Lectio divina

2008. október 25. - A hatodik

 
A mai Lectio divinan Ferling György atya, büki plébános volt vendégünk.
 
1. Halk zene, majd Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)
Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl

Szentlélek hívó imádság
Jöjj, Szentlélek Úristen, nyisd meg híveid szívét! És gyújtsd lángra bennük szereteted tüzét! Áraszd ki Lelkedet és minden életre kel. És megújítod a föld színét.
Könyörögjünk! Úr Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által oktattad, add nekünk, hogy ugyanazon Szentlélek által a jót megismerjük, és az Ő vigasztalásában mindenkor örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Szentlélek hívó imádság - mp3 fájl

 

2. Isten Igéjének meghallgatása. Amit Isten Igéje mond (lectio)

Lectio
A mára kijelölt lectio divina egy hármas példabeszéd-sorozat: A szántóföldbe rejtett kincshez, a szép gyöngyöket kereső emberhez, és a tengerbe vetett hálóhoz hasonlítja Jézus a Mennyek Országát. Majd egy lezárással fejeződik be a rész.

Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl
 

Mt 13,36-43

  

36Akkor elbocsátotta a népet, s bement a házba. Odamentek hozzá tanítványai, és kérték: "Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédedet!" 37Így magyarázta meg nekik: "Aki a jó magot veti, az az Emberfia. 38A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia. 39Az ellenség, aki veti, a sátán. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. 40Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. 41Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. 42Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. 43Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!

  

Mt 13,44-52

44"A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet.  45A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. 46Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette. 47Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. 48Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. 49Így lesz a világ végén is: elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, 50és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz."  51"Megértettétek mindezeket?" "Igen" - felelték. 52Erre így folytatta: "Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő."

Mt 13,53-58
53Amikor ezeket a példabeszédeket elmondta, Jézus eltávozott onnan. 54Visszament városába, és az ottaniakat tanította a zsinagógákban. Azok csodálkozva kérdezgették: "Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje? 55Nem az ácsnak a fia? Nem Mária az anyja, nem Jakab, József, Simon és Júdás a testvérei? 56S nővérei nem mind itt élnek köztünk? Honnét vette hát mindezeket?" 57És megbotránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte: "A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete." 58Hitetlenségük miatt ott több csodát nem is tett.

 
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete
Szent Máté apostol-evangélista az általa megírt evangélium 13. fejezetében leírja, hogy Jézus egy alkalommal a Genezáreti-tó (=Galileai-tenger / Tibériás-tava) partjára ment, ott nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába, és a bárkában ülve tanította a tó partján álló hallgatóságát a MENNYEK ORSZÁGÁRÓL. (vö.: Mt 13,1k) Tanítását példabeszédek által tárta a nép elé, hisz „példabeszéd nélkül semmit sem mondott nekik (vö.:Mt 13,34). Beszél a Mennyek Országáról a magvetőről szóló példabeszéddel, majd azt elmagyarázza a tanítványoknak, majd a búzáról és a konkolyról, a mustármagról és a kovászról szóló példabeszédek következnek, majd a búza és a konkolyról szóló példabeszéd magyarázata. Ezt követi a Mennyek Országát a szántóföldbe rejtett kincshez, a szép gyöngyöket kereső kereskedőhöz, és a tengerbe vetett hálóhoz hasonlító hármas példabeszéd.

