Az oldalon lévő hangfelvételek lejátszásáig célszerű a lap bal felső sarkában látható hangszóró-ikonra klikkeléssel a háttérzenét lekapcsolni!
 
 

2010. január 30. - A tizenhatodik

 
LECTIO DIVINA
 

"Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!... " (Mt 14,22-33)

 
 

Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)

Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl
EPIKLÉZIS (Szentlélek hívó himnusz)

Szentlélek hívó imádság
Szentlélek Úristen, Vígasztaló, Igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, jóságos, a mi lelkünket! Ámen.

Szentlélek hívó imádság - mp3 fájl

LECTIO (Amit Isten Igéje mond)

Lectio

Máté az evangéliumából való szövegnek a vázát világosan és szimmetrikusan építette fel. Egy fenyegető vihar tör ki a hajnali szürkületben. A nagyon erős szél csak akkor áll el, amikor Jézus beszáll tanítványainak a bárkájába. A feszültségnek e két pólusa között bontakozik ki két eseményen keresztül a történet. Az első epizód a tavon járó Jézus kora reggeli találkozását írja le a tanítványaival, a második elsősorban Péter magatartásával foglalkozik. A szöveg a tanítványok vallomásával zárul, akik megvallják: „Valóban Isten Fia vagy!”

Lectio - mp3 fájl
Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl

Mt 14.15-21

15Amikor beesteledett, odamentek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: "Elhagyatott itt ez a hely, s már az idő is későre jár. Bocsásd el a népet, hadd széledjenek szét a falvakba, hogy élelmet vegyenek maguknak!" 16Jézus azonban így válaszolt: "Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!" 17"Csak öt kenyerünk van, és két halunk" - felelték. 18"Hozzátok ide!" - mondta, 19s meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek. 20Mindnyájan ettek s jól is laktak. A maradékból tizenkét kosarat teleszedtek. 21Az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva mintegy ötezer férfi evett.

Mt 14.22-33

22Ezután nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. 23Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, s ő ott volt egymagában. 24A bárka már jópár stádiumnyira járt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. 25Éjszaka a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük. 26Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. "Kísértet!" - mondták, s félelmükben kiabáltak: 27Jézus azonban megszólította őket: "Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!" 28Erre Péter így szólt: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!" 29"Gyere!" - felelte. Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen. 30Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott:
"Uram ments meg!" 31Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta. "Te kishitű - vonta kérdőre -, miért kételkedtél?" 32Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. 33Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották: "Valóban Isten Fia vagy!"

Mt 14.34-36

34Átkeltek a tavon és Genezáretnél értek partot. 35Az odavalók felismerték, s az egész környéken hírét vitték. Odahordták hát mind a betegeket 36és arra kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki érintette, meggyógyult.

 
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete

A felolvasott evangéliumi szakasznak két súlypontja van: az egyik a Jézus tavon járásáról szóló elbeszélés, a másik a süllyedő Péter megmentése. 
Isten megjelenéséről ebben a világban több bibliai történet is szól. Megjelent Mózesnek a lángoló csipkebokorban. Megjelent Illésnek a Hóreben enyhe szellőben. Megjelent a próféták meghívásakor. A megjelenése mindig annak a megerősítése volt, hogy veled vagyok, a közeledben vagyok, számíthatsz rám.
Jézus megjelenése a tavon Máté értelmezésében Istennek a megjelenése. Erre utalnak a Jézus ajkán elhangzó szavak: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” Az ószövetségben Isten beszél így a lángoló csipkebokorban: „Én vagyok, aki a számotokra mindig jelen vagyok!” És az Isten megjelenéseit mindig félelem is kíséri az ember részéről. Ez szinte szükségszerűen kiváltja a vallomást: „Valóban Isten Fia vagy!”
A Péterről szóló - Máté által kiformált - történet lényege, hogy Jézus tanítványai számára a legnagyobb veszélyt a kishitűség jelenti. Jézus ugyan megmenti Pétert, de ez nem jelentheti számára sohasem a végleges megoldás érzését. Péternek a hit és a bizalom kockázatát újra és újra vállalnia kell.

 

