Lectio divina

2008. március 29. - A második

 
1. Halk zene, majd Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)
Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl

Húsvéti himnusz, a Szentlélek hívása (Belon Gellért nyomán)
Fakaszd föl lelkemben Szentlélek Isten élő vízforrásaid, mit nekünk ígért az Úr Jézus Krisztus. (Jn 7,38)
Add, hogy csatlakozzam a szavakba nem önthető sóhajtásokkal könyörgő esdekléseidhez. (Róm 8,27)
Nyisd meg szívemet, amikor megtanítasz engem mindenre, és eszembe juttatsz mindent, amit Krisztustól hallottam. (Jn 14,26)
Avass olyanná, mint a „szél, mely ott fúj, ahol akar” (Jn 3,8)
És ments meg attól, hogy ellened szóljak, indításaidat elfojtsam magamban. (Mt 12,32)
Segíts, hogy pecsétedet úgy hordozzam, hogy imáimon, tetteimen és életemen ragyogjon. Benned táruljon föl előttem az Isten mélysége, és Rajtad keresztül áradjon ki rám az Isten szeretete. (Róm 5,5)

2. Isten Igéjének meghallgatása. Amit Isten Igéje mond (lectio)
Ma esti elmélkedésünk két Hitről szóló történetet foglal magába. Nem más, mint hívő visszhang mindarra, ami Jézus halála után az apostolok szívében történt.
Az első történetben Jézus megjelenik a zárt ajtókon jelezve ezzel megdicsőült életének egészen új körülményeit. Az apostolok életében ugyan nem szűnik meg a testi szenvedés, de  a Messiás ajándéka, az újjáteremtő Szentlélek eltölti őket.
A második történetben Tamás apostol a kétséget személyesíti meg, aki visszautasítja a hitet, mert még mindig a kínszenvedés és a halál kézzelfogható valóságába kapaszkodik. A történetből kiderül, hogy Jézus számára nagyon fontos, hogy apostolai erősen higgyenek.

Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl
 

Evangélium

Jn 20,11-18

11Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. 12Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól.13Megszólították: "Asszony, miért sírsz?" "Mert elvitték Uramat - felelte -, s nem tudom, hová tették."14E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus.15Jézus megkérdezte: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: "Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal."16Jézus most nevén szólította: "Mária!" Erre megfordult, s csak ennyit mondott: "Rabboni", ami annyit jelent, mint "Mester". 17Jézus ezt mondta neki: "Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez." 18Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak: "Láttam az Urat, s ezt mondta nekem."

Jn 20,19-29

19Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" 20E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 21Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket."

22Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! 23Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." 24A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. 25A tanítványok elmondták: "Láttuk az Urat!" De kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem." 26Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" 27Aztán Tamáshoz fordult: "Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!" 28Tamás fölkiáltott: "Én Uram, és Istenem!" 29Jézus csak ennyit mondott: "Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek."


Jn 20,30
Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

Mk 16,14-18
Lk 24,36-40

 
 
A szöveg és környezete - mp3 fájl
                             
 

1. A szöveg és környezete
E két történet része a Feltámadottal való találkozásokról szóló híradásoknak. A felolvasott Szentírási szakaszt a Mária Magdolnának való megjelenés előzi meg. Ez a történet arról szól, hogy nem ellopták Jézus holttestét. János arról beszél, hogy a feltámadás után új realitás részesei vagyunk, melyben Jézus a tanítványainak nyilvánítja ki magát és nem a világnak. Amikor így megjelenik Jézus visszajövetelének órája valósul meg. Amikor Tamás apostolnak jelenik meg, akkor pedig még tovább viszi olvasóját Szent János. Az apostol személyében felszólít a hitre: "Ne légy hitetlen, hanem hívő!", elfogadja Tamás mindannyiunk nevében megszólaló hitvallását: "Én Uram, én Istenem!" és megáldja a jövendő híveket: "Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek."
A találkozások történetét a 30. és 31. versek zárják le. E két vers nem más, mint az evangélium konklúziója és céljának megjelölése. A 30. vers úgy tekint vissza az egész evangéliumra, mint "JEL"-re, csodajelre, melyben a legkiemelkedőbb Jézus feltámadásának jele. A 31. vers pedig így foglalja össze az evangélium célját: "Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen benne".

