Lectio divina

2008. február 23. - Az első

 
 
 
1.
 
2.
Isten Igéjének meghallgatása. Amit Isten Igéje mond (lectio)
Lectio
Jézus végig próbára volt téve missziós útján, különösen is a szenvedése idején. Különböző módon beszélnek erről mind a Szinoptikus evangéliumok, mind pedig János evangéliuma. (Lk 22,28; 39,46 és Jn 6.14-16) A hármas megkísértés tehát jelképes. A pusztában a választott nép próbára lett téve és elbukott, hűtlenné vált (Mtörv 8.2). A sátán kezdettől fogva az, aki gyűlöl, aki arra kísért, hogy eltávolítsa Isten akaratától, és így tönkretegye, megölje az embert.
Az evangélium hangos felolvasása
 

Evangélium

Lk 3.22-21
21Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, 22és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem."

Lk 4.1-13
1Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult 2negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. 3Ekkor így szólt hozzá a sátán: "Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!" 4De Jézus ezt felelte: "Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember." 5Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. 6"Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom - mondta -, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. 7Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz." 8Jézus elutasította: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!" 9Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! 10Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak, és: 11Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad." 12De Jézus ezt válaszolta: "Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!" 13Miután a sátán minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust.

Lk 4.14-21
14Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. 15Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta. 16Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. 17Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: 18"Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, 19és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét." 20Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. 21S elkezdte beszédét: "Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok."

Mt  4.1-11
Mt  4.4 Azt felelte: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik."
Mk 1.12-13

                             
 
 

1. A szöveg és környezete
A hallott evangéliumi részt Jézus családfája előzi meg, ami annyit jelent, hogy Isten tervének (a Teremtésnek és az Üdvösségtörténetnek) a tetőpontja Krisztus. A szöveg után pedig Jézus galileai működésének tömör leírása következik.
Szent Lukács evangélista történetét Márk evangéliumának mintájára építi fel, de felcseréli a kísértések sorrendjét, az utolsót Jeruzsálembe helyezi. Amikor majd Jézus a kereszten lesz, újból megjelennek ezek a kísértések (Lk 23.34-39). Az alapvető üzenet a ráhagyatkozás és a hit az Atyaisten jóságában, valamint a bizalom Isten Igéjében. Biztonságos fegyver ez Jézus kezében a Sátánnal való konfliktushelyzetben. Modell értékű a keresztény embernek, aki ugyancsak elnyerte Krisztushoz hasonlóan a Szentlélek ajándékát.

2. Néhány gondolat
A Jordántól... szoros kapcsolat Jézus keresztségével, ahol Fiú és Szolgaként mutatkozik be.
A Lélek ösztönzésére (a Lélektől vezetve) a Szentlélek nem vezeti Őt kísértésbe, hanem hatalmat ad Neki, Akinek erejében kitart a kísértésben.
Pusztába talán a Júdeai Sivatagba, ami a démonok helye. Lukács itt nem von párhuzamot Izrael pusztájával.
Negyven nap a biblikus hagyomány szerint a negyvenes szám „hosszú időt” jelent. Lukács nem beszél Izrael tapasztalatáról (negyven éves pusztai vándorlás).
Megkísértette a sátán (megkísértve a sátán által). A sátán neve Lukácsnál Diábolos, vagyis „hivatala szerint” Istennek ellentmondó személy.
Semmit sem evett nem annyira a böjt, hanem sokkal inkább a Szentlélekkel való elteltségének a jele, amellyel teljesen átadja magát az Atyának.
Ha Isten Fia vagy... nem, mint Ádám, aki hűtlen lett, hanem, mint az Új Ádám, aki Fiú és Szolga.
Ez a kő Lukács egyetlen kőről beszél. Nem az egész Júdeai Sivatag kenyérré változtatásával kísérti Jézust a sátán.

Hatalmat politikai hatalomról van szó.
 
 
3.
Válaszos zsoltár ének
 
4.
Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond (meditatio)
 

Meditatio
Jézus mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Életünkben számtalanszor próbának vagyunk alávetve, a sátántól éppen úgy, mint Istentől. Isten próbatétele a legpozitívabb. Az Életért történik. Az út szűk és nehéz, de mégis a legédesebb fáradság, mert igazságban megélt út. Nincs kétség afelől, hogy az út a sikerhez.

A sátán útja széles, könnyű, de Jézust megkísérteni nehéz. Ezt a sátán is tudja jól, ezért kísértések sorával lepi meg Jézust, melyek kiterjednek a messianizmus, a szociálpolitikai élet, a karrier és a vakmerőség területére. A mi esetünkben a kísértések sora hamis önmegnyugtatásainkért, dicsőségvágyunkért és hatalomvágyunkért száll harca. Mindenünk megvan, hogy kijussunk ezekből a kísértésekből. A keresztségben elmerültünk Isten szeretetében, Aki az Élet számunkra. Aki Lélek. Aki a kereszten értünk kiontotta a vérét. A sátán iszonyodik a víztől és Krisztus testétől és vérétől. Iszonyodik a Szentségektől. A probléma az, hogy sokszor mi megyünk messze ezektől a Szentségektől. A végérvényes legyőzése a kísértéseknek hitből fakadó aktus. Nem a sátán nyugtatásában bízunk többé, hanem Isten legédesebb szeretetében. Ennek újdonságában kell napról napra növekednünk, hiszen egyedül ez a tudat ad nekünk egyre örömtelibb egységet Istennel. Krisztus Szentségeinek köszönhetően egyre inkább képesek vagyunk, hogy lerántsuk a sátán hazugságáról az álarcot.
 
 
5.
Válaszos zsoltár ének
 
6.
Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk (contemplatio)
 

Contemplatio
Az Úr Jézust a sivatagban megkísértette a sátán. Krisztusban azonban Te lettél megkísértve. Tied a test, amit Jézus fölvett, azért, hogy üdvösséged legyen általa.
Magáévá tette a halált, ami a te halálod volt, azért, hogy Életet adjon neked. Magára vette a megaláztatásokat, azért, hogy megdicsőülhessél általa.

Krisztusban van az én erőm, Ő a kő, amelyre az Egyház épül. Gyűlölőiddel szemben védőbástyáddá tette érted Önmagát. Szeretnél megmenekülni a sátántól? Menekülj ebbe a védőbástyába, mely előtted áll! Gondolj Krisztusra és már bent is vagy! Gondoltál már így Krisztusra? Szenvedsz? Gondolj arra, hogy Ő előbb szenvedett érted, és gondolj arra, amiért szenvedett, és meghalt, hogy megmentsen téged! Reméld hát te is, hogy eléred célodat, amelyért küzdesz, anélkül, hogy gyűlölőd kezébe esnél.
 
 
7.
Ének
 
8.
 
9.
Gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak. (collatio)
 
10.
Záróének, liturgia