Lectio divina
Szeptember 26.
"Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát... " (Ef 1,3-10)

Epiklézis (Szentlélek hívó himnusz)
Szentlélek hívó imádság (Szent Bonaventura)
Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajta nyugodott. Add meg nekünk a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltet ízét megízleljük; az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék; a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre lépjünk útjainkban; az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását erőtlenné tegyük; a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz megkülönböztetéséhez kell szent tudománnyal beteljünk; a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük; az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged végzésében. Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség, hálaadás, tisztesség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.

Lectio (Amit Isten Igéje mond)
Ma este Szent Pál apostol "Magnificatját" tartjuk a kezünkben. Egy áldás. Hálaadás. Mint amilyent például az első Korintusi levél 1,3-7-ben is találunk. Hallgassuk hát meg ezt a szép imádságot a maga teljes terjedelmében.

Isten Igéjének meghallgatása.

 

Lectio divina
2009. szeptember 26.
"Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát... "
                           (Ef 1,3-10)

Ef 1.1-2
1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő szenteknek, a Krisztus Jézusban hívőknek. 2Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól!

Ef 1.3-10

3Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. 4Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből 5eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által - akarata és tetszése szerint - fogadott
gyermekeivé legyünk; 6hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. 7Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, 8amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. 9Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét, 10hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint Főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.

Ef 1.11-14
11Igen, mi is őbenne nyertük el az örökséget annak végzéséből, aki mindent szabad elhatározása szerint tesz. 12Szolgáljunk hát felsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. 13Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne. 14Ő a foglaló örökségünkre, arra, hogy teljesen megváltva az övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére.

 

A szöveg és környezete
Szent Pál apostol levelei életszerű tartalommal telnek meg az áldásoknak és a hálaadásoknak köszönhetően. A Galata levélben (Gal 1,6-9) Pál behelyettesíti az "áldott legyen" formulát a "csodálkozom" kifejezéssel. A második Korintusi levélben pl. az áldás és a hálaadás a kiengesztelődés témájára van ráirányítva. A ma estére választott szentírási szövegrész, a "hálaadó zsoltárok" stílusában fogalmazódott és Pál apostollal együtt mindannyiunk imádságává vált.

2. Néhány gondolat
áldott legyen - Az Ószövetségből jól ismert formula, mely például Tóbiás könyvének áldás mintájára lett megfogalmazva. (Tób 13,2) Persze az Újszövetségben máshol is megtaláljuk ezt (pl. 1Pét 1,3).
Krisztusban - A Krisztusba való betestesülést jelenti.
mennyei - Egészen pontosan égi, ami elsősorban helyet jelent, és ezzel Pál apostol a menny és a föld egységét szeretné hangsúlyozni.
kiválasztott minket - Egyedi, eseti kiválasztás, amiért az Istent dicsőíteni, neki hálát adni vagyunk hivatottak.
szentek és feddhetetlenek - Szentek, vagyis olyanok, akik elkülönítettek, és felszenteltek, kizárólag az Isten szolgálatára. Feddhetetlenek, vagyis szeplőtelenek, azaz olyanok, akikről Isten ajándékképpen ingyen elvette a bűnt.
eleve arra rendelt - Vagyis predestinált. Ami nem azt hangsúlyozza, hogy az ember sorsa előre el van döntve, hanem sokkal inkább az Isten szentségét hangsúlyozza, akinek eleve elképzelése van az ember jövőjéről. Az, hogy szent legyen.
fogadott gyermekei - Vagyis Isten családjának tagjai legyünk. Testvérei Isten Fiának, Krisztusnak.
akarata és tetszése szerint - Jézus keresztelésének eseménye elevenedik föl ("Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.")
legyünk - Isten nevelő szándéka derül ki Pál apostol imádságából.
a megváltás, vére árán - A megváltás és a bűnbocsánat lehetséges, Krisztus halálának köszönhetően, melyből a keresztények a keresztség által részesülnek. Valószínű, az újonnan megkereszteltek emlékeztetése volt ez az imádság a keresztség szentségére. Egyes feltételezések szerint ez a levél egyrészt visszaemlékezés (anamnézis) és buzdítás (paraklézis).
minden bölcsességgel és tudással - Bölcsesség és tudás isteni tulajdonságok, melyek a kinyilatkoztatás alapjai.
akaratának titka - A "minden ismeret" Istene koordinálja minden létező létezését, úgy a földiekét, mint a mennyeiekét.

