Lectio divina

2008. május 31. - A negyedik

 
1. Halk zene, majd Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)
Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl

Szentlélek hívó imádság
"Uram, tudjuk, és meg is érezzük, hogy mindenütt Te vagy körülöttünk. De mintha hályog borulna szemünkre. Ragyogtasd föl mindenünnen a Te egyetemes arcodat: áraszd ránk arcod ragyogását. Ragyogásod hatoljon le a mélyre. Világítsa be legbensőnket. Azokat a sűrű sötétségeket is, amelyeknek ölén mozgunk. Urunk fénye legyen rajtunk. S ezért küldd el nekünk Lelkedet, a mindent megalapozó Lelket, Akinek lángoló munkája egyedül kezdheti el és fejezheti is be azt a nagy Metamorfózist, amelyre visszavezethető minden belső tökéletesség, és ami után eped Teremtett Világod: Áraszd ki Lelkedet és felfrissül a Teremtés és megújítod a föld színét." (Teilhard de Chardin)

2. Isten Igéjének meghallgatása. Amit Isten Igéje mond (lectio)

Lectio - mp3 fájl

Lectio
Máté evangéliuma 7. fejezetének két nagy egysége van:

  • A 7,1-11-ig terjedő versek tulajdonképpen egy kommentár a Miatyánk imádság lezárásához: "...és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól." Jézus kinyilvánítja, hogy nem szabad elítélni a testvéreinket, ugyanakkor saját bűnösségünknek tudatában kell lennünk, mert ez a bűnösségünk sokszor elhomályosítja az értelmünket.
    A Miatyánkhoz adott magyarázat a kérő imádságra való invitálással folytatódik. Jézus hangsúlyozza, hogy bíznunk kell a kérő ima erejében, melynek alapja Isten jósága.
  • A 12-29-ig terjedő rész az egész Hegyi beszédnek az összefoglalása illetve lezárása. A két út hasonlata arra szeretné megtanítani az embert, hogy az egyetlen szükséges ösvényre találjon rá, amely elvezet az Örök Életre. Erről az Életről szól mind a prófétáknak, mint pedig a tanítványoknak az élete.
Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl
 
Mt 7.1-6

1Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! 2Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. 3Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? 4Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van? 5Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből! 6Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal, és megfordulva széttépnek benneteket!

 

Mt 7.7-14

7Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! 8Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. 9Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? 10Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? 11Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik. 12Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták. 13A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan bemennek rajta. 14Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják.

15Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 16Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? 17Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. 18Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. 19Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. 20Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. 21Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a
napon: 22Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? 23Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők! 24Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. 25Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. 26Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette.27Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált."
28Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán, 29mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete
A kezünkben lévő evangéliumi részleten négy tanítással találkozunk. Az első így foglalható össze: "Ne ítélkezzetek!" (Mt 7,1-6); a második arról szól, hogy "Kérjetek, keressetek, zörgessetek!" (Mt 7,7-12); a harmadik a "szűk kapu" teológiája (Mt 7,13-14); a negyedik pedig arról szól, hogy "Teremjetek gyümölcsöt!" (Mt 7,15-20).
Ez a négy tanítás a hegyi beszéd záró tanításainak sorában a következőképpen helyezkedik el: 6,19-21 a "mennyei kincsről"; 6,22-23 a "szemről, ami, ha egészséges az egész testet világossá teszi"; 6,24 Istenről és a Mammonról; 6,25-34 a Gondviselésről, az aggodalmaskodásról. Ezt követi a 7. fejezet, amiről most elmélkedünk. Majd lezárja az Utolsó Ítéletről szóló tanítás (7,21-23) illetve a sziklára és homokra épített ház példázata (7,26-29).

2. Néhány gondolat
Ne ítélkezzetek! - A keresztény ember nem lehet pletykák és a kritikák hordozója és szócsöve, ami bomlasztja a közösséget és tönkreteszi mások életét.
Szent dolgok - De Máté új perspektívába állítja be a "szent dolgokat", amennyiben Isten üzenete, Igéje és az Eukarisztiára vonatkozó védelem fejeződik ki bennük. Arra kér, hogy ne adjuk őket oda azoknak, akik nem méltók rá (tisztátalanoknak).
Keressetek - vagyis imádkozzatok. Az imádságban Isten országát és igazságát kell keresni, de imádság az is, amikor az ember az Írást tanulmányozza.
Amit akartok, hogy veletek tegyenek... - Tulajdonképpen a tanításoknak egyfajta lezárása ez, mielőtt az áldás/átok elhangozna a beszéd végén. Hosszú előtörténete van ennek az aranyszabálynak, amely már a Második Törvénykönyv 15,13 versében is megtalálható a szolga felszabadításával kapcsolatban: "Amikor felszabadítod, ne engedd el üres kézzel".
Szűk kapu - A keresztény ember nem könnyű utazásra hivatott és a szűk kapu megtalálásáért nap, mint nap meg kell küzdenie önmagával és a tömeg széles útra terelő gondolkodásmódjával.
Gyümölcsöt teremni - A gyümölcs a megélt hitet jelenti, erkölcsi körülmény, az igaz ember útjának próbája.

                           
 
3. Válaszos zsoltár ének
 
4. Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond (meditatio)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio
Jézus világosan beszélt hozzánk, megjelölve nekünk a szűk kaput, mely megmutatja nekünk a keskeny utat, mely elvezet az Életre. Ez az Élet az Atya színelátásában bontakozik ki, Aki végtelen jóságában magához vonz mindannyiunkat. Most az Úr Igéje érkezik hozzánk, aki hallgatja és tettekre váltja, az a boldog.
Megélni az evangéliumiot Istentől kapott feladatunk, melyben felülmúljuk magunkat és sokszor földhözragadt érdeklődésünket is. Jézus ígérete átöleli nemcsak jelenünket, hanem az egész örökkévalóságot is.

 
5. Válaszos zsoltár ének
 
6. Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk (contemplatio)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio
"Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük." Ha így teszünk, úgy fogjuk szeretni a másik embert, ahogy önmagunkat. A szeretet növekedésének és tartósságának kulcsa ebben a mondatban rejlik: Megtenni a másik kérését és elkerülni azt, ami a másikat sérti. Amikor a szenvedéssel találkozunk, arra kérjük Istent teljes törékenységünkkel és tökéletlenségünkkel, hogy ne váljunk gyűlöletessé az Ő szemében. De bocsásson meg nekünk látva szegénységünket és gyengeségünket. Ugyanígy kell nekünk is viselkednünk a másikkal szemben az irgalmasszívűség a szeretetből fakad. Így fogalmazza meg Jézus: "Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak" (Mt 5,7); és a farizeusokhoz pedig így szól: Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: "Irgalmasságot akarok és nem áldozatot..." (Mt 9,13)

 
7. Ének
 
8. Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben (oratio)
Oratio - mp3 fájl

Oratio
Dicsérjük Istenünket! Ő a mi segítségünk, benne van minden reményünk. Hívjuk Őt áhítattal és hangos szóval: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
Add, hogy a népek sokasága utat találjon országodba, és így minden nemzet elnyerje az üdvösséget! Tekints, Urunk, gyermekeidre!
Urunk, népek Királya és Uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit, tartsák meg törvényeidet egyetértésben mindnyájunk javára! Tekints, Urunk, gyermekeidre!
Vezesd Egyházadat parancsaid útján, a Szentlélek erejében legyen hűséges hozzád! Tekints, Urunk, gyermekeidre!
Istenünk, te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja, add, hogy sohase tévedjünk le az élet útjáról! Tekints, Urunk, gyermekeidre!
Vezesd tévelygő embertársainkat a helyes élet útjára! Tekints, Urunk, gyermekeidre!
A keresztények soha meg ne feledkezzenek arról, hogy csak az önfegyelem szűk kapuján át vezet az út a lelkiismeret nyugalmához! Tekints, Urunk, gyermekeidre!
Hogy ifjúságunk lássa be: a bűnös élet útjain nem találhatja meg a boldogságot! Tekints, Urunk, gyermekeidre!

Mindenható, örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Áraszd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsaid törvényét felfogva tágra nyílt szívvel, hűségesen járjunk utadon. Krisztus, a mi Urunk által.
 
9. Gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak. (collatio)
Collatio - mp3 fájl

Collatio
Az előttünk álló hónapok során szeretnénk jobban megismerni a szűk kapukat. Ennek érdekében minden hónapra egy rövid feladat teljesítésére kérnénk a kedves testvéreket.

Június hónapra az első szűk kapu:
Jézus Szívének fölfedezése, imádság János evangéliumából (Jn 17)

Július hónapra a második szűk kapu:
Mária szerepe az Egyházban (Lk 1,26-38)

Augusztus hónapra a harmadik szűk kapu:
Szent István élete és Jézus hazaszeretete (Lk 18,28-30)

Szeptember hónapra a negyedik szűk kapu:

Jézus szüntelen munkálkodik (Jn 5,1-17)
 
10. Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl