Lectio divina

2009. március 28. - A tizedik

"Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint." (1Kor 15,1-11)

 

Szentlélek hívó himnusz (epiklézis)

Szentlélek hívó himnusz - mp3 fájl
EPIKLÉZIS (Szentlélek hívó himnusz)

Szentlélek hívó imádság
Szentlélek Úristen, Te arra hívtál meg minket, hogy részt vegyünk csodálatos munkádban, mellyel az emberiséget üdvözíteni akarod. A Te hatalmas szeretetedben nekünk adtad azt az ajándékot, hogy folytathassuk munkádat minden nap a világban. Tölts el bennünket kegyelmeddel, ahogy eltöltötted Szent Pál apostolt a sok-sok viszontagság között. Ha ezt megteszed, biztosak lehetünk a hozzád való hűségben és az irántad való bizalomban. Ámen.

Szentlélek hívó imádság - mp3 fájl

LECTIO (Amit Isten Igéje mond)

Lectio

A mai estén Pál apostol Credo-ját tartjuk a kezünkben. Az apostoli hitvallás és tanúságtétel központi gondolata Krisztus feltámadása.

Lectio - mp3 fájl
Az evangélium hangos felolvasása
 
Az Evangélium - mp3 fájl

1Kor 15.1-11

1Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. 2Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Másként hiába lettetek volna hívővé. 3Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint, 4eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint. 5Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. 6Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. 7Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. 8Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. 9Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok közt, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. 10De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. 11Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívővé.

1Kor 15.12-20

12Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? 13Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. 14Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. 15Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel. 16Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. 17Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. 18Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. 19Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. 20De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.
 
 

A szöveg és környezete - mp3 fájl

1. A szöveg és környezete

A feltámadás: különböző nézőpontok uralkodtak Pál apostol korában, melyek hatásai fölfedezhetők a ma estére kiválasztott korintusi levélrészben. A legvalószínűbb nehézség a feltámadás visszautasítása, ami köszönhető azoknak a spirituális nézeteknek, melyek Filón bölcsességének hatására alakultak ki. Ez a fajta bölcselkedés úgy gondolta, hogy az örök életet már most birtokoljuk ezen a világon. Ennek következtében a test feltámadása lényegtelen, hiszen a testre igazából nincs is szüksége az embernek. Nem tudjuk egészen pontosan, hogyan juthatott el Pál apostolhoz ez az elmélet, de a ma esti szövegrészünk kétségkívül válasz erre a teóriára.

 

Néhány gondolat - mp3 fájl

2. Néhány gondolat

Az evangélium – Az alapja Pál apostol válaszának az Egyház hite Jézus Krisztus feltámadásában. Az a tény, hogy Krisztus feltámadt a halálból, a feltámadást többé nem a teória szintjén kezeli, hanem a halál utáni életmódként.
Azt hagytam rátok – A palesztin közösség első kerygmája (áthagyományozott hitvallása).
Meghalt, eltemették, feltámadt – Meghalt: ahogy Iz 53, 5 megjövendölte. Eltemették: Valóságos halállal állunk szembe. Feltámadt a harmadik napon: az egyetlen precíz utalás az Ószövetségben Oz 6,2-ben olvasható, de a zsidó hagyomány a harmadik napot az üdvösség napjának tekintette. (Ter 22,4-5)
Megjelent – Ahol a kezdeményező Krisztus, és nem pusztán szubjektív élményről van szó.
Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek – Pál ezzel azt akarja kifejezni, hogy a szemtanúk még ma is elérhetők, megkérdezhetők.
Jakabnak, és az összes apostolnak – Egy töredék, mely Páltól származik, és összeköti őt az apostolok közösségével.
Mint egy elvetéltnek – Valószínűleg Pál ellenfelei használták ezt a kifejezést az ő csúfolására fizikai gyengeségei miatt: "Testi megjelenése erőtlen, és a beszéde gyarló" (2Kor 10,10), és tagadták apostoli kilétét. (1Kor 9,1-18)

Többet dolgoztam mindegyiküknek - ez a polemikus megjegyzés válasz az apostol vitatott szerepére.
                           
 
Válaszos zsoltár ének
 
MEDITATIO (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)
Meditatio - mp3 fájl

Meditatio
Pál korában már sokan jártasak a hitben, és méltóak az üres sír tapasztalatához és a Feltámadottal való találkozáshoz. Ezek között vagyok én is – mondja Pál. – Aki "Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok." Krisztus feltámadása belépett aztán az apostoli prédikációba is. Ettől kezdve az apostolok már nemcsak Krisztus újdonságának erejével lépnek fel, hanem egyúttal teljesítik missziós küldetésük feladatát is. "Ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek" (17. vers) – mondja Pál. – És hozzáteszi, hogy mi pedig a világ legboldogtalanabb emberei lennénk. Boldogtalanok, mert nemcsak csalódtunk volna, hanem be is csaptak volna bennünket. Világos tehát, hogy ez a Credo nemcsak az apostoli hagyományt tömöríti magában, hanem mögötte áll az egész hívő közösség és minden hiteles Jézus-tanítvány tanúságtétele is.