Meditatio (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Pál apostol, aki kemény éveit tölti a hitért való szenvedés börtönében, nem tud írni keresztény testvéreinek hétköznapi stílusban. Inkább engedi előtörni egy áldó vagy dicsőítő ének sorait a szívéből. Isten már nem Ábrahám, Izsák és Jákob Istenek, hanem Jézus Krisztusnak az Istene. Krisztus tehát az egyedüli közvetítő, a Messiás, Akiben Izrael eléri várakozása teljességét. A himnuszban megdicsőül az üdvösség szintje, nem egy doktrinális előadás, hanem elmélkedés szeretne lenni a boldog megtapasztalt megvalósulásról. Ahogyan Pál, úgy minden keresztény is "szent". Abban az értelemben, hogy felszentelt, kizárólag az Isten szolgálatára, és abban az értelemben is, hogy elkülönített mindattól, ami evilági és bűnös. Kétségkívül a "szentek" között kiemelkedik az igazán szent Mária személye, aki nem emberfölötti lény, hanem bemutatja Isten predestináló szeretetét arra, hogy hogyan lehet az ember Isten fogadott gyermekévé. A "szentség" Szent Pál apostol számára tehát Isten ajándéka. Ingyenes ajándék, amiért az ember felelősséggel tartozik az Isten előtt.
Pál apostol kifejezi az Örömhír, Evangélium lényegét, hogy tudniillik az emberi élet nem arra irányul Krisztus óta, hogy a semmibe vesszen, hanem hogy tökéletes szabadságban és közösségben az Istennel az ember szeretetben, Istendicséretben és Istentől kapott dicsőségben élje meg ajándékba kapott életét.

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
"Szeplőtelennek" lenni annyit jelent Mária életében, mint "kegyelemmel eltöltöttnek" lenni. A feddhetetlenség az Egyház értelmezésében az a kegyelem tehát, amely Máriának a tökéletes állapotot ajándékozta földi élete első pillanatától kezdve. Ez a kegyelem nekünk is megadatik, és még ha tökéletlenül is használjuk föl, ennek a kegyelemnek a segítségével igyekszünk az örök életünk felé. Egy napon lehullanak a leplek, a hit leplei és színről színre látható lesz az Isten. Ennek a nagy napnak hajnalhasadását hirdeti meg a Szeplőtelen Szűz, aki a maga szeplőtelenségével vándorlásunk útján a napfelkelténk és embert felülmúló istenszeretet példaképe.

Collatio (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)

  1. Gondoljunk vissza arra a közösségre, amely ott állt mellettünk keresztelésünk pillanatában!
  2. Újítsuk meg naponta keresztségi fogadalmunkat a Hiszekegy elimádkozásával!
  3. Buzdítsunk másokat szavainkkal, lelkesedésünkkel a keresztségben megígért életük megélésére!

Oratio (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
A Szentlélek tanúsítja, hogy Isten gyermekei vagyunk. Adjunk ezért hálát az Atyaistennek, és kérjük: Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet!

Neked, a Királynak és Istennek zengjen zsoltárt minden nemzet, és legyen tied Izrael népe is!

Mindenható Istenünk, te megdicsőítetted Krisztust az égben, add, hogy jelenlétét az Egyházban mindenki felismerje!

Megváltónk, ég és föld Királya, egyesíts magadban mindnyájunkat!

Aki az Atya jobbján ülsz, járj közben értünk, mint Főpapunk, és imádkozz bennünk, hiszen Feje vagy tagjaidnak!

Példaképünk és Tanítómesterünk, aki áthelyeztél minket országodba, add, hogy feddhetetlen, szeplőtelen és szent életet éljünk színed előtt!

Mindenség Örököse, gyűjtsd össze Egyházadba az emberiséget minden értékével együtt, hogy mindnyájan elismerjenek téged Uruknak az Atyával és a Szentlélekkel egységben!

Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. Krisztus, a mi Urunk által.