2. Néhány gondolat

  • Mindhárom hasonlat ugyanazzal bekonferálással indul: „Hasonló a Mennyek Országa a” … („Ismét hasonló…” / „Ismét hasonló …” [gör]) A Mennyek Országa kifejezés Szent Máté evangéliumában azonos a másik evangélisták írásában szereplő Isten Országa kifejezéssel.
  • Majd következik:
- egy helyzet-ábrázolás (kincset talált /gyöngyöt talált /minden fajta halat összefogott),
- egy cselekmény (örömében elment + eladta /elment + eladta / megtelt + felhúzták a partra és leültek [gyűjteni és kidobni]),
- és a cselekmény eredménye (megvette a szántóföldet! / megvette azt / edényekbe összegyűjtötték a jókat + kidobták az alkalmatlanokat).
  • (A szántóföld megvétele biztosította a kincshez való legális, törvényszerű hozzájutást. Az izraeli jogrend szerint: aki az ingatlant birtokolja, azé minden vele kapcsolatos ingóság is!)
  • (A Genezáreti-tóban több mint 20 halfajta ismeretes: Kicsi és nagy, fogyasztható és fogyasztásra nem alkalmas.)
                           
 
3. Válaszos zsoltár ének
 
4. Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond (meditatio)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio
A Mennyek Országa, ill. Isten Országa kifejezés a mindenható Istennek, a mi Jézussal és egymással közös Mennyei Atyánknak fennhatóságát jelenti. Számunkra, Krisztus-hívők számára ez valójában a megváltottaknak ill. üdvözülteknek a Szentháromság-Egyisten örök, boldogító szeretet- és életközösségében való részesedését fejezi ki. Ez az élet- és szeretetközösség megkezdődik már itt a földi életben, aztán pedig kiteljesedik és tartóssá válik az üdvözült állapotban.

 
- A szántóföldön szántó napszámos becsülettel végzi állapotbeli kötelességét. Elég mélyre nyomja az ekét, ami megakad. Lehet, hogy a földet művelő (aki „arca verejtékével eszi kenyerét” vö.: Ter 3,19) nagy követ sejt a mélyben, de ehelyett rábukkan a földbe rejtett kincsre. Felismeri annak értékét, (=’öröm tölti el’), és dönt a birtokba vétel módjáról. Eddigi értékítélete teljesen átalakul: azt, amit eddig értéknek tekintett, a kincs megszerzése iránt érzett vágyának rendeli alá. A kincs elérhető közelségben van, és megszerzése lehetséges
- A sokat érő gyöngy megszerzéséhez sem gyöngyhalásznak lenni, csak elszánt „műgyűjtő”-lelkülettel kell rendelkezni: nem kommersz árura igényt tartani (vö.: „szép gyöngyöket keresett”). A kereskedő – úgy tűnik – ez esetben nem viszonteladónak tekinti magát, hanem ennek a „sokat érő gyöngy”-nek a birtoklását szívesen felcseréli minden eddigi vagyona birtoklásával.
- Amíg a különböző halfajták a tóban vannak, vagy akár a hálóba kerülnek, addig nem látszik különbség köztük (élnek, mint hal a vízben). De eljön az ideje (mint aratáskor a konkoly és a búza szétválasztásának; vö.: Mt 13,40-43), hogy amikor a partra emelik őket, megkezdődik a válogatás: a jók összegyűjtése, a fogyasztásra alkalmatlanok kidobása.
 
5. Válaszos zsoltár ének
 
6. Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk (contemplatio)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio
Isten, a mi közös Mennyei Atyánk üdvözíteni akar minket. Akarja, hogy mindnyájunk emberi élete elnyerje a neki rendelt célját: Isten színelátásában, vagyis a Szentháromság-Egyisten örök, boldogító szeretet- és életközösségében részesedjen. Az üdvösség azonban nem automatikusan érkezik, nekünk is együtt kell működnünk Isten bennünket és a ránk bízottakat üdvözíteni akaró szándékával. Szent Ágoston tanítja: „Qui te creavit sine te, non te salvabit sine te.” (=„Aki megteremtett téged beleegyezésed nélkül, nem fog üdvözíteni közreműködésed / hozzájárulásod nélkül.”) A költő is figyelmeztet: keressem, mert meg kell találnom életem igazi értelmét: „Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.” (Vörösmarty M.: Gondolatok a könyvtárban). De mi az a „legnemesb”? Korunk annyi ’látszat-legnemesbet’ kínál, és akik tudni véljük az élet igazi értelmét, akár belső, akár külső hangon keresztül mégis csak kapjuk a zaklató kérdést: „Mi az értelme az életnek???, mert szerintem semmi!!!” – Az Úr Jézus visszavisz minket a Genezáreti-tó partjára, ahol először hirdette meg „Isten evangéliumát” (Mk 1,14), miszerint: „Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15). Ezen a helyen hívta meg első apostolait is (Mk 1,16-20). A mi példabeszéd-sorozatunk tekinthető egy megismételt meghívásnak: „Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát…” (Mt 6,33) (ld. szántóföldbe rejtett kincs). Ha pedig már tudomásotok van róla, hogy ez az Ország „egy sokat érő gyöngy”-értékű , akkor éljetek azzal az ’egy-ügyű’ lelkülettel (ld. szép gyöngyöket kereső kereskedő ember), mely szerint:
„Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben.” (Mt 19,21). A befektetés ésszerű és megtérülő, hiszen annak a felszólításnak tesz eleget, mely szerint: „Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is” (Mt 6,20k).