 
Válaszos zsoltár ének
 
CONTEMPLATIO (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)
Contemplatio - mp3 fájl

Contemplatio
A görögök számára a legnehezebb tananyag a halottak feltámadása volt. Ezt Pál apostol már Athénban is tapasztalta, amikor ennek említésére hallgatói hahotában törtek ki. Ezért a korintusi levélben szükségesnek látja kifejteni a feltámadásról szóló nagy teológiáját. Három esemény körül mozog az üdvösség üzenete, és három sarkalatos pont körül forog Pál szerint a világtörténelem: halál, feltámadás és Krisztus újra eljövetele körül. Az ősapostolok is a Keresztet és a Feltámadást állították igehirdetésük középpontjába, és fölismerték Krisztus feltámadásának összefüggését a mi feltámadásunkkal. Pál azonban az üdvössége tényeit teljes mélységükben átgondolta, és számunkra való jelentőségüket így határozza meg: "Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit nem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok." (15,16-17) Mi itt a logikus kapcsolat? Krisztus minden vonatkozásában üdvösségünk érdekében cselekedett. A feltámadás az értünk vállalt üdvözítő halálának kiegészítéséül és megkoronázásául történt. Nélküle Jézus keresztje és haláláldozata hatástalan és befejezetlen maradt volna. Az Atyának e hatalmas tette Fián Pál részére megcáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy Jézus Isten országának a megteremtője és királya, és hogy működésbe lépett immáron hatékony módon az új korszak ereje. Halál és feltámadás nemcsak az üdvösség tényei, amelyekben hiszünk, hanem üdvözítő erők is, melyek belenyúlnak minden krisztushívő életébe. Minden keresztény ember történelemfeletti módon kapcsolódik be Krisztus halálába és feltámadásába. Aki a feltámadást tagadja, az nem ismeri a Szentlélek erejét és a keresztség jelentőségét, megfosztja a keresztény hitet egész tartalmától, meghazudtolja a keresztény reményt, és Isten hamis tanúinak minősíti az apostolokat. Ha ez a hit csak a balgák agyréme, akkor hiúság, és mit sem ér minden önmegtagadás, meg a szív nemes szárnyalása, akkor esztelenség volna az apostolok élete, ami naponként való meghalás. Csak az tagadhatja a feltámadást, aki "nem ismeri az Isten".

 
Ének
 
COLLATIO (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)
Collatio - mp3 fájl
Collatio
  • Figyelmetekbe ajánlom az Evangéliumot, és megkérek mindenkit, hogy a Nagyhét alatt szíveskedjék kézbe venni a Bibliát és olvassa a négy evangéliumból a négyféle Passió-történetet.
  • Figyelmetekbe ajánlom az Egyház liturgiáját. Nem a reklám helye szeretne lenni, de szeretném javasolni mindenkinek, hogy lehetőleg egy helyen vegyen részt a nagyheti szertartásokon, de mindenképpen javasolnám azoknak, akik még soha nem vettek részt a nagyhét minden napjának eseményein, hogy ebben az esztendőben tegyék meg.
  • Figyelmetekbe ajánlom a keresztet. Érdemes lenne egy tíz perc, negyedórányi elmélkedést arra szánni, hogy hol használom a keresztet, és különböző helyeken mi mindent jelent számomra.
 
ORATIO (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)
Oratio - mp3 fájl

Oratio
Imádjuk az emberi nem Megváltóját, aki halálával legyőzte a halált, és feltámadásával újjáalkotta az életet. Kérjük alázatos lélekkel: Szenteld meg népedet, amelyet véreddel megváltottál!

  1. Urunk, te mindenkor élsz Egyházadban, Szentlelked által vezesd el a teljes igazságra! Szenteld meg népedet, amelyet véreddel megváltottál!
  2. Emlékezzél Egyházadra, amelyet az apostolokra építettél, és elterjesztettél a föld végső határáig, áldd meg mindazokat, akik hisznek benned! Szenteld meg népedet, amelyet véreddel megváltottál!
  3. Mesterünk és Üdvözítőnk, aki biztos alapokra fektetted hitünket, dicsőséges szenvedéseddel pedig új életre keltettél miket, ne engedd, hogy megmaradjunk bűneinkben! Szenteld meg népedet, amelyet véreddel megváltottál!
  4. Aki keresztfádat az élet fájává tetted, add gyümölcseit bőkezűen azoknak, akik a keresztségben újjászülettek! Szenteld meg népedet, amelyet véreddel megváltottál!
  5. Jézus, örök Életünk, te kereszthalálod által legyőzted a halált és a kárhozatot, add, hogy meghaljunk veled együtt, és így veled együtt támadjunk fel dicsőségben is! Szenteld meg népedet, amelyet véreddel megváltottál!
  6. Elhunyt testvéreinket részesítsd tested dicsőséges feltámadásában, és egykor tégy minket is társaikká! Szenteld meg népedet, amelyet véreddel megváltottál!
Urunk, Istenünk, készítsd elő híveid szívét a nagyböjti szent gyakorlatokkal, hogy méltó lélekkel éljük át Húsvét szent titkát, és elvigyük az emberekhez a megváltás örömhírét. Krisztus, a mi Urunk által.
Záróének, liturgia
Záróének - mp3 fájl
                             
 
További képek