Lectio divina

2008. április 26. - A harmadik

 
1. Halk zene, majd Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)
Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl

Szentlélek hívó himnusz
Bölcsesség Lelke, gyújts bennünk világosságot, hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg.
Értelem Lelke, tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől.
Jótanács Lelke, add, hogy mindenben meglássuk és kövessük is az Isten akaratát, nehéz és kétes ügyekben világosítsd meg értelmünket, ha pedig kétségbeesés fenyeget, vigasztalj sugallataiddal.
Tudomány Lelke, mélyítsd el bennünk a megismerést, hogy tudjuk, mit miért kell hinnünk, képesíts az Úr igazságainak hirdetésére, és megvédelmezésére.
Erősség Lelke, adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a harcokban, és lendületes odaadást hivatásunk teljesítésében.
Jámborság Lelke, alakítsd ki bennünk Krisztust. Alakíts minket isteni finomságoddal, hogy Isten gyermekeinek szabadságával tegyünk bizonyságot az evangéliumról.
Istenfélelem Lelke, önts belénk szent tiszteletet az isteni fölség iránt, alapozd meg bennünk a szeretetet. Amen.

2. Isten Igéjének meghallgatása. Amit Isten Igéje mond (lectio)

Lectio - mp3 fájl

Lectio
Jézus szeretete tettekben megnyilvánuló szeretet, amit Ő úgy ad át, mint az Atya Küldötte. Az óra nehéz a tanítványok számára. De nem kell félniük a magánytól, az Atya elküldi a Szentlelket, Aki az utolsó pillanatig vezeti őket. A Szentlélek egyrészt megtanít, másrészt észbe juttat. Így teljesül az Emmánuel ígéret: „Velünk az Isten”.
A választott szentírási rész központi gondolata a Békesség (Shalom). Ez a Békesség maga Krisztus. Isten ezáltal a Béke által téríti vissza a világot az eredeti állapothoz. Jézus benne lakik az emberi szívben, és alkalmassá teszi a szeretetre. Jézus Békességének köszönhetően az ember a Menny hírnökévé (próféta) válik.

Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl
 

Evangélium

Jn 14,15-22

15Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, 16én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. 17A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. 18Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. 19Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd. 20Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek. 21Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki." 22Ekkor Júdás - nem az iskarióti - megkérdezte: "Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem a világnak?"

Jn 14.23-31

23Jézus így folytatta: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. 24Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. 25Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. 26S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. 27Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. 28Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. 29Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörtént volna, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. 30Már nem beszélek soká nektek, mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam nincs hatalma. 31De a világ így tudja meg, hogy szeretem az Atyát, és végbeviszem, amivel az Atya megbízott. Keljetek föl, menjünk innét!

Jn 15,5-12

5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. 6Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. 7Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. 8Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. 9Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. 10Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. 11Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. 12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.

 
A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete
Ez a rész két egységből áll: a 23. és 24. versből, ami arról szól, hogy a hívő új relációba lép az Atyával; és a 25-29. versekből, amely Jézus elmenetele előtti szavakat tartalmazza.
Jézus fizikai jelenléte nem feltétlenül az egyetlen és legfontosabb lehetőség az Istennel való kapcsolatban. Ebben az új relációban nem pusztán Jézus jelenléte kap új értelmezést a tanítványok számára, hanem elérhetővé válik az Atya, Aki megalapozza Krisztusban az Egyház közösségének életét és jövőjét.

2. Néhány gondolat
„Hozzá megyünk, és közösséget találunk nála.” – Ez azt jelenti, hogy megszűnik minden szakadék az Isten és az ember között, és az üdvösségünket közvetlenül az Isten jelenlétében látjuk meg.
„a Szentlélek (…) megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent..” – Ezek a versek arról beszélnek, hogy a Vigasztaló Szentlélek ugyanazzal a tudással van jelen az Egyház életében, amellyel Jézus beszélt és cselekedett.
„az Atya nagyobb nálam” – János evangéliuma egyértelműen beszél az Atya és a Fiú közti egységről. A kifejezés megfelel annak a képnek, amit az evangélium úgy alkalmaz Jézussal kapcsolatban, mint a közöttünk megjelent Istennel. Ő tökéletesen engedelmeskedik annak, amit látott és hallott az Atyától.

szeretem az Atyát” – Ezek a zárószavak arra emlékeztetnek bennünket, hogy Jézus halála egy pillanatra sem a sátán győzelme, hanem sokkal inkább jele a Fiú szeretettel teljes engedelmességének.
                             
