Az oldalon lévő hangfelvételek lejátszásáig célszerű a lap bal felső sarkában látható hangszóró-ikonra klikkeléssel a háttérzenét lekapcsolni!
 
Megosztás: facebook
 
 

2010. május 29. - A tizenkilencedik

 
LECTIO DIVINA
 

"Neked adom a mennyek országának kulcsait…"
(Mt 16.13-20.)

 
 

Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)

Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl
EPIKLÉZIS (Szentlélek hívó himnusz)

Szentlélek hívó imádság

Isten Szentlelke! Tőled kapjuk az erőt, hogy higgyünk. Segíts a mai embernek, hogy ne váljon közömbössé Isten iránt. Tőled kapjuk az erőt, hogy reméljünk. Segíts, hogy el ne csüggedjünk, hanem mindig erőnk legyen újrakezdeni a jóra való törekvésünket. Te adsz erőt, hogy szeressünk. Szabadíts meg minket az önzéstől, adj nekünk mélységes tiszteletet a másik ember iránt, és adj valódi gyengédséget. Tárd föl előttünk csodás mélységeidet, hogy megismerve egyre jobban megszeressünk. Ámen.

Szentlélek hívó imádság - mp3 fájl

LECTIO (Amit Isten Igéje mond)

Máté Márk evangéliumából vette át azt a szakaszt, amiben Péter Jézust Messiásnak vallja. Mivel a szerző olyan keresztény közösség vezetője, ami túlnyomórészt zsidóságból áttért keresztényekből áll, ezért a mintául szolgáló szöveget kiegészítésekkel látja el. Szeretné, ha a bővítései segítségével Krisztusról, a Messiásról és az egyházról még többet tudnának meg a rábízottak.
Jézus tanítványaihoz intézett kérdésére - "Kinek tartják az emberek az Emberfiát? - a vélemények sokfélesége volt a válasz. Jézus ismételt kérésére - "Hát ti mit mondtok, ki vagyok?" - Simon Péter a többi tanítvány nevében ezt válaszolja: "Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia." - Máté számára nem elég az, amit a Márktól átvett hagyomány elmondott Jézusról, a Messiásról; kiegészítette azt az "Emberfia" és "az élő Isten Fia" fogalmakkal, ill. szavakkal. A zsidóságban az Emberfia olyan mennyből érkező személy, aki majd a világ végén jön el. Máté állítja, hogy Jézus személyében már eljött. Az "élő Isten Fiaként" való megnevezésével pedig Jézus isteni származását hangsúlyozza ki. Máté határozottan rámutat, hogy Jézus Krisztus nagyon közel van a közösségéhez, és nagyszerű távlatokat nyit és biztosít a számára.

Lectio - mp3 fájl
 
Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl

Mt 16.5-12

5A tanítványok a túlsó partra menet elfelejtettek magukkal kenyeret vinni. 6Jézus figyelmeztette őket: "Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!" 7Azok így tanakodtak egymás között: "Nem hoztunk magunkkal kenyeret." 8Jézus észrevette, s így szólt: "Kishitűek, mit tanakodtok magatok közt, hogy nincs kenyeretek? 9Még most sem értitek? Nem jut eszetekbe az ötezer embernek adott öt kenyér, s hogy hány kosarat szedtetek tele? 10Sem a négyezer embernek adott hét kenyér, meg hogy akkor is hány kosárral szedtetek össze? 11Hát nem értitek, hogy nem a kenyérről beszéltem nektek: Óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától?" 12Akkor megértették, hogy nem a kenyér kovászától óvta őket, hanem a farizeusok tanításától.

Mt 16.13-20

13Mikor Jézus Fülöp Cesáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" 14Így válaszoltak: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésvek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának." 15Jézus most hozzájuk fordult: "Hát ti mit mondtok, ki vagyok?" 16Simon Péter válaszolt: "Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia." 17Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. 18Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. 19Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva." 20Aztán lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy Ő a Krisztus.

