2009. november 28. - A tizenötödik

 
LECTIO DIVINA
 

"... elküldte Fiát, aki asszonytól született" (Gal 4,4-7)

 
 

Epiklézis (Szentlélek hívó himnusz)
Szentlélek Úristen! Jézus Krisztus biztosított bennünket: "Ha ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább megadja Mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik őt kérik" (Lk 11,13). Szükségünk van a segítségedre, szükségünk van rád! Krisztus Urunk nevében kérünk, jöjj el, és világosíts meg bennünket most, amikor a Szentírást olvasni összejöttünk. Újíts meg bennünket abban a bizalomban, amelyre Jézus példát adott nekünk. Tedd élővé számunkra Jézus szavait, aki elénk élte az Atyába vetett bizalmat! Eleveníts meg minket, hogy újjászülessünk, és bátran Atyánknak nevezhessük azt, aki teremtett, aki éltet, aki élni és szeretni erőt ad nekünk. Benned hisszük, hogy bármit kérünk Jézus nevében és szándéka szerint, megkapjuk. Benned hisszük és reméljük, hogy olvasásunk és életünk nem lesz terméketlen, hanem gyümölcsöt hoz közösségünk és a világ számára, amely szomjazza Isten fiainak megnyilvánulását. Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amen.

Lectio (Amit Isten Igéje mond)

A mai este központi témája: felfedezni magunkat az Atya "csodálatos misztériumában", Aki elküldte nekünk Szent Fiát. A kiválasztott Galata levél részlet egyaránt tükrözi Szent Pál apostol alapvető teológiáját, és a liturgikus ünneplés lényegét.

Isten Igéjének meghallgatása.

 

Lectio divina
2009. november 28.
 "... elküldte Fiát, aki asszonytól született"
(Gal 4,4-7)

Gal 4.1-3

1Azzal folytatom, hogy amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet mindennek ura. 2Gyámok és gondviselők felügyelete alatt áll, apjától meghatározott ideig. 3Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk.

Gal 4.4-7

4De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, 5hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 6Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! 7Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

 

1. A szöveg és környezete
Ez a rész a Galata levél 4. fejezetének részlete, mely fejezetnek azt a címet lehetne adni, hogy a "Keresztények tapasztalata az istengyermekségről". Tulajdonképpen Pál apostol "evangéliumának" részlete ez, amely Ábrahám történetének midrását hordozza magában. Ennek értelmében ahhoz, hogy az ember az Ábrahámnak tett ígéret örököse legyen, nem annyira a törvény szerinti cselekedetek, hanem a hit a fontos.

2. Néhány gondolat
a világ elemeinek szolgái - A legvalószínűbb jelentés: olyan szolgák, akik a világ elemeinek a hatalma alatt állnak és érzéketlenek a Transzcendens iránt.
az idők teljessége - Kiindulva az Atya által előre meghatározott időből, Pál apostol a történelemnek arra a pillanatára irányítja a figyelmet, amelyben Isten megmentő közbelépése megvalósult.
Isten elküldte Fiát - Pál apostol itt az apostéllein szót használja, melynek az Ősegyházban vallásos jelentése volt:  elküldeni valakit a mennyek országának szolgálatában, felruházva teljes egészében Istenben gyökerező hatalommal. A küldés funkcionális, a Fiú missziója a mondat megfogalmazásában válik világossá.
asszonytól született - Pál nem mond semmit sem a Fiú preegzisztenciájáról (létének előzményéről), a kifejezés a misszió szolgálatában áll és az Ószövetségből veszi Pál apostol (Jób 14,1; 15,14).
alávetette magát a törvénynek - Olyan módon született Jézus, hogy a körülmetélés törvényével kitette magát a rosszallás veszélyének. De, hogy a galatákat Pál félre ne vezesse, kerüli Jézus körülmetélésének tényét és inkább a születésre irányítja a figyelmet.
mivel az Isten fiai vagytok - Pál apostol az ingyen fogadott fiúságra emlékezteti a galatákat, ami a Szentléleknek az ajándéka. Ez az ajándék a keresztény istengyermekség alkotóeleme.
Abba, Atya! - A feltámadt Fiú éltető Lelke, a fogadott fiúság alapvető dinamikus princípiuma, amely a legbensőségesebb keresztény meggyőződést eredményezi, miszerint "Édesapának" szólíthatja az ember az Istent.
nem vagy többé szolga - A keresztény ember felszabadult a törvény alól.
az Isten ismerése - Nem az ember szívének szeretetéből ered, hanem Isten ezt megelőző szeretetéből és kiválasztásából, ahogyan ezt az Ószövetség már jelezte is (Ter 18,19; Ám 3,2).
napok, hónapok, ünnepi idők és esztendők - Pál nem látja értelmét a pogányságból megtért keresztényeknek számítgatni a zsidó naptárt.

