Az oldalon lévő hangfelvételek lejátszásáig célszerű a lap bal felső sarkában látható hangszóró-ikonra klikkeléssel a háttérzenét lekapcsolni!
 
Megosztás: facebook
 
 

2010. április 24. - A tizennyolcadik

 
LECTIO DIVINA
 

"Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket…" (Mk 1,14-20)

 
 

Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)

Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl
EPIKLÉZIS (Szentlélek hívó himnusz)

Szentlélek hívó imádság
Atyánk, áraszd ki Lelkedet a Te népedre, és add meg nekünk, hogy új szemmel lássuk dicsőségedet, új megtapasztalással fogadjuk be hatalmadat, új odaszentelődéssel vállaljuk szolgálatodat, új hűséggel ragaszkodjunk Igédhez, hogy szereteted növekedjen bennünk, és jöjjön el a Te országod a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Szentlélek hívó imádság - mp3 fájl

LECTIO (Amit Isten Igéje mond)

Márk az evangéliuma megírásával valójában egy tanító könyvet akart a közösség kezébe adni, ami segít majd nekik az életük alakításában. Miközben az írását készítette, több szempontra is figyelt: többek között az oktatás, a figyelmeztetés és a hitterjesztés lényeges kérdéseire. Rendkívül fontosnak tartotta, hogy rámutasson: Jézus szava visszhangra talált az emberek között. Az általa szerkesztett és feldolgozott történeteken keresztül láthatóvá válnak az Isten új családjának, az egyháznak az alaptörvényei is. Ezekből az elbeszélésekből világossá válik, hogy a Jézus tanításába vetett rendíthetetlen bizalom nem elvont igazságokról való eszmecserékre sürget, hanem tényleges cselekvésre: Krisztus követésére!
Márk az evangéliuma kezdetén Jézus fellépését és annak következményét azonnal körvonalazta: Jézus elkezdte hirdetni Isten evangéliumát, és ennek az örömhírnek nyomban többen is követőivé váltak. A szerző ezzel egy feszültséggel teli egységet alkotott.

Lectio - mp3 fájl
   
Válaszos zsoltár ének - mp3 fájl
 
Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl

Mk 1,12-13

12A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába. 13Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki.

Mk 1,14-20

14János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát 15és mondta: "Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban." 16Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András - halászok lévén - épp hálót vetnek a vízbe. 17Jézus ezt mondta nekik: "Gyertek, kövessetek, és én emberek halászává teszlek benneteket." 18Rögtön otthagyták hálójukat és követték.

19Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. 20Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.

Mk 1,21-22

21Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított. 22Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinekk hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

 
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete

Márk evangéliumának előbb hallott szakasza Keresztelő Szent János alakjának és a Názáreti Jézusnak a párhuzamba állításával kezdődött. János ebben Jézus előhírnökeként, előkészítőjeként jelent meg. Miután János igehirdetését a vele szemben alkalmazott erőszak elnémította, kezdetét vette Jézus erőt sugárzó fellépése. Miközben a Keresztelő az Isten ítéletét jelentette be és a bűnbánatra figyelmeztetett, addig Jézus igehirdetése felülmúlja János tanítását, és szükségtelenné teszi azt.
A négy halász megértette Jézus üzenetét. Elérkezettnek találták a pillanatot, hogy egy egészen új útra induljanak Jézussal. Útközben pedig lépésről lépésre közelebb engedjék magukhoz az Isten uralmát, és engedjék, hogy az átalakítsa életüket.

 

Néhány gondolat - mp3 fájl

2. Néhány gondolat

Márk szerint Jézus nemcsak az Isten emberekhez küldött követe, hanem maga az Isten evangéliuma. Ő nemcsak elmondja az örömhírt, hanem maga a jó hír. Az evangélium szerzője összefoglalva, egészen sűrítve írja le, előre elmondja, ami történelmileg az események egymásutánjában valósult meg; Jézus prófétai kiáltását négy részre tagolja:
"Beteljesedett az idő" - A világ és az emberiség egész eddigi történelme végleges befejezéséhez érkezett. Most minden egészen más lesz, teljesen megújul. Isten minden emberre kiterjeszti uralmát. Ehhez mindenkinek meg kell változtatnia korábbi gondolkodását. A fordulatot maga az Isten idézte elő.
"Közel van az Isten országa" - Az "elközelgett" szó egy nyilvánvaló tény bekövetkeztét fejezi ki. Jézus tanításán és erőt sugárzó cselekedetein keresztül az Isten uralma már nyilvánvalóvá vált, közel jött. Ugyanakkor ennek az uralomnak a végső kiteljesedése még várat magára, a jövőben megy csak végbe.
"Tartsatok bűnbánatot!" - Nem csupán a gondolkodás valamiféle megváltoztatásáról van szó, hanem az egész élet átalakításáról, a helytelen úton való haladás megszüntetéséről, és a hibás útról való visszafordulásról.
"Higgyetek az evangéliumban!" - Az evangélium fogalom az ókorban rendszerint a császárkultuszhoz kapcsolódott: a császár születését, a trónra lépését vagy a szerencsés hazatérését nevezték örömhírnek. Itt az Izajás könyvében szereplő (52,7) örömhírt hozó hírnök küldetése kerül előtérbe, aki "békét hirdet, és kikiáltja a szabadulást". Jézus szava és működése ezt a jövendölést teljesítette be.
A tanítványok meghívása során Márk a történelmi részleteket mellőzi, azokat leegyszerűsítve a lényegre összpontosít. A négy halász valamilyen módon Jézus üzenetének a hallgatójává lett.
Amit Jézus hirdet, az az emberek számára felszólítássá lesz: "Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket". Az utóbbi fogalom nyilván összefüggésben van a férfiak halászokként való korábbi tevékenységével. De ennél messze többet akar mondani: itt emberek megszólításáról és szó szerint "foglyul ejtéséről", újfajta irányításáról van szó. Jézus a korabeli rabbik szokásával ellentétben a tanítványaival soha nem szünteti meg a kapcsolatot.
A meghívott tanítványok válaszaként csupán az engedelmességüket írja le Márk. Jakab és János meghívásánál nem kerül szóba Jézusnak a közvetlen parancsszava. De utalás történik az apjukra, akit el kell hagyniuk. A meghívottak gondolkodás nélkül azt teszik, amire Jézus meghívja őket.