Néhány gondolat - mp3 fájl

2. Néhány gondolat

Máté külön kiemeli, hogy Jézus teljesen egyedül van egy hegyen. A hegyen imádság közben való egyedülléte az Isten közelségét jelképezi. 
A tanítványok, akik ismeretlen céllal a csónakban úton vannak, már jó pár stádiumnyira eltávolodtak a parttól. Egészen nyilvánvalóan fontos Máté számára annak kihangsúlyozása, hogy Jézus és a tanítványok között távolság van. Ő a hegyen van, a tanítványok a tavon vannak. Annál fenyegetőbb hatású a tengeri veszély a viharos éjszaka sötétségében. Máté a jelenettel a szorongattatásban levő közösségét akarja megszólítani.
A tengeri veszély meglehetősen sokáig tart. Csak az utolsó, a negyedik éjszakai őrváltásban, valamikor hajnali 3 és 6 óra között jön Jézus a tanítványokhoz a tavon járva. Nem téveszthető szem elől a gondolat, hogy ez az időszak az isteni közbelépésnek, Jézus feltámadásának az ideje. Az ószövetség a vizet gyakran a félelmetes, életveszélyes hatalmak képeként láttatja. És ennek kapcsán mindig megjegyzi, hogy az Isten ezen a földön minden hatalomnak és erőnek az Ura.
Az elbeszélésünkben Isten helyébe, aki fölötte áll a káosz és a halál életet fenyegető hatalmainak, Jézus került. Ez a vallomás Jézusról a feltámadása után volt lehetséges.
Máté fokozza a tanítványok rémületét, akik úgy gondolják, hogy egy kísértetet látnak..
Máté világossá teszi, hogy a hit bármilyen szorongattatás bátor legyőzésére képes.
Valószínűleg Mátétól való a Péterről szóló jelenet. A csónakban levő tanítványok szóvivőjeként Péter a Jézushoz intézett kérésével kinyilvánítja, hogy szeretne részesülni a hatalmában. Szeretne hozzá menni a vízen, szeretné, ha lenne bátorsága a félelme legyőzésére, szeretne bízni Jézusban és szeretne hinni a szavaiban. Ezért kockáztatja meg egyedült a döntő lépést: kilép a csónakból. És a hegyeket megmozgató hit hatalma kezdetben lehetővé teszi Péter járását a vízen. Néhány lépés után azonban az erős szél démoni hatalma erőt vesz Péteren. A továbbiakban már nem Jézusra néz, hanem a démoni hatalomra.  Péter kételkedése átadja őt a szél hatalmának, és a hullámokba süllyeszti. Péter ezt kiáltja: „Uram ments meg!” Ahogy a gyógyításoknál, úgy nyújtja ki a kezét Jézus, és ragadja meg a süllyedőt. A kishitűség és a kételkedés vezet Péter süllyedéséhez, Jézus megmentő keze azonban megőrzi őt az elsüllyedéstől.
Amikor Jézus és Péter belép a csónakba, a szél eláll. Jézus Úrnak bizonyul minden életet fenyegető erő és hatalom fölött. Neki szól a csónakban levők leborulása, és a hittel teli vallomásuk: „Valóban Isten Fia vagy.”

                           
 
Válaszos zsoltár ének
 
MEDITATIO (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio
Péter személyén keresztül Máté világossá teszi, hogy elsősorban nem a közösségről, a bárkában levő tanítványokról van szó, hanem az egyes keresztény ember merészségéről, hitéről, engedelmességéről, kételyéről. Máté szerint a keresztény lét ismertetőjele mindegyik. Péter nem önhatalmúlag cselekszik, hanem csak Jézus parancsára. Ugyanakkor Jézus nem szünteti meg a vihart, amikor Péter kilép a csónakból, amikor felülmúlja önmagát. Éppen a viharban, a mélységes félelem közepette veheti észre Jézus tanítványa, hogy valaki tartja őt. Péter a Zsolt 69,2 imádkozójával kiált a megmentő Isten után, akinek a keze a vízbe fulladástól még akkor is meg tudja menteni, amikor a víz már egészen a torkáig ér. Máté a keresztény lét velejárójának látja az engedelmességet, de a kudarcot is, és reménykedve állapítja meg a tanítvány megmaradását is.

 
Válaszos zsoltár ének
 
CONTEMPLATIO (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio
Péter gyengeségét Máté nem hallgatja el. Megmutatja, hogy nem tűnik a megingathatatlan hit példaképének. Jézus közvetlen közelsége ellenére ijesztő módon kishitűnek, sőt majdnem hitetlennek tűnik. A hit kockázatát először neki is még tanulnia kell; sőt, neki is el kell jutnia a hit helyes engedelmességére. Csak azután fogja megadni neki az igazi hit a Krisztus teljhatalmában való részesedést.

 
Ének
 
COLLATIO (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)
Collatio - mp3 fájl
Collatio
Az egyház Péter bárkájában szemléltetve, újra és újra turbulenciákba és veszélyekbe kerül. A magabiztosan a nyugtalan víz fölött lépkedő Jézus, a feltámadott Úr azonban vele van. A víz, a viharos szél, az éjszaka könnyen értelmezhetők a baj, a félelem és a halál jelképeiként. Sok ember fenyegetettnek látja az életét. Máté kristálytisztán fogalmazza meg az ígéret: ahol kockáztatva Jézusra tekintünk, és a biztonságos csónakot elhagyjuk, biztosak lehetünk, hogy az Isten hordoz és tart meg bennünket, minden természeti kényszer ellenére is.
 
ORATIO (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Oratio - mp3 fájl

Oratio
Áldott legyen Istenünk, Atyánk; ő megoltalmazza gyermekeit, és nem veti meg kéréseiket. Alázatos könyörgéssel kérjük őt valamennyien: Tekints reánk Urunk, és hallgass meg minket!

Jóságos tekinteted őrködjék békességünk fölött, és erős kezeddel oltalmazz meg minket!

Te, aki parancsoltál a tenger viharának, védd meg Egyházadat a viharok pusztításától, és erősítsd meg a Szentatyát!

Fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted feddhetetlenek legyenek, és kövessék nagylelkűen hívásodat!

Reményünk és Erősségünk, tebenned van bizodalmunk, lásd gyöngeségünket és siess segítségünkre, hiszen nélküled semmire sem megyünk!

Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amilyent el tudunk viselni; erősítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket!

Urunk, hadd szegezzük mindig rád szemünket, hogy rögtön felelni tudjunk hívásodra, ha szólítasz!

Növeld bennünk, Istenünk, a beléd vetett hitet. Engedd, hogy vezetésed alatt éljünk, és a változó időkben mindenkor szilárd erőt adjon nekünk a te változatlan állandóságod. Krisztus, a mi Urunk által.
Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
 
További képek
 
 
     
     
 
fotók: Vaday Tamás
S még további képek...
 
 
 
fotók: Bogdán Réka