Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE – Ü
Vasárnap 09 Január 2022
fehér † Mise: Urunk megkeresztelkedésének ünnepéről. Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
A IV. Eucharisztikus ima nem mondható, sem a különleges alkalmakra valók.
Olv.: Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9–11; ApCsel 10,34-38 v. Tit 2,11-14. 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22

Kezdőének:
Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. (Vö. Mt 3,16-17)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
vagy
Istenünk, egyszülött Fiad hozzánk hasonló emberi testben jelent meg köztünk. Add, kérünk, hogy bensőleg alakítson újjá minket Jézus, aki külsejét tekintve hasonló lett hozzánk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Íme az én szolgám, akiben kedvem telik.
Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.
Ez az Isten igéje.
Iz 42,1-4.6-7 (vagy Iz 40,1-5.9-11)

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. Vö. 11 b. vers.
Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei,
adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi díszben!
Hívek: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.
E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött.
Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel.
H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.
E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik.
Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké.
H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.
Zsolt 28,1a és 2.3ac-4.3b. és 9b-10 (vagy 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30)


SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Isten fölkente a názáreti Jézust Szentlélekkel.
Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.”
Ez az Isten igéje.
ApCsel 10,34-38 (vagy Tit 2,11-14;3,4-7)


ALLELUJA
Eljön az, aki hatalmasabb nálam – mondja Keresztelő János, * ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Vö. Lk 3,16 – 4g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Amikor Jézus megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég.
Abban az időben:
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.
Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 3,15-16.21-22

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit!
Lektor:1. Add, Urunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez,
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, Krisztus lelkületét püspökeinknek, papjainknak és mindazoknak, akik segítik munkájukat!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent akaratodat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság kegyelmét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk! Te a mai napon kinyilvánítottad, hogy Jézus a te szeretett Fiad. Add, hogy akik a keresztségben vele eggyé lettünk, mindvégig hűséges gyermekeid maradjunk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Fogadd el, Istenünk, áldozati adományainkat, amelyeket szent Fiad megkeresztelkedésének ünnepén eléd hozunk. Kérünk, hogy híveid adománya Krisztus áldozatává váljék, aki irgalmasságában a világ bűneit eltörölte. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Prefáció:
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, – mi Urunk, szentséges ATyánk, mindenható örök Isten:
Te csodálatos jelekkel vetted körül Jézust, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében: – mennyei szózatod HIRdette, hogy Igéd itt lakik köztünk. A galamb képében leszálló Lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztust, a te szolgádat az öröm olajával fölkented, – és a szegényekhez KÜLDted az üdvösség jó hírével.
(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged: – fölségedet DIcsérjük, és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük:)

Áldozási ének:
Íme, ő az, akiről mondotta János: Én láttam őt, és tanúságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia. (Jn 1,32.34)

Áldozás utáni könyörgés:
Szent lakomádban részesítettél minket, Istenünk. Buzgón kérünk, hogy egyszülött Fiad tanítását készséges szívvel hallgatva, Isten gyermekeinek hívassunk, és valóban azok is legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!