódott ki. Ezt később olyan őskeresztény körök bővítették, amik Jézus hatalmára való hivatkozással a bűnök megbocsátását gyakorolták és védelmezték is. 

2. Néhány gondolat

A kafarnaumi gyógyítás helyszíne feltételezhetően Simon Péter háza volt, pontosabban a ház udvara, illetve a ház előtti tér. Jézus bizonyára a bejárat árnyékában tanította az előtte letelepedett embereket. A béna embert vivő férfiak nem próbálnak meg valahogyan utat törni maguknak, hanem felviszik a beteget a tetőre. Az egyemeletes ház lapos tetejére könnyen fel lehetett menni a külső lépcsőn, és nagy valószínűség szerint a tető szélén engedték le a beteget a hordágyon ott, ahol Jézus volt.  A tető kibontása is megoldható lett volna, ha az áthidaló keresztgerendák feletti rőzséből, nádból és szalmából való lécrácsozaton levő agyagbevonatot eltávolították volna. Viszont a tető kibontására való utalás itt inkább arra szolgál, hogy az eset halaszthatatlanságát, a kérelmezők kitartását és a gyógyításba vetett reményét még szemléletesebben juttassa kifejezésre.

Érdemes odafigyelni a négy férfi hitére, akik a kedvezőtlen körülmények ellenére a bénát egy ágyon Jézus elé juttatják Ez a hit szótlan, de annál sokatmondóbb, mert cselekszik; ez erőfeszítésekre is képes. A hit nem más, mint a kedvezőtlen körülmények ellenére is megvalósított, bizalommal teli Jézushoz érkezés. Megingathatatlanul benne rejlik az a meggyőződés, hogy Jézus segíthet, és meggyógyíthat. Ebben bizonyára a magatehetetlen béna reménye is benne van, aki sem a szavaival, sem a mozdulataival nem képes ezt kinyilvánítani.           Jézus félbeszakítja a tanítást, egészen a beteg felé fordul, és gyengéden megszólítja őt: „gyermekem!” A gyermek („teknon”) megszólítással Jézus az együtt érző szeretetét fejezi ki a beteg iránt. A gyógyító szavak helyett pedig először ezt mondja: A bűneid bocsánatot nyertek! Bár nem érinti meg a béna embert, ennek ellenére a beteg azonnal feláll, fogja a hordágyát, és mindenki szeme láttára elmegy.

Az ősegyház tanítóinak határozott álláspontja alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a bűnök megbocsátására csak az képes, akinek része van az Isten teljhatalmában. Ezt már Jézus kortársai is megtapasztalhatták, amikor ezeket mondták: „Úgy tanít, mint akinek hatalma van”, „Még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni”. Jézus feltámadása után pedig ezek a vallomások félreérthetetlenné váltak.

Érdemes odafigyelni arra, hogy Jézus a béna embert először a bűnei megbocsátásával ajándékozza meg, és csak azután a fogyatékossága megszüntetésével. Amikor Jézus megbocsátja a bűneit, akkor a betegségét nem elkülönítve szemléli, hanem az embert a maga egészében látja, annak testi, lelki, vallási érzéseivel együtt. Jézus nemcsak az Istennel való közösséget és a teste épségét adja vissza neki, hanem azt is lehetővé teszi a számára, hogy újra visszatérhessen az emberek közösségébe.

Meditatio (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)

Feltűnő a bénát vivő négy segítőnek a hite. Ők egy olyan embert visznek Jézushoz, aki a saját erejéből nem képes erre. Aki jó barátokat mondhat a magáénak, az boldog lehet. Ők ugyanis bármikor készek arra, hogy a szükségben levőt a helyes irányba vigyék. Ha az érintettben a kétségek tetőként borítanak is be mindent, a barátok elszánt segítsége révén a tető megnyílik, és a tekintet Jézusra irányulhat. A jó barátok mellett fokozottan hatékonyak a Jézus által ajándékozott szentségek is: a szentgyónás, a betegek szentsége, az eucharisztia éltető és gyógyító kenyere. Ezek hatnak a testre és a lélekre is…

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)

Az ember értékét a hasznossága alapján szokták meghatározni. Ha hasznára van a társadalomnak, akkor értékelik, és támogatják. Ha mások terhére van, akkor kezdetét veszi egy olyan folyamat, ami a megjegyzésekkel kezdődik, a lenézéssel és a megvetéssel folytatódik és végül a teljes kirekesztéssel fejeződik be. Először ez lélektani nyomásként nehezedik az érintettre, később viszont ez fizikailag is megtapasztalható. Akiből hiányzik a megértés, a gyengédség, a szeretet és a megbocsátás, az a másik embert kitaszítja a közösségből. Aki ezt teszi, az elmozdíthatatlanná akarja tenni a fennálló, embereket bénító körülményeket. Aki másokat kirekeszt a közösségből, az saját magát is veszélyezteti: elszigeteli magát másoktól és maga is bénulttá válhat.

Collatio (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)

Különböző bénultságokkal együtt élő és küszködő emberként különböző kérdéseket kell feltennem magamnak. Elfogadom-e, ha Jézus másokon keresztül akar segíteni nekem, hogy fel tudjak állni? Tudatosodott-e már bennem, hogy nem vagyok véglegesen odaláncolva hibáimhoz, a félelmeimhez, és a bűneimhez? Tudok-e segíteni másoknak, hogy egészségessé váljanak, hogy eljussanak Jézushoz? Tudatában vagyok-e, hogy a kiegyensúlyozott, boldog élethez nemcsak egészséges testre van szükségem?        

 

Oratio (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)

Urunk, Jézus Krisztus megszabadította népét a bűntől. Kérjük alázattal: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Adj erőt és türelmet a betegeknek és a nélkülözőknek, akiket társul vettél magad mellé a kereszthordozásra!

- Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Taníts arra, hogy népünket és minden embert megkülönböztetés nélkül őszinte és tevékeny szeretettel szeressünk, és így mindnyájan előrehaladjuk békességben és minden jóban!

- Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Taníts bennünket az emberek szolgálatára, hogy így kövessünk téged, aki szolgálni jöttél, s nem azért, hogy neked szolgáljanak!

- Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Gyógyíts meg minket, Urunk, és meggyógyulunk, szabadíts meg, és megszabadulunk, mert te vagy egyetlen reménységünk!

- Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között élhessenek!

- Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Mindenható, örök Isten, tekints ránk irgalmasan, mert gyöngék vagyunk. Nyújts felénk védelmező jobbodat, és oltalmazz minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

A következő Lectio Divina: 2013. ápr. 13. : „Megesett rajta a szíve, és megszólította: Ne sírj!” (Lk 7, 11-17)