2. Néhány gondolat
A zsidóktól való félelem - Jézus váratlan megjelenése és a "Béke" köszöntése az Ősegyház hagyományából került az evangéliumba. Szent Lukács elbeszélése alapján tudjuk, hogy itt tulajdonképpen egy hosszabb tanítás, lecke volt, melyet a Béke köszöntése zárt. János sajátja a zsidóktól való félelem említése.
Megmutatta kezét és az oldalát - tanúbizonyság, hogy a Feltámadottat valóban keresztre feszítették, és ez a tanúbizonyság ugyancsak az Ősegyház hagyományából érkezett. Ugyanakkor a sebek megmutatása egyúttal válasz arra a kérdésre is, hogy "Hová tettétek?" tudniillik Jézus testét. A zsidók nem tették el Jézus testét sehova, nem tehették, mert felment Isten dicsőségébe.
Öröm töltötte el a tanítványokat - Az apostolok örömében teljesül be Jézus ígérete ("… most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki." Jn 16,22)
Békesség - ugyancsak a Jézus által megígért ajándék: "Békességet hagyok rátok, az Én békémet adom nektek." A szinoptikus evangéliumok is beszélnek erről az ajándékról (Mt 28, 19-20; Lk 27,47-48). Jézus, Aki a világba jött, a feltámadás után úgy küldi el apostolait, mintha mindegyik az Ő személyében menne: "Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket."
Vegyétek a Szentlelket - A Szentlélek János evangélistánál a velünk, bennünk lakó Isten kifejezője (Jn 14,17). Aki Jézustól jön, mint az élő víz forrása (Jn 7,37-39).
Akinek megbocsátjátok bűneit - Az evangélium ezen a ponton csak a hitetlenség bűnéről beszél. Ez a rész hasonló Máté evangéliumában ahhoz a részhez, ahol az oldás-kötés hatalmát adja át Jézus apostolainak (Mt 16,19; 18,18). Itt azonban nem egy elkülönített csoportnak (pl.: a Tizenkettőnek), hanem általánosságban a tanítványoknak szól. A megbocsátás lényege talán pont a Lélek átadásában van.
Én Uram, én Istenem! - Tamás bibliai néven szólítja az Istent: Elohim, JHWH. A birtokos "én Uram" kifejezés az ő teljes odaadottságát, szeretetét jelenti hitén túl. A látás a hit egészen különleges mélységéhez vezeti őt. Tamás apostol hitvallása János evangéliuma Krisztusról adott tanításának tetőpontja, mert a fölemelt/keresztrefeszített Krisztust Úrnak és Istennek ismeri el. Jézus ugyanakkor megfeddi Tamást, amiért jelet kért ahelyett, hogy mások tanúságtétele alapján feltétel nélkül hitt volna.

Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. - A mi hitünk nem kisebb és kevesebb, mint a látóké, ugyanis az Egyházban ma is a Szentlélek által jelenlévő Krisztusra alapul.
 
3. Válaszos zsoltár ének
 
4. Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond (meditatio)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio
Jézus azt szeretné, ha ma is kifejeznénk közösségünket Vele, és szeretetét egymás között. Engedjük, hogy új teremtményként alakítson bennünket, de nem elszigetelődve, hanem közösen, mert mindannyian testének tagjai vagyunk. Ez az Úr Húsvétjának gyümölcse. Mindazok, akik Krisztusban újjászülettek egyetlen családot alkotnak. Életünk újdonsága abban áll, hogy egy a szívünk, és egy Lélek itatott át bennünket.
Jézus tanítványainak akkor jelenik meg, amikor együtt vannak. Átöleli őket az Ő tekintetével, odaadja nekik a Békét, átadja a Szentlelket, megmutatja sebeit, a jeleit az Ő keresztrefeszítésének. Tamás kételkedésére világossá teszi, hogy aki előtte áll, az nem más, mint a feltámadott Úr. Mi is azért vagyunk ma itt, hogy megérintsük Jézus sebeit; immáron dicsőséges sebeit, melyek mindig láthatóak lesznek megdicsőült testén, mint szeretetének jelei. E sebek úgy jelennek meg, mint írásos kinyilatkoztatás az Ő testén, amit engedett értünk keresztrefeszíteni és megölni.

Boldogok vagyunk, ha hiszünk az Úrban anélkül, hogy szemeinkkel látnánk az Ő sebeit. Boldogok vagyunk, ha megcsókoljuk a sebeit. Hogyan? Amikor mi vagyunk keresztre feszítve megannyi gondunktól, és életünk tövisei sértenek bennünket, ez azért van, hogy megcsókoljuk Jézust. Mert mindig Ő az, aki bennünk szenved, ő az, aki keresztre feszítődik a mi emberségünkben. És mindig Ő az, aki bennünk már megdicsőült és éppen ezért örömmel teljes, de ugyanakkor még szenved. Ezért ha hitünk van, együtt tudunk szenvedni a Keresztrefeszítettel és örvendezni a Feltámadottal, mert mindörökre egyesültünk Vele az Ő titkában.
 
