Az oldalon lévő hangfelvételek lejátszásáig célszerű a lap bal felső sarkában látható hangszóró-ikonra klikkeléssel a háttérzenét lekapcsolni!
 
Megosztás: facebook
 
 

2010. február 27. - A tizenhetedik

 
LECTIO DIVINA
 

"Aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát,... százannyit kap" (Mk 10,17-30)

 
 

Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)

Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl
EPIKLÉZIS (Szentlélek hívó himnusz)

Szentlélek hívó imádság
Jöjj el teremtő, életadó, megszentelő Lélek! Látogasd meg azok szívét, kik Téged hívnak, öntsd bőséges kegyelmedet azok szívébe, akiket Te teremtettél! Te hozz világosságot lelkükbe, aki tetteinket és szavainkat sugallja! Áraszd lelkünkbe szeretetedet! Támogasd szüntelen erényeiddel testünk gyengeségeit! Távolítsd el tőlünk az ellenségeskedést! Add meg nekünk most a békét! Járj előttünk, mint Vezetőnk és Tanácsadónk, hogy elkerüljünk minden rosszat, és megtegyük Isten akaratát! Légy vígasztalónk a megpróbáltatásban! Engedd, hogy általad megismerjük az Atyát és a Fiút, és Téged, Szentlélek, aki mindkettőjüktől származol! Add, hogy mindenkor higgyünk és bízzunk Benned! Ámen.

Szentlélek hívó imádság - mp3 fájl

LECTIO (Amit Isten Igéje mond)

A Márk evangéliumából való szövegünk két - egymással ellentétben álló - részből áll. A gazdag emberről szóló elbeszélés a kiinduló történet, amivel ellentétben áll az a párbeszéd, amit Jézus Péterrel folytat. A gazdag ember Jézus hívására elutasító magatartással válaszol, miközben Péter azokat képviseli, akik mindent elhagytak, és követték Jézust. A két jelenet között Jézusnak a gazdag magatartását és döntését megvilágító szavai szerepelnek. A két, egymással ellentétes helyzetet az "örök élet" gondolata kapcsolja össze. Ezt szeretné elnyerni a gazdag ember, és erre kapnak ígéretet Jézus követői.

Lectio - mp3 fájl
 
Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl

Mk 10.13-16

13Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket 14Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. "Hagyjátok - mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. 15Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda." 16Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Mk 10.17-30

17Amikor útnak indult, odasietett hozza valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 18"Miért mondasz engem jónak? ­ kérdezte Jézus. - Senki sem jó, csak egy, az Isten. 19Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!" 20"Mester - válaszolta -, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva." 21Jézus ránézett és megkedvelte. "Valami hiányzik még belőled - mondta neki. - Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!" 22Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. 23Jézus erre körülnézett és tanítványaihoz fordult: "Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!" 24A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus  azonban megismételte:

"Gyermekeim, milyen nehéz bejutni az Isten országába! 25Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." 26Ezek szerfölött csodálkoztak és egymás közt kérdezgették: "Hát akkor ki üdvözülhet?" 27Jézus rájuk nézett, és folytatta: "Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges." 28Ekkor Péter megszólalt: "Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged." 29Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 30százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -, az eljövendő világban pedig örök életet."

Mk 10.32-34

32Úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, ők pedig csodálkoztak, követői meg féltek. Ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, ami vele történni fog: 33”Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadjak a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, és átadjak a pogányoknak. 34Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltámad.

 
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete

Márk egy rendelkezésére álló gyűjteményben találta a gazdag emberről szóló történetet. Ezt az alaptörténetet olyan tanító beszélgetéssé formálta, aminek a segítségével világos útmutatást tudott adni a Kr. u. 60-as évek végén kortársainak az anyagi javakhoz való kötődés veszélyeit illetően. Ugyanakkor boldogan erősítette meg Jézus szavait idézve, hogy Jézus követésének a jutalma minden emberi elképzelést felülmúl.
A korai egyházban újra és újra felmerültek a közösségi élet kérdései: a tulajdon kérdése, Jézus követésének a kérdései. Márk régi Jézustól való hagyományokat használt fel a beszéde kialakítása során: amikor a tevéről és a tű fokáról beszélt, amikor a követésének feltételeit részletezte.

 

