Lectio divina
Október 31.
"Az elhunytak sorsáról nem akarunk
tájékozatlanságban hagyni benneteket" (1Tessz 4,13-18)

Epiklézis (Szentlélek hívó himnusz)
Szentlélek hívó imádság (Ráday Pál)
Oh, örök Isten, áldott Szentlélek! Kit Istenemnek szívből esmérlek, minden bús szívnek fő vigasztalója, dicsérlek, Uram, s téged tisztellek, oh, gyenge hitnek kegyes táplálója! Te vagy Istennek szent ajándéka, kinek bennünket béfed árnyéka, te vagy minden jónak teljes kútfeje, melyből lekünknek foly jó szándéka, munkálódván belöl lelked ereje. Terjeszd szívemben az igaz hitet, melyet Szent Lelked bennem készített, hogy az Úr Jézust magamhoz kapcsoljam, aki mindenkor frissen enyhített, és imádással szent neved csókoljam.

Lectio (Amit Isten Igéje mond)
A mai esténk elmélkedését Szent Pál apostol Eszkatalógiájából, a Végső Dolgokról szóló tanításából merítettük. Elmélkedésünk tárgya a Parúzia, Jézus Krisztus megjelenése, második eljövetele.

Isten Igéjének meghallgatása.

 

Lectio divina
2009. október 31.
 "Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket"
(1Tessz 4,13-18)

1Tessz 4.13-18

13Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. 14Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. 15Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. 16A parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk. 17A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk. 18Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással!

1Tessz 5.1-11
1Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. 2Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. 3Amikor azt mondogatják: "Béke és biztonság", akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom, és nem lesz menekvés számukra. 4De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg benneteket. 5Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 7Az alvók éjjel alszanak, a mulatozók éjjel részegeskednek. 8Mi azonban, akik a nappaléi vagyunk, legyünk józanok s öltsük fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisak gyanánt meg az üdvösség reményét. 9Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, 10aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet. 11Ezért vigasztaljátok és bátorítsátok egymást, mint ahogy meg is teszitek.

 

1. A szöveg és környezete
Szent Pál apostol Tesszaloniki levélben bemutatott Eszkatológiája két nagy egységből áll: az első apokaliptikus kinyilatkoztatás amit ma elmélkedünk végig, a Parúzia, Jézus Krisztus második eljövetele (1Tessz 4,13-18); míg a másik apokaliptikus kinyilatkoztatás (1Tessz 5,1-11) az eszkatológikus létezésről szól. A Parúziáról szóló szöveg négy részre osztható a következő témák szerint:

  1. Az apostol meggyőződésének meghirdetése (tematika fölvezetése)
  2. A hit megvallására való visszaemlékeztetés
  3. Az Úr szavára való hivatkozás: "Az Úr tanítása alapján..."
  4. Végső konklúzió és kinyilatkoztatás

2. Néhány gondolat
Az elhunytak - Bibliai kép, akik meghaltak. Pál apostol azokra a keresztény halottakra gondol, akik az ő és Timóteus tanítása idején meghaltak a tesszaloniki közösségben. Bár az ’elhunytak’ szó egyértelműen a halálra utal, mégis az elmélkedés tárgya itt nem a halál témája, hanem az apostol érdeklődésének középpontjában a remény áll. Erről a reményről Pál azt mondja, ha ez hiányzik, az ember szükségszerűen bezárkózik a halál problémája elől. Mi, keresztények viszont a remény képességét kaptuk, hogy "ne szomorkodjunk úgy, mint azok, akiknek nincs reményük".
(Mint ahogy) hisszük - Ez egy antik hitvallás-formula, mely egyértelművé teszi Jézus Krisztus halálát és feltámadását. E szerint a hitvallás szerint, bár a halál minden ember része, így Krisztusé is, a feltámadás egyértelműen Isten műve.
Az Úr tanítása alapján - Az Úr Igéje alapján. Talán Szent Máté evangéliumának sorai juthatnak eszünkbe (Mt 24,30-31), de lehetséges, hogy Pál Jézus szóbeli igehirdetésére utal, vagy éppen arra a magánkinyilatkoztatásra, melyet az apostolnak adott a damaszkuszi úton.
Mi élők... nem előzzük meg - Egy elővételezett tapasztalat Jézus eljöveteléről, mely Szent Pál elgondolása szerint hamar itt lesz és az élők nem jutnak előnyökhöz az elhunytakkal szemben.

