Lectio divina

2009. május 30. - A tizenkettedik

"...tetszése szerint osztva kinek-kinek" (1Kor 12,4-11)

 

Szentlélek hívó imádság (epiklézis)

Szentlélek hívó imádság (epiklézis) - mp3-fájl
EPIKLÉZIS (Szentlélek hívó imádság)
 

Ó boldog Tűz, mely nem emésztesz el, de megvilágítasz - vagy ha el is pusztítasz, felszámolod a rosszat, hogy az élet el ne pusztuljon -, ki adhatna nekem többet, tökéletesebbet, jobbat Tenálad? Te az a Tűz vagy mely engem megtisztít, elvéve lelkemből a reménytelenség sötétségét. Te az a Tűz vagy, Aki szeretetté alakítod át a lustaság hidegét, és az egoizmus sivatagját. Ez az a Tűz, mely megszabadít engem a felesleges földi aggódások súlyától, és az evilági vágyaktól, és a elmélkedés szent szárnyain táplálja és növeli bennem a szeretetet, és magasba emeli a szívemet. (Bellarmin Szent Róbert imája nyomán)

LECTIO (Amit Isten Igéje mond)

Lectio (amit Isten Igéje mond) - mp3-fájl

Lectio
Ma este az első korintusi levél 12. fejezetének 11. versét választottuk mottóul: "...tetszése szerint osztva kinek-kinek". Már a lectio divinánk címéből is kiderül, hogy valamiféle ajándékról, adományról lesz ma este szó. Pünkösd előestéjén nem nehéz kitalálni, hogy ezek az adományok a Lélek ajándékai.

Az evangélium hangos felolvasása
Az evangélium hangos felolvasása - mp3-fájl
 

1Kor 12.1-3
1Nem akarom, testvérek, hogy a lelki adományokat illetően tudatlanok maradjatok. 2Emlékeztek, hogy amikor még pogányok voltatok, hogyan hajszoltak benneteket ellenkezést nem tűrve a néma bálványok elé. 3Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: "Átkozott legyen Jézus." De azt sem mondhatja senki: "Jézus az Úr", csak a Szentlélek által.

1Kor 12.4-11

4A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. 5A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. 6Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. 7A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. 8Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, 9a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. 10Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 11Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

1Kor 12.12-14

12A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. 13Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. 14Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.

 

 
 
Válaszos zsoltár, ének
Válaszos zsoltár, ének - mp3-fájl

1. A szöveg és környezete

A szöveg és környezete - mp3-fájl

Pál apostol a levél ezen részében a korintusi közösség által gyakran föltett kérdéséhez viszonyul: mi a lelki adományok helyes hierarchiája? A meglehetősen egoista korintusi közösségben a környező népek hagyományai, szokásai keveredtek össze. Ez a közösség gyakran túlbecsülte a Lélek megjelenési formáit, ezért Pál apostoltól indokoltnak tűnik a kioktató hangnem, pontosan a közösség alázata érdekében. Pál szerint nem az a kérdés, hogy melyik lelki adomány fontosabb, hanem hogy hogyan lehet felismerni a Szentlélek munkáját egy személy és egy közösség életében. Nem a különleges cselekedetekből, hanem a mély hitből ismerhető fel a Lélek jelenléte, Akinek köszönhetően az ember megvallhatja, hogy Jézus Krisztus az Úr.

 

2. Néhány gondolat

Néhány gondolat - mp3-fájl

a) A Lélek megjelenésének kritériumai

Emlékeztek, hogy amikor még pogányok voltatok... - A pogány rítusgyakorlat szerint az extatikus állapot egyenlő volt a bálványimádás konkrét megjelenésével. Pál attól fél, hogy a Lélek ajándékainak túlhajtott keresése erre az extatikus állapotra szeretne visszanosztalgiázni.
"Átkozott legyen Jézus." - Voltak emberek, akik Jézus földi életét, annak eseményeit, különösen is szenvedését és kereszthalálát szerették volna elhallgatni. Pál apostol figyelmeztet a teljes Krisztus megvallására.
"Jézus az Úr", csak a Szentlélek által. -  Pál elítéli a korintusiak helytelen elithez tartozás tudatát, hiszen a keresztség szentsége révén mindenki "Krisztus elitjéhez" tartozik.
A lelki adományok - Minden adomány közösségi gyökerű, hiszen közös célt szolgál.
Az adományok listája - Pál apostol nem kíván végleges vagy teljes listát állítani és ezek pontos meghatározása szinte lehetetlen. A sokféle magyarázat, amelyet egyes karizmatikus körök tulajdonítanak a felsorolt karizmáknak, legtöbbször sajnos tévesek, Pál apostol nem szeretne mást e listával kifejezni, mint azt, hogy a Lélek adományozása tény. A Lélek azon munkálkodik, hogy az egyén ne váljon felfuvalkodottá.
b) Hogyan lehet felismerni a Lélek adományát a közösségben?
A Lélek ugyanaz... az Úr ugyanaz. - A Lélek fáradhatatlanul az egység munkatársa. Úgy építi az Egyházat, hogy egy test legyen. Krisztus misztikus teste, melyben a keresztény ember élő tagként van beavatva a keresztség szentsége által. Ez az egység a karizmák sokféleségén keresztül valósul meg. A karizmák nem mások, mint a Lélek, az egyetlen Lélek adományai.
c) Hogyan lehet felismerni a karizmák isteni eredetét?

A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. - Pál apostol ezzel a verssorral arra szeretne rávilágítani, hogy a karizmák autenticitása (vagyis Istentől való eredete) az Egyház egész testének egységét hivatott növelni. Az Egyház titokzatos teste mindaddig növekszik, míg Krisztus teljes érettségére el nem jut. A karizmák közül a legnagyobb az az adomány, amely soha nem múlik el, és egy örök életen át tart, vagyis a szeretet.
                           
 

Válaszos zsoltár ének

Válaszos zsoltár - mp3-fájl
 
MEDITATIO (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
 
Meditatio - mp3-fájl
 

Meditatio
Pál és Barnabás útjának elválása egymástól a Jeruzsálemi zsinaton aratott győzelmük után történik. Missziós munkájuk kétségkívüli tetőpontja, hogy az Egyház hivatalosan is elismerési őket apostolként. Egyéniségük olyan meghatározó, hogy szinte igazodási ponttá válnak missziós munkájuk során a hívek körében. Együtt hirdették az evangéliumot, együtt dolgoztak, együtt szerették volna ápolni az egységet. Mindazonáltal a végén nem csak érdemeik, hanem emberi korlátaik is előbukkannak. Különböző karakterek, különböző dolgokra érzékenyek. Talán egyik-másik jellemvonásuk nem is teszi lehetővé további együttlétüket. És egy konkrét pillanatban az elválás útja okosabb, mint az erőltetett együttmaradás művészete. Elképzelhető, hogy ez az elválás megmentette a barátságukat. Az viszont biztos, hogy nézeteltérésük két új missziós terület felvirágozásának lett az alapja. Egészen biztos, hogy Pál és Barnabás megsérültek ebben a nézeteltérésben. Ez a fájdalmas külön út azonban alázatosabbá tette őket. Amikor felismerték szegénységüket, korlátaikat, felismerték sajnos azt is, hogy óriásit csalódtak egymásban. De felismerték azt is, hogy a missziós munkában egyedül az Úr számít.

 

Válaszos zsoltár ének

Válaszos zsoltár - mp3-fájl
 

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)

 
Contemplatio - mp3-fájl
 

Amikor Isten Szentlelkének tüze elkezd lángolni az ember szívében, a szenvedések egyre kisebbé válnak, és elveszítik erejüket. A teher, mely elviselhetetlen volt, könnyűvé válik, és az ember szíve úgy felszabadul, hogy legszívesebben szárnyra kelne, mint a galamb.

A Szentlélek Isten megérkezik abban a pillanatban, amikor hívjuk Őt, sőt azért tudjuk hívni Őt, mert már jelen van. Amikor Őhozzá imádkozunk, az Atya áldásának teljességében jön el hozzánk. Ő a folyó, mely örömet ad Isten városának, és amikor megérkezik, és bennünket alázatosnak és nyugodtnak talál, megpihen fölöttünk, és kinyilatkoztatja azt, amit az Atya elrejtett a bölcsek és az okosak elől, azok elől, akik valaminek számítanak ebben a világban. A Szentlélek Istenhez való imádságunk következtében a bölcsesség minden világossága felragyog felettünk. Ez az a bölcsesség, melyet tanítványainak nyilatkoztatott ki, és amely megtanít az Igazság teljes ismeretére. Valóban, Isten maga a Lélek, ezért szükséges, hogy Isten imádói Lélekben és Igazságban imádják az Urat. A sötétségben, életünk bizonytalanságaiban Ő a megvilágító fény, a szeretet, amely vonz, a kedvesség, mely eltölt, az ember közeledése Istenhez, a szeretnivaló Szeretet, az Isten tisztelet és a pietás lelkület.
 
Ének
Ének - mp3-fájl
 
COLLATIO (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)
 
Collatio - mp3-fájl
Collatio
1.
 
Teremtsünk csendet, és képzeljük el magunkat a Pünkösd napján együtt imádkozó apostolok termébe!
2.
 
Elevenítsük fel, hogy a Léleknek milyen ajándékai vannak bennünk, és ajándékozzuk azokat másoknak.
3.
 
Próbáljunk meg a Pünkösd utáni napokban esti imádságainkban a Szentlélek Istenhez fordulni!
 
ORATIO (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Oratio - mp3-fájl

Oratio
Áldjuk Krisztus Urunkat, aki elküldi az Atyától a Vigasztalót, és kérjük: Add nekünk Szentlelkedet!

Éltető kegyelmeddel készítsd fel híveid lelkét, hogy örvendezve fogadják a Szentlélek ajándékait!

Küldd el Szentlelkedet, a boldogító fényességet, hogy betöltse szívünk rejtett mélységeit!

Ne engedd, hogy e világ szelleme vezessen minket, hanem a Lélek irányítson, aki tőled jön!

Add meg nekünk az isteni tudomány ajándékát, hogy egyre jobban megismerjünk téged és az Atyát a Szentlélek által.

Küldd el Egyházadba az egység Lelkét, hogy megszüntessen minden ellentétet, gyűlölködést és szakadást!

Szentlelked által kapcsolj magadhoz minket, hogy a megpróbáltatások, üldözések vagy veszedelmek soha el ne szakítsanak minket szeretetedtől!

Urunk, Istenünk, töltsön el minket ajándékaival Szentlelked, és mutassa meg rajtunk hatalmas erejét: alakítsa tetszésed szerint gondolkodásunkat, és segítsen kegyelmével, hogy kövessük akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.

Záróének, liturgia

 

 

 

 

 

 

Záróének, liturgia - mp3-fájl