 
7. Ének
 
8. Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben (oratio)
Oratio - mp3 fájl

Oratio
Adjunk hálát Krisztus Urunknak, aki világossággal ajándékozott meg minket a mai napon, és hangos szóval mondjuk: Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!

 
Istenünk, világmindenség Teremtője, áldunk téged, mert nekünk adtad a világ javait, és mindeddig megőrizted életünket.
   
Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!
 
Add, hogy a múlandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét!
   
Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!
 
Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő fel­támadás zsengéje, ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk és az élet világosságában járjunk!
   
Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!
 
Add, hogy testvéreink javát keressük, és így könnyebben elnyerjék az üdvösséget!
   
Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!
 
Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet!
   
Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!
 
Add, hogy híveid az odafönt valókat keressék, és abban találjak örömüket, és a munka meg a pihenés idejét is egyaránt dicsőségedre használják fel!
   
Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!

Irányítsd és szenteld meg, vezesd és kormányozd, Urunk, Istenünk, ég és föld Királya szívünket és testünket, érzékeinket, szavainkat és tetteinket törvényeid és parancsaid teljesítésének útján, hogy segítségeddel épek és szabadok maradjunk most és mindörökre. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

 
9. Gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak. (collatio)
Collatio - mp3 fájl

Collatio
Az élet igazi értelme: Tenni a jót, és eljutni az örök életre! Helyes (=krisztusi) értékítéletet kell mindnyájunknak – Isten kegyelmi segítségével – elsajátítanunk: „Ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisztusért. Sőt, mindent veszteségnek tartok Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének mindent fölülmúló voltáért. Őérte mindent veszni hagytam, és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem” (Fil 3,8).
Loyolai Szent Ignác: Vezérelv és Alapigazság (Principium et Fundamentum):
Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse.
Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van.
Ebből következik, hogy az embernek ezeket annyira kell felhasználnia, amennyire célja elérésében segítik, és annyira kell megválnia tőlük, amennyire akadályozzák abban.
Szükséges ezért, hogy közömbösekké (=indifferenssé) tegyük magunkat minden teremtménnyel szemben, ami szabad akaratunk döntésére van bízva és nincs neki megtiltva.
Úgyannyira, hogy a magunk részéről ne akarjuk inkább az egészséget, mint a betegséget,
a gazdagságot, mint a szegénységet, a tiszteletet, mint a gyalázatot,
a hosszú életet, mint a rövidet, és következetesen így minden másban;
egyedül azt kívánva és választva, ami jobban elvezet bennünket a célba, amire teremtve vagyunk.

Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőségnek Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek Őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára, és milyen mérhetetlenül nagy az Ő ereje fölöttünk, akik hiszünk. Hatalmas erejének hatékonyságát Krisztusban mutatta meg, amikor feltámasztotta a halottak közül, és jobbjára ültette a mennyekben.” (Ef 1,17-20)


 
10. Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
 
További képek
 
 
 
 
 
képek: Vaday Tamás