5. Válaszos zsoltár ének
 
6. Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk (contemplatio)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio
Kérdezzük meg őszintén magunktól: vajon mennyire gondolkodok keresztény módon? Lelkem mennyire fogékony mindaz iránt, amit Krisztus tanított? Milyen könnyen vezérelnek bennünket saját gondolataink, ítéletalkotásaink, cselekedeteink, személyes lélekállapotaink. És milyen sokszor hivatkozunk autonómiánkra, mely legtöbbször semmilyen területen nem fogadja el a jó tanácsot. Féltékenyen őrizzük a függetlenségünket, a szabadságunkat, holott fogalmunk sincs róla, mit jelent a lélek igazi szabadsága. Hányszor kell elismernünk, hogy a sok külső hatás mennyire meghatározza és alakítja gondolkodásmódunkat! Persze, hogy nem tudunk elmenekülni e hatások elől, de mégis kritikusnak kell maradnunk, és bátran föl kell tennünk a kérdést: mindegyikük keresztény vajon? Keresztény módon gondolkodom még? A keresztény ugyanis egészen új, eredeti és boldog ember. Sőt, senki sincs olyan boldog, mint egy igazi keresztény, és éppen ezért senki nem tudja úgy keresni az igazságot, olyan lendülettel és olyan szeretetre méltóan, mint akit Krisztus egészen mélyen megérintett.
Mi, mai emberek, nagyon ritkán merünk új stílust adni az életünknek. Lehet, hogy sokszor így érezzük, de gyakran megelégedünk kényelmes megszokásainkkal.

Az attól való félelem, hogy „mit mondanak mások?”, sokszor meggátol bennünket abban, hogy megmutassuk, kik vagyunk. Keresztények, vagyis olyan emberek, akik egészen szabadon ajándékba kaptunk életstílusunkat. Az ajándék minden kétséget kizáróan kívülről való, felülmúl bennünket, de mégis egészen a mienk. Az Egyház ezért így kér bennünket: Keresztény ember, légy okos, következetes, hűséges és erős! Egy szóval: légy keresztény! „Újuljatok meg lélekben és érzületben” – mondja Szent Pál az Efezusiakhoz írt levelében (Ef 4,23). Az elmélyülés szavai a kegyelemből származnak, vagyis a Szentlélek Istentől. Éppen ezért tanuljunk meg kereszténységünk szerint élni! (VI. Pál pápa nyomán)
 
7. Ének
 
8. Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben (oratio)
Oratio - mp3 fájl

Oratio
Mennyei Atyánkat, aki Krisztust feltámasztotta, és jobbjára ültette, könyörögve kérjük: A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet!
Mennyei Atyánk, Jézust a kereszt győzelmével magasztaltad fel a földről, add, hogy mindeneket magához vonzzon! A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet!
Fiad által, akit felmagasztaltál, küldd el Egyházadba a Szentlelket, hogy a te néped az egész emberiség számára az egység látható jele legyen! A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet!
Vízből és Szentlélekből új nemzedék született, őrizd meg azt a keresztséghez való hűségben az örök életre! A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet!
Felmagasztalt Fiad érdeméből emeld fel a bajbajutottakat, szabadítsd ki a rabokat, gyógyítsd a betegeket, hogy örvendezzék a világ jótéteményeidnek! A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet!
A megdicsőült Krisztus testét és vérét nyújtottad elhunyt testvéreinknek, támaszd fel őket új életre az utolsó napon! A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet!

Urunk, Mindenható Istenünk! A Te szereteted teljességéből nekünk adtad egyszülött Fiadat. Kiárasztottad ránk a Te Szentlelkedet kegyelmet kegyelemre halmozva. Őrizd meg bennünk e nagy kincset, és erősítsd bennünk a vágyat, hogy egyre biztosabb léptekkel haladjunk Feléd szívünk tisztaságával és életünk szentségével. Érjenek bár kisebb vagy nagyobb mindennapi szenvedések, ezeket szeretnénk hittel és szeretettel elfogadni és így eljutni egykor az örök Húsvét lakomájára, melyet kezdettől fogva elkészítettél nekünk, fiaidnak, bűnösöknek, akiknek megbocsátottál, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
 
9. Gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak. (collatio)
Collatio - mp3 fájl
 
10. Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
 
Néhány kép az eseményről
 
A lectio divina-ról készített plakát
Az Írás ünnepélyes behozatala
Oratio - egy hozzászóló
Oratio - egy hozzászóló
Tömjén elhelyezése
... mint a tömjénfüst a Te színed elé...
A könyvek Könyve
Gyakorlati teendőink
fotó: Bogdán Réka