Meditatio (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Pál apostol Galata levél részlete az Inkarnáció teológiájából indul ki. Mit jelent az Inkarnáció fogalma? Amikor az Inkarnációról beszélünk, akkor mindenekelőtt arra a kinyilatkoztatásra gondolunk, melynek középpontjában a Názáreti Jézus személye áll, Aki egy konkrét időpontjában és helyén a történelemnek belépett üdvösségünk történetébe. Jézus az emberiség történelmébe az Inkarnáció misztériumával lépett be, mely misztérium viszonyítási pontjává válik minden keresztény ember hitének. Így az Inkarnáció eseménye nemcsak a Bibliának, hanem mindannyiunk hitének is alapvető kritériuma. Az Ószövetségben hosszú időn keresztül az Inkarnáció eseményének előkészítésével találkozunk, és noha az Ószövetségben nem beszélhetünk keresztény értelemben az Inkarnáció eseményéről, mégis az egész Ószövetség tulajdonképpen ennek az eseménynek az előkészítése. Átvitt értelemben Isten Igéjének megtestesülése fölfedezhető Izrael történetében (MTörv 6,4-9; MTörv 26,5-10); aztán az Isten Igéje hatékonyságában (Iz 55,10-11); aztán a Bölcsesség megszemélyesítésében (Bölcs 9,1-6); és természetesen egyértelműen és a szó szoros értelmében az Újszövetségben (Jn 1,14).

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
A kontemplatív szemlélődés középpontjában és az Egyház igehallgatásának tapasztalatában találja meg a keresztény ember az Atya Szentségét. A liturgikus ünneplés visszaemlékezik, megjeleníti és alkalmazza a megtapasztalt Szentséget a mai körülmények között. Az emberré lett Isten Fia úgy született, mint minden ember, vagyis asszonytól. Emberré lenni annyit jelent, mint törékennyé válni. A törékenységig, a gyengeségig vállalni az azonosulást a Teremtőnek a teremtménnyel. Minden test életét éli a teremtő Isten, minden gyengeséget felvállalva, de a bűnt kivéve. Ez az Inkarnáció megfejthetetlen misztériumának lényege. De miért a megtestesülés? Miért az Inkarnáció? Azért, hogy a rabságból kiszabadulva immáron megújult és szabad, megváltott élete legyen az embernek. A megváltás és a megszabadítás ára igen drága: a kereszt az ára. Szent Pál perspektívája: Az Atya a Fiú által, Aki asszonytól született és magára vállalta a törvényt, a gyermek szabadságára viszi az embert, miközben közösségre lépteti Fiával, Jézussal. Az ember örökös lesz Isten családjában.

Collatio (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)

  1. Mit várok Adventtől?
  2. Mit adok Adventben?
  3. Mivé válok Adventben?

Oratio (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Kedves testvéreim, ujjongva köszöntsük Istenünket, aki atyai örömmel adja jótéteményeit népének. Kérjük őt buzgó lélekkel: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!

Istenünk, benned élünk, mozgunk és vagyunk, jöjj, tudatosítsd bennünk, hogy gyermekeid vagyunk! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
Isten Igéje, aki kezdetben mindent megteremtettél, és az idők teljességében természetünket is magadra vetted, jöjj, és szabadíts meg a haláltól! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
Magadra vetted természetünkből mindazt, ami istenségeddel nem ellenkezik, isteni gazdagságodból add nekünk, amire vágyakozunk! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
Megtestesülésed által testvéreidnek fogadtál minket, ne engedd, hogy elidegenedjünk tőled! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
Te az Atyától jöttél, taníts minket az üdvösség útjára, amely az Atyához vezet! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
Te a Szentlélek erejéből fogantál, újítsa meg szívünket ugyanaz a Lélek tanításod által! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!

Mindenható Istenünk, a bűn szolgaságrra vetett minket, és így ősidőktől fogva igája alatt görnyedünk. Engedd, hogy Fiad születésének várva várt ünnepe szabaddá tegyen minket. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.