A 16-17. vers gazdag képekkel teli előadásmód, melyben egyaránt megjelenik a régi zsidó elképzelés az Emberfia eljöveteléről, és a királyok ünnepélyes bevonulási szokása az egyes városokba. A következő szavakra érdemes különösen is odafigyelni:

 
parancsszó
három szó, mely Isten kezdeményezését jelenti
 
főangyal (arkangyal) szava
 
harsonaszó (Isten harsonájának zengése)

Az Úr maga száll le a mennyből (találkozás az Úrral) - Ez a király ünnepélyes bevonulása képeivel leírt Parúzia, de megjelenik a Sínai-hegyen való Teofánia leírása is, amikor Mózesnek Isten "megmutatja arcát" és átadja neki a kőtáblákat.
Az elhunytak feltámadása - Hasonló Jézus feltámadásához. Ez azt jelenti, hogy Isten műveli a halottak feltámasztását. Krisztus feltámadásának következménye, hogy minden halott feltámad. A feltámadás így tehát "eszköz", amit Isten arra használ, hogy garantálja Krisztus jelenlétét a Parúzia (Krisztus második eljövetele) napján mindazoknak, akik Őbenne hunytak el.
Először (előbb) - Az apokaliptikus leírás sajátja az időbeli sorrend.
Felhő - A mennyei közlekedés tipikus eszköze. Az Úrral való találkozás magában foglalja mind a gyorsaságot, mind pedig a transzfigurációt, a színeváltozást.
Vigasztaljátok egymást - A kölcsönös vigasztalás a keresztény ember kötelessége.

Meditatio (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Pál apostol tanítása, előadása a Tesszaloniki közösségnek egyszerű és képekben gazdag. Az alapgondolat, amit Szent Pál bemutat, óriási aktualitással bír. Pál nem szeretné, hogyha szomorkodnának a tanítványok, és velük együtt mi is, látva a halál tényét. A keresztény embert az különbözteti meg másoktól, hogy reményük van, és ezt a reményt a hitük táplálja.

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
A tesszaloniki hívekhez hasonlóan nekünk, mai embereknek, a jelen pillanat bizonytalanságai miatt ébereknek kell lennünk. Ennek az éberségnek az alapja a Krisztusban való hit, remény és szeretet egysége. Az élet a keresztény ember számára többé már nem pusztán evilági célú, hanem jövője van, és ez a legnagyobb vigasztalás, ami ezen a földön adható. Pál alapvető igehirdetését a remény teológiája határozza meg, ez a remény közösséget teremt az Úr és a hívők között.

Collatio (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)

  1. Vigasztalás szavai: Idézzük föl saját megvigasztalásunk történetét!
  2. Vigasztaljuk meg halottainkat! (Teljes búcsú nyerése számukra.)
  3. Tanítsunk meg vigasztalni és vigasztalódni másokat (helyes halottkultusz, a búcsú végzésének megtanítása a felnövekvő nemzedéknek).

Oratio (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Könyörögjünk Istenhez, mindenható Atyánkhoz, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, sőt a mi halandó testünket is életre kelti egykor, és kérjük: Urunk, adj nekünk életet Krisztusban!

Krisztus, Üdvözítőnk, törd meg halandó testünkben a bűn uralmát, hogy amint miatta a halált érdemeltük, úgy tebenned elnyerjük az örök életet!

Krisztus, Megváltónk, tekints azokra, akiknek nincs reményük, mert nem ismernek téged, hogy higgyenek a feltámadásban és az eljövendő örök életben!

Te megengeded, hogy földi hajlékunk egyszer enyészetnek induljon. adj nekünk örök hajlékot a mennyben, amelyet nem emberkéz épített!

Szent Atyánk, a keresztség által Fiad halálának és feltámadásának részesei lettünk, segíts az új élet útján járnunk, hogy ha meghalunk is, mindig éljünk Krisztussal!

Gondviselő Atyánk, te mennyből alászállott élő kenyeret adtál nekünk, hogy azt mindig tiszta lélekkel vegyük magunkhoz, add meg nekünk az örök életet, és támassz fel minket az utolsó napon!

Élők és holtak Istene, te Jézust feltámasztottad a halálból, támaszd fel meghalt testvéreinket, és vezess el minket velük együtt az örök dicsőségbe!

Istenünk, te megbocsátod bűneinket, és szíveden viseled az emberek üdvösségét. Kérjük jóságodat, hogy testvéreink, rokonaink és jótevőink, akik elköltöztek ebből a világból, a Boldogságos Szűz Máriának és az összes szenteknek közbenjárására eljussanak az örök boldogságra. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.