Lectio divina

2008. szeptember 27. - Az ötödik

 
A mai Lectio divinan Dr. Martos Balázs Levente szombathelyi egyházmegyés atya, a Győri Hittudományi Főiskola biblikus professzora volt vendégünk.
 
1. Halk zene, majd Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)
Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl

Szentlélek hívó imádság

Szentlélek hívó imádság - mp3 fájl

Szentlélek Úristen! Jézus Krisztus biztosított bennünket: "Ha ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább megadja Mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik őt kérik” (Lk 11,13). Szükségünk van a segítségedre, szükségünk van rád! Krisztus Urunk nevében kérünk, jöjj el, és világosíts meg bennünket most, amikor a Szentírást olvasni összejöttünk. Újíts meg bennünket abban a bizalomban, amelyre Jézus példát adott nekünk. Tedd élővé számunkra Jézus szavait, aki elénk élte az Atyába vetett bizalmat! Eleveníts meg minket, hogy újjászülessünk, és bátran Atyánknak nevezhessük azt, aki teremtett, aki éltet, aki élni és szeretni erőt ad nekünk. Benned hisszük, hogy bármit kérünk Jézus nevében és szándéka szerint, megkapjuk. Benned hisszük és reméljük, hogy olvasásunk és életünk nem lesz terméketlen, hanem gyümölcsöt hoz közösségünk és a világ számára, amely szomjazza Isten fiainak megnyilvánulását. Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amen.

2. Isten Igéjének meghallgatása. Amit Isten Igéje mond (lectio)

Lectio
Mt 21,18-22 részlet két egységből áll. Jézus előbb prófétai jelet tesz. Megátkoz egy fügefát, amely a tanítványok szeme láttára elszárad. A jézusi tett a tanítványok érdeklődését és kérdését vonja maga után. A Mester csodálkozó tanítványait is biztatja. "Mindazt, amit hittel kértek, megadom nektek.”

Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl
 

Mt 21.12-17
12Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta. 13"Meg van írva - mondta -, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek." 14A templomban vakok és sánták mentek hozzá, s ő meggyógyította őket. 15Amikor a főpapok és írástudók látták, hogy csodákat tesz, s hogy a gyerekek a templomban így kiáltoznak: "Hozsanna Dávid fiának!", méltatlankodtak, 16és szóltak neki: "Hallod, mit kiabálnak?" Jézus így válaszolt: "Hallom. Nem olvastátok sose: Gyerekek és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet?" 17Ezzel otthagyta őket, s a várost elhagyva Betániába ment, és ott töltötte az éjszakát.

 

Mt 21.18-22

18Kora reggel a városba tartva megéhezett. 19Az út mentén látott egy fügefát. Odament, de nem talált rajta egyebet, csak levelet. Erre így szólt: "Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" A fügefa azon nyomban kiszáradt. 20Ennek láttán a tanítványok csodálkozva kérdezték: "Hogyan száradhatott ki így egyszerre a fügefa?" 21"Bizony mondom nektek - felelte Jézus -, ha lesz bennetek hit, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg, ami történt, hanem akár ennek a hegynek is mondhatjátok: Emelkedj föl és omolj a tengerbe, s az is végbemegy. 22Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok."

Mt 21.23-27

23Amikor a templomba érve tanított, odamentek hozzá az írástudók és a nép vénei és megkérdezték: "Miféle hatalom birtokában teszed te ezeket?
Ki adott neked hatalmat ehhez?" 24Jézus így válaszolt: "Én is kérdezek tőletek valamit. - Ha megfeleltek rá, én is megmondom, milyen hatalom birtokában teszem ezeket. 25Honnan volt János keresztsége? Az égből vagy az emberektől?" Azok tanakodni kezdtek egymás közt: "Ha azt mondjuk, hogy az égből, azt fogja kérdezni: Akkor miért nem hittetek neki? 26Ha azt mondjuk, hogy az emberektől, félnünk kell a néptől, hisz Jánost mindenki prófétának tartja." 27Ezért ezt a választ adták Jézusnak: "Nem tudjuk". Erre ő így felelt: "Akkor én sem mondom meg, milyen hatalom birtokában teszem ezeket."