 

Mt 16.21-23

21Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. 22Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal: "Isten mentsen Uram! Ilyesmi nem történhet veled." 23Megfordult és rászólt: "Távozz tőlem sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak."

 
   
Válaszos zsoltár ének - mp3 fájl
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete

Máté a szövegébe régebbi zsidókeresztény hagyományokat dolgoz bele. A nyelvi és a stílusbeli sajátosságok átvételével, a gondos irodalmi kialakítással sejteti, hogy mennyire fontos ez a szakasz a vezetése alatt álló közösség számára. Péter vallomása után Jézus először boldognak mondja őt, aztán egy ígéretről beszel neki, végül teljhatalmat bíz rá.

 

Néhány gondolat - mp3 fájl

2. Néhány gondolat

Földrajzi szempontból Péter vallomása már a korai hagyományban Fülöp Cezáreájának környékéhez kapcsolódott. A Hermon hegység déli lábánál - ahol egyébként a Jordan folyó ered - volt egykor az ősi település, Paneász. Itt volt a pásztorok istenének, Pánnak a szentélye. Ennek a helynek a környékén Nagy Heródes fia, Fülöp egy várost épített Tibériusz császár tiszteletére. Uralkodása idején ezen a területen csak egy zsidó kisebbség élt. Ezen a helyen is - a régebbi és a korabeli gyakorlattal ellentétben - Jézus a Messiás!
Jézus szójátékkal induló kérdésére különböző válaszok születnek: Jézus az újra életre keltett Keresztelő János; vagy talán az égből jövő Illés, aki a Messiás előhírnöke; vagy esetleg az Istennel közbenjáró Jeremiás, akinek a maga korában a nép és Jeruzsálem városának a pusztulását kellett megakadályoznia; végül lehet még valamilyen más próféta is.
Jézus kérdése világossá teszi, hogy a kívülálló emberek ismerete és a tanítványok ismerete különbözik. Péter hiteles vallomása mögött nem a testnek és a vérnek az emberi lehetőségei húzódnak meg. Erre csak a mennyei Atya segítségével juthatott el. Máté azt akarja mondani a közösségének: maga az Isten szavatolja Péter húsvéti hitének az igazságát. Eszerint a Feltámadott az egyházával marad egészen a világ végéig.
Péter az evangéliumban a többi tanítvánnyal szemben különleges helyet foglal el, amit a Péter nevére és a kulcsok átadására utaló szójáték tesz világossá. Pétert, "a nemes követ" Krisztus sziklaalappá, sziklává teszi. Ahogy a szent szikla a jeruzsálemi templom alapját képezi, úgy Péter az egyház szent épületének a sziklaalapja. Mivel Péter az Isten által ajándékozott kinyilatkoztatás révén a hitben olyan erőssé válhat, mint egy szikla, Krisztus ezért teheti meg az egyház alapjává. Ha ez az egyház Péterrel Krisztushoz, az Emberfiához, és az élő Isten Fiához ragaszkodik, ha a bizalmat abba veti, hogy a Feltámadott az egyházához közel marad egészen a világ végéig, akkor azt is hiheti, hogy Krisztus az egyházat nem engedi át a halál, az alvilág hatalmainak.
Az élő Krisztusba vetett hite miatt kapja meg Péter a mennyek országának kulcsait a kötés és oldás teljhatalmával. Bezárni és kinyitni, kötni és oldani a zsidó környezetben azt jelentette, hogy valaki megtiltó, ill. megengedő/megszüntető döntéseket hoz a tanításban, továbbá egy közösségből való kizárást kiszab vagy megszüntet.
Ez a Jézus által adományozott teljhatalom azonban sohasem lehet menlevél semmilyen önkényes cselekvés számára; ez olyan teljhatalom, ami kötelez. A Péternek adott teljhatalom - aki az egész egyház képviselője - a Jézus Krisztusba vetett hithez kapcsolódik. Jézus garantálja nekünk az életet és az eget a kereszthalála és a feltámadása által. Ő indítja egyházát az igazságosság új gyakorlására, ami a mennyei Atya akarata.