                           
 
Válaszos zsoltár ének - mp3 fájl
 
MEDITATIO (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio

A Jézussal való találkozás során a négy halász megérezte: számukra az idő beteljesedett, az Isten uralma közel került hozzánk ebben a parton álló idegenben. Elérkezett az időpont, hogy a hálókat elhagyjuk, és befejezzük az eddig végzett munkánkat. Sőt még az apánktól is elbúcsúzzunk, és ezzel elhagyjuk a biztonságot adó családot. Ennek a kezdeményezése Jézustól indult ki: Ő járt arra, Ő látott meg minket, Ő szólított meg bennünket.

A tanítványok  emberek halászaivá lesznek. A Jézussal és Istennel való kapcsolatuk hálójába egyre több embert kell beleszőniük. Az embereknek egyedül Jézus felé kell fordulniuk, hozzá kell kapcsolódniuk - teljesen szabad elhatározásból. Ahogy a halászok szakmai tapasztalata annak idején eredménnyel járt, úgy fogják most a tanítványok képességei, tapasztalatai az Isten uralmát növelni a világban.
 
Válaszos zsoltár ének - mp3 fájl
 
CONTEMPLATIO (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio

Jézus első négy tanítványának a meghívási történetében hiányzik a próféták ószövetségi történeteiben gyakran előforduló halogatási elem. A meghívott különböző gyengeségeire, ill. fogyatékosságaira hivatkozik. A két testvérpár Jézus hívásának feltételek támasztása nélkül engedelmeskedik. A régi foglalkozásukat elhagyva engedik, hogy Jézus emberek halászaivá tegye őket. Az apjukkal együtt a csónakban hagyják a régi életüket, hogy a jövőben már ne halakat, hanem embereket fogjanak. Megpróbálkoznak azzal a feladattal, hogy embereket nyerjenek meg Jézus és az Isten országa számára.

 
Ének - mp3 fájl
 
COLLATIO (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)
Collatio - mp3 fájl
Collatio
A világban nem szűnt meg a sötétség, az erőszak és a tévedés homálya sem. A hívő emberek számára viszont ki nem alvó világosság gyulladt: az Isten feltétel nélkül minden emberhez odafordult. Aki ezt elfogadja, akiben ennek nyomán megerősödik a bizalom, az ennek nyomán képes lesz arra, hogy az élete régi alapját egy újjal cserélje fel; az képes lesz elhagyni az önérdek hálóját és Istenhez kapcsolódva másoknak is megmentőjévé válik.
 
ORATIO (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Oratio - mp3 fájl

Oratio

Bizalommal kérjük Krisztust, aki Egyházát az apostolok és próféták sziklaalapjára építette: Segítsd népedet, Urunk!

- Te, aki hívtad Simont, a halászt, hogy emberek halászává legyen, hívj szünet nélkül munkásokat, hogy üdvözüljön a népek sokasága!
- Te elküldted tanítványaidat az egész világra, hogy minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot, engedd, hogy az evangélium hirdetői Lelkedből éljenek!
- Legfőbb Pásztor, te Pétert bíztad meg, hogy legeltesse nyájad, amikor feltámadásod után megvallotta, hogy szeret, növeld Benedek pápánkban szüntelenül a szeretetet és a buzgóságot!
- Te minket, tévelygő bárányokat lelkünk Pásztorához és Őrzőjéhez vezettél, Egyházad pásztorainak tanítása által őrizz meg mindnyájunkat a hitben!
- Emlékezzél Egyházadra, amelyet az apostolokra építettél, és elterjesztettél a föld végső határáig, áldd meg mindazokat, akik hisznek benned!
- Urunk, Jézus Krisztus, te tanítványaidhoz csatlakoztál az úton, állj zarándokló Egyházad mellé!

Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk Hozzád, Akiben megtaláljuk igazi örömünket. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
További képek
 
     
 
fotók: Vaday Tamás