Néhány gondolat - mp3 fájl

2. Néhány gondolat

Az evangéliumi szakasz szerzője azok felé fordul, akik Krisztus követőiként a keresztény hitükben lépésről lépésre szeretnének megerősödni, és ennek a hitnek az igazságaiban szeretnének elmélyedni.
Egy számunkra ismeretlen ember Jézushoz siet, térdre borul előtte és egy kérdést tesz fel neki. A térdre borulásával, a kérdésével, a "Jó Mesterként" való megszólításával ez a férfi elismeri Jézust tanítónak, az élete tanítómesterének. Ahogy ő kérdez, hasonlóképpen kérdez minden olyan keresztény ember is, aki Jézushoz kötődik.
Jézus a "Jó Mester" megszólítást visszautasítja, ill. megkérdőjelezi: jónak egyedül Isten mondható, ő a jóságának köszönhetően hívja meg az embereket az örök életre. Jézus világossá teszi, hogy az Isten melletti kiállás nem a szavakon múlik, nem a térdre borulás a fokmérője, hanem az emberek iránt tanúsított viselkedéstől függ.
Amit ez az ismeretlen személy szóba hoz, az a keresztény ember számára a kérdések kérdése: "Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?" Jézus a válaszában nagyjából a tíz parancs második tábláján lévő parancsokra utal, amiknek a megtartását ez az ismeretlen ember megerősíti. Itt a jelenet véget is érhetne, de most halad igazából a csúcspontja felé. Jézus ránéz és megkedveli. Világossá válik, hogy Jézus számára is és az ember számára is az Isten akaratának megfelelő élet a fontos. Ebből egyetlen parancs teljesítése sem maradhat ki. Ezért nevezi meg Jézus a legutolsó parancsot, követésének feltételeként a gazdagságtól és vagyontól való elszakadást. Elérkezett az idő, amikor Jézus az embert egész életének a megváltoztatására szólítja fel. - Az ember letört távozása zárja le a tanító beszélgetés szakaszát.
Márk ehhez a részhez csatolja Jézusnak a tanítványaival folytatott beszélgetését, egy közösségnek szóló katekézis formájában. Ebből kiderül, hogy milyen nehéz, sőt csaknem lehetetlen a gazdagok számára az Isten országába való bejutás. A teve Palesztina legnagyobb állata, a tűfok pedig az elképzelhető legkisebb nyílás. A gazdagsághoz és a vagyonhoz való önző ragaszkodás elzárja az embertársakra és a szükségükre irányuló tekintetet, és útját állja Jézus követésének. Ez a tanítványokból szinte szükségszerűen megdöbbenést, sőt ijedtséget vált ki. Jézus ezzel az ijesztőnek tűnő szóképpel teszi világossá, hogy a gazdagot egyedül az Isten mentheti csak meg. Ő arra is képes, amire az ember képtelen.
Végül egy Péterrel való párbeszéd következik, aminek során Péter megállapítja, hogy a tanítványok mindent elhagytak, hogy Jézust kövessék. Jézus nemcsak neki, hanem minden tanítványnak válaszol: mindenki, aki érte és az evangélium kedvéért embereket és értékeket hagy el, az már ebben az életben, de az eljövendő életben is mindezért rendkívül gazdag ajándékban részesül.

                           
 
Válaszos zsoltár ének
 
MEDITATIO (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio

Márk a három szakasz segítségével világossá tette, hogy Jézus követése nem fér össze a gazdagsággal, a földi tulajdonhoz való görcsös ragaszkodással, a rokoni kapcsolatokhoz való túlzott kötődéssel. A szegénység, ill. egyszerűség nélküli kereszténység kiáltó ellentmondás. A szerző szelíden, de következetesen azokra irányítja olvasóinak a figyelmét, akik Jézust életük egy szakaszán már követték, és miatta különböző kapcsolatokról és dolgokról már képesek voltak lemondani. A szavain keresztül viszont másokat is szeretne meghívni, hogy merjenek elindulni ezen az úton. Nyilvánvalóan a tanítvány többet kockáztat, mint mások. Hogy mi lesz ezért a jutalom? Péter azt mondta, hogy "mindent" elhagytunk. A túlzó szavak rámutatnak, hogy amink van, az nem a mindenünk. Amihez annyira kötődünk az nem ad nekünk belső egységet, biztonságot. Isten az, aki abban a másik világban többet ad, mint amennyit a tanítvány el tud képzelni.

 
Válaszos zsoltár ének
 
CONTEMPLATIO (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio

Sok ember el sem jut az örök élet kérdésének a feltevéséig. Felszínes ügyek intézése köti le a gondolatait, és az idejét. Aki viszont képes ennek feltevésére, annak tisztában kell lennie azzal, hogy az örök élet Jézus követői számára összefügg a vagyonnal és a gazdagsággal való személyes magatartással. A nagy jólét veszélyezteti a keresztények célját, hogy elérjék a maradandó Istennel való közösséget. Azonban az új mérce megvalósítását már a testvéri közösségben el kell kezdeni, Jézus új családjában, ebben a világban. Az Isten országa már itt jelen van ebben a világban, de az Istennel fog kiteljesedni az örök életben. A parancsok megtartása csupán előkészíti azt a többletet, azt az értéket, ami majd később bontakozik ki az emberben.

 
Ének
 
COLLATIO (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)
Collatio - mp3 fájl
Collatio
A tulajdonához odaragadó férfi példája mutatja, hogy a gazdagság akadályozza Jézus követőit. Jézus szavai világosan mutatják, hogy mit nyer az, aki nem hagyja elbizonytalanítani magát, és követi őt. Krisztus követése jóval többet jelent a középszerű életfelfogásnál. Ebben a Krisztussal való bátor kapcsolatban csak az Isten szeretete biztos.
 
ORATIO (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Oratio - mp3 fájl

Oratio

Áhítatos szívvel kérjük Krisztus Urunkat, aki megmutatta nekünk az örök életre vezető utat, és mondjuk:
Urunk, vezesd a helyes útra népedet!

- Add, hogy le tudjunk mondani a nem szükséges dolgokról, és így segítségére tudjunk sietni nélkülöző  testvéreinknek!
- Növeld azok buzgóságát, akik mindent elhagytak, és követték Krisztust, hogy tanúságot tegyenek az emberek előtt Egyházad szentségéről!
- Add, hogy az emberek mérsékeljék a földi javak utáni mohó  vágyakozásukat, és törődjenek a szükséget szenvedőkkel!
- Add, hogy azok, akiket önmegtartóztató  életre hívtál az égi hazáért, rendíthetetlen hűséggel kövessék Fiadat!
- Add meg mindazoknak, akik keresik az igazságot, hogy azt meg is találják, és ha megtalálták, mélyebben megismerjék!
- Népek megvilágosítója, emlékezz meg azokról, akik még a sötétben élnek, nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek téged, egyedül igaz Istent!

Örök Atyánk, fordítsd magadhoz szívünket, hogy mindig azt keressük, ami egyedül szükséges, és a szeretet gyakorlásával mutassuk meg, hogy a te szolgálatodra szenteltük magunkat. Krisztus, a mi Urunk által.
Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
 
fotók: Vaday Tamás