                           
 
Válaszos zsoltár ének - mp3 fájl
 
MEDITATIO (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio

Jézus kérdése alól egyikünk sem vonhatja ki magát: "Hát ti mit mondtok, ki vagyok?" Péter válasza a keresztény hitvallás alaptételévé, a hitünk rövid megfogalmazásává lett. A tömör szavak tapasztalatokat képesek sűrítve összefoglalni. Így szolgálják hitünk titkainak a megértését, és erősítik bennünk a meggyőződést. Ezért a keresztények közössége az ilyen hitünkről szóló megfogalmazásokról nem mondhat le. De mindig fennáll a veszély, hogy azok a tapasztalatok, amikből ezeket az alaptételeket fogalmazták, idővel elhalványodnak; fennáll a veszély, hogy az igazságok Krisztus követőjében kiüresedhetnek. Ezért kell azokat a tapasztalatokat, amik Péter és az egész egyház vallomása mögött állnak, újra és újra felelevenítenünk és tudatosítanunk. Az ismételten elmondott vallomásunk így vezethet el bennünket a Jézussal való személyes találkozáshoz.

 
Válaszos zsoltár ének - mp3 fájl
 
CONTEMPLATIO (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio

Különösen is figyelemreméltó, hogy az a Péter, aki itt elmondja a Messiásról szóló vallomását, Jézus perében ennek a vallomásnak a megtagadójaként lepleződik le. És persze mindez akkor történik, amikor Kaifás főpap a kihallgatás közben Jézust megkérdezi: "Te vagy a Messiás, az Isten Fia?"

 
Ének - mp3 fájl
 
COLLATIO (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)
Collatio - mp3 fájl
Collatio

A válságok legyőzéséhez szükségünk van a hitnek mélyen gyökerező vallomására, és a távolabbi jövőt biztosító ígéretre is. Nem véletlenül áll a szövegünk azon a helyen, ahol az közvetlenül a Jézus szenvedéséről szóló jövendölést készíti elő.
Egy épületnek szüksége van valakire, aki a hozzá való kulcsokat birtokolja, és ezáltal a szükséges rendelkezési hatalmat gyakorolhatja. A földön mindig szükség lesz Jézus tanításának kötelező módon való érvényre juttatására. Az egyház sajátossága, hogy minden nehézség és tagadás ellenére állandóan Jézus Krisztushoz kapcsolódik, és általa él.

 
ORATIO (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Oratio - mp3 fájl

Oratio

Imádjuk Istent, aki Fia által reményt és életet adott a világnak, és kérjük alázattal: Hallgass meg minket, Urunk!

- Mindenek Atyja és Ura, te elküldted Fiadat a világba, hogy mindenütt dicsőítsék nevedet, erősítsd meg a népek között Egyházad tanúságtételét!
- Te bíztad valamennyi Egyház gondját Benedek pápánkra, adj neki fogyhatatlan hitet, élő reménységet és odaadó szeretetet!
- Akik szent nevedet vallják, legyenek mind egyek tanításodban, és lángoljanak állandóan szereteted tüzétől!
- Ne engedd, hogy híveid késedelmesek legyenek a hitre, hanem add, hogy megvalljanak téged, aki legyőzted a halált!
- Tekints jóságosan azokra, akik meg nem ismertek fel életútjukon, mutasd meg magadat nekik, hogy elfogadjanak Üdvözítőjüknek!

Istenünk, te Igéd világosságával messze űzöd tőlünk a tudatlanság sötétségét. Növeld szivinkben a tőled kapott hit erényét, hogy semmiféle kiskertes ne olthassa ki a tüzet, amelyet kegyelmed gyújtott lángra. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
További néhány kép...
 
 
Legközelebbi Lectio divinánk szeptember 25-én, este 7 órakor lesz. Témája: "Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok." (Lk 5.1-11). Az előadó ismét Tájmel Antal, csornai plébános atya lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődő híveket, s aki még nem híveink, de vágyat éreznek Isten Igéjének megismerésére.
 
képek: Vaday Tamás
hanganyag: Váradi Péter