 

 
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete
A fügefa megátkozásának szövegkörnyezete Jézus jeruzsálemi vitája a zsidó nép vezetőivel. Jézus nemrég a nép ujjongása közepette vonult be Jeruzsálembe, ami nyilván felkeltette a zsidó vezetők ellenkezését (21,1-11). Az evangélista azt is elmondja, hogy az Úr éppen az előző napon űzte ki a kereskedőket a templomból, hogy azt eredeti céljának egészen visszaadja, az istentisztelet számára megtisztítsa (21,12-17). Az idézett szakasz után is olyan párbeszédeket, sőt vitákat rögzít Máté evangéliuma, amelyek a zsidó nép hivatását, megtagadott illetve fel nem ismert küldetését mutatják be (a főpapok és a nép vénei kérdéseket tesznek fel - "Milyen hatalommal teszed...?” - 21,23-27; példázat a két fiúról, 21,28-32; példabeszéd a gonosz szőlőművesekről - 21,33-46; példabeszéd a királyi menyegzőről - 22,1-14; a farizeusok kérdezik Jézust - 22,15-46; Jézus jajkiáltásai a farizeusok fölött - 23,1-39). Máté az az evangélista, aki a legalaposabban szeretné bemutatni, milyen szeretetteljes és alapvető kapcsolatban áll Jézus Izraellel, a zsidó néppel.

2. Néhány gondolat

A fügefa ebben az összefüggésben Izraelt jelképezi. A füge amúgy is egyike annak azoknak a növényeknek, amelyek a Szám 13,23 szerint az ígéret földjének sajátos terményei. Izrael az a terméketlen fügefa (vagy Izajásnál szőlőskert - vö. Iz 5), amely megérett Isten haragjára. Isten jó termést várt szeretett népétől, helyette azonban csak igazságtalanságot és gonoszságot szüretelt. A harag a szeretet másik arca. Jézus haragja nem szeszély, hanem az Istennek járó tettek, a jócselekedetek, az igazság és a megtérés gyümölcsének hiánya miatti jogos helytelenítés. A fügefa sorsa prófétai jel a templom megtisztításához hasonlóan. Ahogy előző nap Jézus bement a városba, jelet tett, majd beszélgetett a hozzá fordulókkal, úgy ezen a napon is belép oda, jelet tesz (fügefa), majd előbb tanítványaival, majd a zsidó vezetőkkel vitázik. Hogy a fát elszárítja, az annak a jele is, hogy a végső idő elérkezett. Nincs már több idő a megtérésre, Isten elfogadja azt az állapotot, amelyben most találja népét és az emberiséget (vö. Lk 13,6-9: egy fügefa még egy év haladékot kap).
A tanítványoknak Jézus nem a választott nép sorsa miatti szomorúságáról beszél. A prófétai jelet inkább isteni hatalmának jeleként értelmezi. A tanítványok is kérhetnek hasonló erőt "hittel, imádságban”. A hegy elmozdítása már nem pusztító, hanem építő hatalom. S bár a kérő imádság hatalma általános érvényű, azért a jézusi kép a tengerbe forduló hegyről jelképesen is értelmezhető. A hegyek és halmok akkor "ugrándoztak”, amikor Izrael kivonult Egyiptomból (114. zsoltár). Akkor süllyedtek alá, amikor Izraelnek haza kellett és szabadott térnie a babiloni fogságból (vö. Iz 40,3-5). Eszerint a tanítványok kérő imája még arra is képes, hogy Izrael új megtérését elérje. Az imádság nem ismer lehetetlent, mert Isten mindenhatóságához fordul.

Jézus szavai visszhangozzák azt, amit néhány fejezettel korábban a tanítványok sikertelen gyógyító ténykedése után kifejtett (vö. Mt 17,19-20): "Mi miért nem tudtuk kiűzni?” "Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.” Lukács evangélista szintén feljegyezte Jézus mondását, a következő szavakkal (Lk 17,5-6): "Az apostolok így szóltak az Úrhoz: 'Növeld a hitünket!'  Az Úr ezt válaszolta: "Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek.”
A különböző evangélisták feljegyzései egyet világossá tesznek: Jézus tanítványaihoz nem illik a kishitűség. Ez a lelki betegség, sőt bűn a háttérben marad a Mt 21,21-ben, Jézus hívja fel rá sikertelen tanítványai figyelmét a Mt 17,20-ban, Lukács evangélista szerint pedig maguk a tanítványok ébrednek rá a Lk 17,6-ban. Szent János evangélista is emlékszik arra, hogy Jézus a bátor kérésre tanított. Elhagyva a lehetetlen lehetőségek felsorolását arról tudósít, hogy Jézus búcsúbeszédében biztatta tanítványait: kérjenek bármit az ő nevében, megkapják, hogy örömük teljes legyen (vö. Jn 15,7; 16,24). Lukács evangélista pedig még egy fontos tényt rögzít a kéréssel kapcsolatban: Isten megad mindent, amire szükségünk van, különösen a Szentlelket, ha kérjük tőle (Lk 11,13).

                           
 
3. Válaszos zsoltár ének
 
4. Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond (meditatio)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio

A füge tápláló és szomjat is oltó déligyümölcs. Ahogy Jézus és tanítványai elhaladnak a ügefa mellett, szívesen megállnának egy pillanatra, hogy megpihenjenek és felfrissüljenek. Az első pillanatban nincs szó nagy távlatokról, mély beszélgetésről. A gyalogos ember könnyen megszomjazik és megéhezik. A fa váratlan terméketlensége Jézust különösen mélyen érinti. Ő felismeri, hogy a természet adottságában mélyebb tanítás rejtőzik. A gyümölcstelen fa népének szomorú sorsát jelképezi. Jézus szavára kiszárad a fa. Az eddig érdektelen tanítványok megdöbbennek. Értik is, nem is, miért történik mindez. Sejtik, hogy Jézus hatalma nyilatkozott meg, de ezt nem merik kimondani. Kérdésükben ugyanaz a meglepetés érezhető, amellyel néhány óra múlva a főpapok is Jézushoz fordulnak: "milyen hatalommal teszed mindezt?” (21,23). Jézus a hit hatalmáról kezd tanítani. Szavaival eltávolodik a konkrét helyzettől, és hozzánk is szól. Nemcsak a fügefa felett lesz hatalmatok, hogy azt elszárítsátok, hanem hegyeket is el tudtok majd mozdítani.
"Minden lehetséges annak, aki hisz. (Mk 9,23)” Minden? Igazán minden? Gyermeki kétkedéssel, tiszta szívvel kérdezhetjük ezt Istentől, de kishitűen soha. Istennek minden lehetséges. Minden, ami jó, minden, ami javunkra válik. Minden, ami tervét, akaratát, az ember üdvösségét szolgálja (vö. 1 Tim 2,4). Bármit kérhetünk tőle, de eközben mi magunk is át kell, hogy alakuljunk. Nem véletlenül írja Szent János evangélista, hogy "Jézusban maradásunk”, a vele való belsőséges közösségünk a feltétele, hogy Isten mindent megadjon nekünk. Azt a lelkületet kell ápolnunk magunkban, ami Jézusban volt (vö. Fil 2,5 és Mk 14,36): "Abba, Atyám! Minden lehetséges neked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te.”
Bármit kérhetünk, megkapjuk? Nem Heródes részeg nagylelkűségéről van szó, aki felkiált (Mk 6,23): "Bármit kérsz, megadom neked” - s aztán kedvetlenül halálba küldi Isten emberét, Keresztelő Jánost. Isten szépre nevelő, szabadságra hívó szavát halljuk, aki úgy akarta, hogy akaratunk mélye, vágyaink eszmélése vezessen mind teljesebb életre, áldozatot is vállaló bátorságra. "Életet kért, és te megadtad neki a napok hosszú sorát mindörökre” - mondja a zsoltáros az Istenben bízó királyról (21,5). Ami szolgálja a teljesebb életet, a magunkét és a másét, ami végül is a szeretet teljesebb megélését előmozdítja, azt mindig teljes bizalommal kérhetjük. Ahogy Szent Pál írja: "Ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok” (1 Kor 13,2).

Ha így merünk kérni, akkor sohasem kell terméketlen fügefává lennünk. A fügefa sorsa, Jézus prófétai jele nemcsak a választott nép vezetői számára üzent. Mi is elveszíthetjük Isten ajándékait.
 
5. Válaszos zsoltár ének
 
6. Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk (contemplatio)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio
A kishitűség és a vakmerő bizakodás: Szkülla és Karybdisz, amelyek megkísértenek minket, és elnyelik hitünket, ha nem vigyázunk. A középutat keresve mintha a középszerűséget sajátítanánk el filozófiaként, életállapotként. Az igazi, mélyből fakadó kérés felnyit Isten és a valóság szeretetére. Szárnyakat ad a bizalomban. Ahogy Avilai Szent Teréz írta önmagáról: "Teréz Isten nélkül semmi. Teréz Istennel együtt: minden.”
Jézus nem önkényes és hatalmaskodó. Nem rosszkedvében szárítja el a fát. A fa terméketlensége viszont természetellenes. A Jézustól elszakadó vesszők nem hoznak termést, elszáradnak és tűzre vetik őket (Jn 15,6; vö. a sóról Mt 5,13).

Ennek megfelelően a kérés sem önkényt vagy automatizmust akar sugallni. Inkább arra nevel, hogy Sík Sándorral fohászkodjunk:
 

Ments meg, Uram,
a meddőségtől, lanyhaságtól,
a virágtalan és gyümölcstelen ágtól,/
a naptalan és esőtelen égtől,/
ments meg, Uram, a szürkeségtől!

 
7. Ének
 
8. Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben (oratio)
Oratio - mp3 fájl

Oratio

Krisztus ad népének hatalmat és erőt. Magasztaljuk őt, és kérjük őszinte lélekkel: Hallgass meg, runk, és mi örökre dicsőítünk téged!

Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét, hogy mindig mindenért hálát adjunk neked!
Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged!
Tekints jóságosán mindazokra, akik bizalommal kérik imáinkat, töltsd el őket minden testi és lelki áldással!
Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged!
Szentlelked irányítsa szívünket és ajkunkat, hogy mindig megmaradjunk igazságodban és dicséretedben.
Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged!
Hittel valljuk, Urunk, hogy minden jó, amit ma kaptunk, a te szeretetedből származik, ne maradjanak ezek eredménytelenek, hanem teremjék meg gyümölcsüket szívünk jóságában!
Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged!
Add, hogy tanulékonyán fogadjuk az apostolok igehirdetését, és hitünk igazsága szerint alakuljunk!
Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged!

Istenünk, dicsérjen téged ajkunk, dicsérjen lelkünk, dicsérjen életünk, és mert a te ajándékod, hogy vagyunk, legyen tiéd az egész életünk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
9. Gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak. (collatio)
Collatio - mp3 fájl

Collatio
Bizonyos helyzetekben úgy érezzük és ki is mondjuk: itt már csak az imádság segíthet. Ha megnyitnánk életünk rejtett zugait, szívünk rejtett félelmeit Isten előtt, megtapasztalnánk a belé vetett bizalom édességét és gyógyító erejét. Vegyük komolyan a közbenjáró imádságot. Imádkozzunk a nehéz emberekért, imádkozzunk a hitetlenekért, a haragosainkért, a közügyekért. Figyelmeztessük azokat, akik úgy kérnek, hogy közben magukat nem adják Isten kezébe.
Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik félnek valamitől vagy egyszerűen bizalmatlanok. A félelmet nem lehet egyszerűen kiűzni a szívből. Isten jóságára és hatalmára, örök szeretetére mindig emlékeztetni kell. Néha az is elég, ha rákérdezünk, tulajdonképpen mitől is fél az illető - a kimondott félelem semmivé foszlik, vagy legalább a hit fényébe kerül.
A szeretet gondoskodó atmoszféráját meg kell teremteni ahhoz, hogy a hit hihető és hiteles legyen. Ha valaki nyomorog, nemigen tud hinni abban, hogy Isten szívesen segít neki. Amiben tudok, segítek a szükséget szenvedőnek. Ami lehetetlen, azt bizalommal Istenre hagyom, de komolyan imádkozom a megoldásért.

Felelősség. "Eléd tártam életet és halált, válaszd az életet!” Adjunk hálát megélt hitünkért, és könyörögjünk a hitben való kitartás ajándékáért is.
 
10. Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
 
További képek
 
 
 
 
képek: Bogdán Réka & Vaday Tamás