 
3. Válaszos zsoltár ének
 
4. Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond (meditatio)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio
Jézus Békét ad nekünk, akkor is, ha mi sokszor nyugtalanok és bizonytalanok vagyunk. Ez a Béke egészen más, mint a világ békéje: minden időre szóló Béke. Ahogy tanítványainak Jézus az Utolsó Vacsorán nekiajándékozta a Szívét, és Isten minden kincsét belezárta földi életébe, úgy tesz velünk ma is, amikor felkínálja, hogy az Ő Békéjéből merítsünk. Egyszer, s mindenkorra értünk van. Nekünk adta a Lelket, Aki erősítés keresztény küldetésünk teljesítésében. Ha megnyitjuk szívünk ajtaját az Úr Békéjének, belső világunkba lép. Ha erre egyszer rádöbbennénk, a legnehezebb gondjaink közt is kiutat találnánk a Szentlélek Békéjében. Mert az Ő Békéje dinamikus szeretet.

Amit a Szentlélek nekünk tanít, az a Rá-hallgatás művészete. Visszaemlékezve Jézus szavaira, melyek bennünk Fénnyé változnak, és mutatják a Béke útját a testvéreknek. Így válik életünk céljává a Mennyek Országának öröme és dicsősége.
 
5. Válaszos zsoltár ének
 
6. Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk (contemplatio)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio
Jézus azt ígérte elmenetele előtt: „A Szentlélek (…) megtanít benneteket mindenre.” (Jn 14.26) Ezt az ígéretét meg is valósítja mind a mai napig. Ez nem azt jelenti, hogy a szenvedés kikerülhető az emberi élet során, vagy, hogy minden mag jó termést fog hozni. Az a minden, amire a Szentlélek tanít meg, sokkal inkább jelenti mindazt, ami szükséges az Istentől fakadó igaz élethez.
A Szentlélek megtanít bennünket alázattal elérni, hogy teljesen Istennek adjuk önmagunkat. A Szentlélek tanításában benne rejlik minden tudomány, és elvezet az életszentséghez. Az igazi alázat nem szavakban rejlik, hanem valódi és mély önátadásban.

 
7. Ének
 
8. Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben (oratio)
Oratio - mp3 fájl

Oratio
Könyörögve kérjük mennyei Atyánkat, aki Krisztus feltámadása által új életet ajándékozott nekünk: Világosíts meg minket Krisztus világosságával!

Istenünk, te műveidben kinyilatkoztattad örök tervedet, megalkottad a földet, és hűséges vagy minden nemzedékhez, hallgass meg minket, jóságos Atyánk! Világosíts meg minket Krisztus világosságával!
Fiad által, akit felmagasztaltál, küldd el Egyházadba a Szentlelket, hogy a te néped az egész emberiség számára az egység látható jele legyen! Világosíts meg minket Krisztus világosságával!
Valósítsd meg bennünk az evangélium szellemét, hogy mindenkor parancsaid szerint éljünk. Világosíts meg minket Krisztus világosságával!
Tárd fel előttünk a teremtett világ titkait és értékét, hogy minden teremtményeddel együtt zengjük dicsőséged énekét! Világosíts meg minket Krisztus világosságával!
Adj gyógyulást és erőt a betegeknek, és szabadítsd meg őket minden szenvedésüktől! Világosíts meg minket Krisztus világosságával!

Istenünk, fordítsd magadhoz szívünket, hogy Szentlelked tüzétől felgyulladva állhatatosak maradjunk a hitben, és gyümölcsöt hozzunk a jó cselekedetekben. Krisztus, a mi Urunk által.
 
9. Gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak. (collatio)
Collatio - mp3 fájl

Collatio
Az előttünk álló hónap során szeretnénk, ha Krisztus Békéje költözne be minden családba. Ennek érdekében rövid feladatra hívnánk meg a kedves testvéreket. Az elkövetkezendő öt hétre kiválasztottunk egy-egy szentírási idézetet, amelyből kiindulva hetente egy alkalommal közösen olvassuk a családban a Szentírás kijelölt részét. Ez a felolvasás történhetne a szombati vagy vasárnapi családi esti ima keretében.

1. hét: A szív békéje
Adjon Isten békességet a szívetekbe, hogy igazságosan ítélkezzetek népe fölött, az ősök erényei el ne enyésszenek, és szálljon át utódaikra hírnevük! (Sir 45.26)
2. hét: Tanúságtétel az emberek között a Szentlélek ajándékairól
A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. (Gal 5.22-23)
3. hét: Hétköznapjaink megszentelése és Isten elé vitele
Uram, te békességet adsz nekünk, mert ahogy tetteinkkel megérdemeljük, úgy bánsz velünk. (Iz 26.12)
4. hét: Szedegessük össze, hogy mi az, ami otthonunkban békével és örömmel tölt el bennünket!
Népem békességben lakik majd otthonában, biztonságos hajlékokban, gondtalan nyugalomban. (Iz 32.18)
5. hét: Keressük meg azt az embert, akihez a legfontosabb elvinnünk Isten békéjét!
Kegyelem és békesség nektek attól, aki van, aki volt és aki eljő, meg a hét lélektől, aki trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttétől és a föld királyainak fejedelmétől! (Jel 1.4-5)

 
10. Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl