Lectio divina

2009. február 28. - A kilencedik

1. Halk zene

Halk zene - mp3 fájl

majd Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)

Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl
EPIKLÉZIS (Szentlélek hívó himnusz)

Szentlélek hívó imádság
Jézus Krisztusunk, Te egyetlen isteni Személyben valóságos Isten és valóságos ember, Akinek emberi szívében hármas szeretet lángol. Egyfelől Mennyei Atyáddal és a Szentlélekkel közös isteni szeretet, másfelől pedig kettős emberi - vagyis a szellemi és az érzelmi - szeretetettel szeretsz bennünket. Te, a végtelen isteni szeretet, emberi szereteteden és testi szíved „lépcsőfokain” közeledsz hozzánk; mi viszont ugyanezen „a titokzatos lépcsőn” át emelkedhetünk fel „üdvözítő Istenünk ölelésébe”. Taníts meg Szentlelked által irántunk való szereteted legnagyszerűbb jelét, bizonyságát és forrását szemlélnünk istenségedben, engedelmességedben, alázatodban, kereszthalálodban és felmagasztaltatásodban. Taníts meg minket Szentlélek Úristen megvallani a világ előtt, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr. Amen.

Szentlélek hívó imádság - mp3 fájl

LECTIO (Amit Isten Igéje mond)

Lectio

A mai estén egy csodaszép Krisztus-himnuszt fogunk elmélkedve végigimádkozni. Ez a Krisztus-himnusz a Szent Pál előtti időkből származik és beágyazódik a Filippi levél 2. fejezetének első 18 versébe, melynek vezérfonala az alázatosság, engedelmesség és a tanúságtétel a világ előtt.

Lectio - mp3 fájl
Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl

Fil 2,1-4

1Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, 2akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek és egy lélekként ugyanarra törekesztek. 3Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. 4Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is.

Fil 2,5-11

5Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. 6Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 7hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 8Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, 10hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, 11s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

Fil 2,12-18

12Kedveseim, ti mindig engedelmesek voltatok, félve-remegve munkáljátok hát üdvösségeteket, nemcsak amikor köztetek vagyok, hanem sokkal inkább most, hogy távol kell lennem. 13Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően. 14Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, 15hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. 16Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz, hogy Krisztus Jézus napján dicsőségemre váljatok. Akkor nem futottam hiába, és nem fáradtam fölöslegesen. 17Sőt, ha hitetek szent szolgálatáért áldozatként véremet ontják is, örülök, együtt örülök mindnyájatokkal. 18Örüljetek hát ti is, örüljetek velem!

 
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete

Szent Pál apostol valószínűleg egy arám himnuszt idéz. A himnusz első három versszakában Jézus Krisztus isteni körülményeiből és eredeti magatartásából kiindulva bemutatja a megalázkodásnak az útját (6-8 versig); utolsó három versszakában pedig Krisztus isteni megdicsőülését és az előtte való hódolat teljességét mutatja be. E hat versszakos himnusz a zsoltárok stílusát használja.

 

Néhány gondolat - mp3 fájl

2. Néhány gondolat

6. vers: Ő Isten formájában volt – Isteni formában létezve. A zsidó hagyományban ez azt jelenti, hogy immunis volt a halállal szemben.
amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell – Vagyis nem, mint zsákmányhoz. Nem volt önző, nem magnak tartogatta irigyen. Aki tehát istenként élt, az az istenségét nem önzésre használta.
7. vers: Kiüresítette magát – Vagyis olyanná tette magát, mint aki tehetetlen, mint akinek nem lenne hatása a világra – „hatástalanná” tette magát.
Szolgai alakot öltött – A különböző lelki hatalmak szolgaságában áll a nem megváltott ember, mely alól egyedül a halál szabadít fel. Jézus ezt a létet vállalja, óriási távolságra isteni lététől. És így válik Izajás próféta 53. fejezének szenvedő szolgájává.
olyan lett, mint egy ember – Amennyire Isten, annyira ember lett. Halandó lett.
8. vers: Megalázta magát – Az alázat egyedi jele abban mutatkozik meg, hogy fölveszi a szolga alakját. Az eredeti szöveg szerint: a szolga öltözékét. Az alázat döntés. Szabad választás.
engedelmeskedett mindhalálig – A halál nem végső pontja az Ő engedelmességének. Sokkal inkább egy elkerülhetetlen következménye időbeni létezésének, mely emberi és az ember számára elképzelhetetlenül messze van az Atyától.
mégpedig a kereszthalálig – Ez a mondat Szent Pál kiegészítése. A kereszthalál a rabszolgáknak, és azoknak fenntartott halálnem, akik minden civil jogot elvesztettek.
9. vers: Ezért Isten... – Isten hatékony válasza.
felmagasztalta – Egyedi hatalom. Nincs még egy ilyen mértékű feltámadás, mint Jézusé. Isten Jézust mindenek fölé helyezi és nem pusztán csak kárpótolja az Őt ért szenvedésekért, mint például Jóbot.
10. vers: Jézus nevében – Izajás 45,23 jövendölése teljesedik be, ahol Isten azt mondja: „előttem hajlik meg minden térd és rám esküszik minden nyelv”.
mennyben, a földön és az alvilágban – Vagyis Jézus Krisztus egyetemes Úr, Isten.
Jézus Krisztus az Úr – Ősi hitvallás.

11. vers: Az Atyaisten dicsőségére – Visszaállt a rend. Az emberiséget Isten visszavezette a Teremtés utáni dicsőségére és örömére.
 
                           
 
Válaszos zsoltár ének
 
MEDITATIO (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio
Jézus, mint Isten nem tekintette Istennel való egyenlőségét „zsákmányolt dolognak”... Szemben Ádámmal, aki – bár nem volt Isten – mégis el szerette volna rabolni Istentől istenségét, olyan akart lenni, mint az Isten. Szent Pál apostol a filippi közösségnek az új Ádámot, Krisztust állítja példaképül. Jézus Krisztus, Aki a legszégyenletesebb halálig elment, kiváltja engedelmességével az első Ádám legnagyobb engedetlenségét, aki miatt az egész emberi nem belezuhant a bűnbe és a halálba (Róm 5,18).
Krisztus kiüresítette önmagát, és a szolgai alakot vette fel. Ez a miénk. Az Ő tudatos, önkéntes lealacsonyodása isteni tettnek felel meg, Aki nem csak felmagasztalta, hanem mindenek fölé felmagasztalta Krisztust. Ezért az egész Univerzum arra hivatott, hogy meghirdesse azt, hogy Krisztus a Kyriosz. Úr, Isten. És ez a vallomás, hitvallás az Atya dicsőségére szolgál.

 
Válaszos zsoltár ének
 
CONTEMPLATIO (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio
Pál igehirdetése erre az egyetlen mondatra koncentrál: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.” Jézus mindegyikünk személyes felelősségének témáját jeleníti meg. Ugyanakkor a közösség felelősségét, vagy inkább a közösségi felelősséget is kiemeli. A felelősség, a jó és rossz közötti választásban, különösképpen a legkisebbekkel szemben tanúsított magatartásban nyilvánul meg. Szent Pál azt mondja, hogy Jézus, Aki - bár minden személyes bűntől mentes volt – fölvette mindegyikünk gyöngeségét, és mintegy „bűnné vált”, hogy megmeneküljünk. Minden egyikünknek valamilyen módon számot kell adni mindenkiről, és ugyanígy mindenkinek számot kell adni minden egyikünkről.

Krisztus maga lett az igazságszolgáltatás mindenki számára. Őt követve biztosak lehetünk, hogy Őbenne megtapasztaljuk a bizonytalan földi életből a biztos örök életre vezető utat.
 
Ének
 
COLLATIO (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)
Collatio - mp3 fájl
Collatio
  1. Új böjt tartása, ami nem pusztán abban merül ki, hogy mit eszünk, mit nem eszünk, miről mondunk le és milyen áldozatot vállalunk, hanem elsősorban azt a kérdést teszi föl, hogy mi a célunk vele? Ha a nagyböjt napjaiban például valamiről lemondok, el tudok-e szakadni meghozott „áldozatomtól” a másik ember szeretetéért, iránta való figyelmességből. Jézus tanítása szerint az igazi böjt mindig titokban történik.
  2. Tudok-e vidám lenni nagyböjtben? Különleges nagyböjti feladat, hogy másokat megajándékozunk mosolyunkkal, derűnkkel. Örömünk alapja az a Krisztus, Aki minden szomorúság gyökerétől, a bűntől megszabadított minket. Az öröm tehát felelősség másokért és önmagunkért.
  3. Hódolat az Istennek. Mennyire Isten-központú mindennapi cselekedetem? Nevezhető-e minden napom minden perce Isten dicséretének? Ha nem, akkor feladatom minden tettem megszentelése, átalakítása.
 
ORATIO (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Oratio - mp3 fájl

Oratio
Kérjük bizalommal Megváltónkat, aki a kereszten váltott meg minket: Szent kereszted által végy fel országodba!

  1. Krisztus, te kiüresítetted önmagadat, felvetted a szolga alakját, és hasonlóvá lettél az emberekhez, engedd, hogy Egyházad tagjai kövessék alázatosságodat! Szent kereszted által végy fel országodba!
  2. Krisztus, te megaláztad magad, engedelmes lettél a halálig, mégpedig a kereszthalálig, adj szolgáidnak engedelmes szívet és türelmet! Szent kereszted által végy fel országodba!
  3. Krisztus, akit Isten felmagasztalt, és olyan nevet kaptál, amely fölségesebb minden névnél, engedd, hogy híveid mindvégig állhatatosak maradjanak! Szent kereszted által végy fel országodba!
  4. Krisztus, nevedre minden térd meghajol a mennyben, a földön és az alvilágban, onts szeretetet az emberekbe, hogy békés szívvel imádjanak téged! Szent kereszted által végy fel országodba!
  5. Krisztus, téged Urnak hirdet minden nyelv az Atyaisten dicsőségére, fogadd be elhunyt testvéreinket az örök boldogság honába! Szent kereszted által végy fel országodba!
Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.
Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
 
További képek
 
 
 
képek: Vaday Tamás