Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Lectio Divina 2013.02.09

„Effata, azaz nyílj meg!” (Mk 7,31-37)

 

A fenti lejátszóra kattintva hallgathatjuk meg Tájmel Antal atya előadását, melynek vázlatát is elolvashatjuk az alábbiakban:

 

Szentlélek hívó imádság

Szentlélek Isten, ajándékozd nekünk az értelem lelkét, hogy meghalljuk Isten szavát és megtaláljuk igazságát, hogy az vezessen és szabadítson meg bennünket. Add, hogy növekedjék bennünk a nyitottság és a belső szabadság Irántad és egymás iránt, hogy így felszabadító működésed egyre használhatóbb eszközeivé legyünk a mai világban. Ámen.

 

Lectio (Amit Isten Igéje mond)

Márk sajátos tapasztalatokra tett szert Krisztus követőinek a közösségében. Olykor váratlanul és fájdalmasan vette észre, hogy vannak olyanok, akik bár jelen vannak a közösség összejövetelein, de mintha nem hallották volna az ott elhangzottakat. Vannak, akik éberen figyeltek, és az életük során igyekeztek is magukévá tenni Jézus útmutatásait, de másoknak nem adták tovább a hallottakat. Olyanok ők, mint a süketek, akik nem képesek érzékelni a körülöttük hangzó szavakat. Olyanok ők, mint a némák, akik nem képesek kimondani azt, amit a szívük mélyén éreznek. Márk Jézust állítja eléjük egy gyógyítási történet elmondásával, amiben Ő a beteg embernek nemcsak a fülét nyitotta meg, hanem a beszélőképességét is visszaadta.

 

Isten Igéjének meghallgatása.

31Ezután ismét elhagyta Tírusz vidékét, és Szidonon át a Galileai tóhoz ment, Dekapolisz határába. 32Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. 33Külön hívta a tömegből, fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét, 34föltekintett az égre, fohászkodott és szólt: "Effata, azaz nyílj meg!" 35Azon nyomban meg is oldódott a nyelve és érthetően beszélt. 36Megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. 37Szerfölött csodálkoztak, s hangoztatták: "Csupa jót tett, a süketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak beszélőképességüket."

 

1. A szöveg és környezete

Az elbeszélés középpontjában Jézus látható, aki minden embernek meg akarja nyitni a fülét, és szabaddá akarja tenni a nyelve kötöttségét. Jézus valójában minden embert a belé vetett hitre szeretne elvezetni. Ő észreveszi és segíti azokat, akik a maguk erejéből nem képesek eljutni hozzá; kivezeti őket az elszigeteltségükből.

Márk fontosnak tartja annak kiemelését, hogy Jézus nem csupán a zsidók Messiása, hanem a pogányok Üdvözítője is. A süketnéma meggyógyításáról szóló elbeszélést egészen tudatosan köti a pogányok lakta Dekapolisz vidékéhez.

 

 

2. Néhány gondolat

A Márk által említett „Tízváros” (Dekapolisz) vidéke egy olyan tájegység, ami a Galileai-tótól keletre kezdődik, és dél felé, egészen a Holt-tengerig tart. A területe körülbelül 30 000 km2. De olyan városok szövetségének is mondható, amik a szíriai helytartó alá tartoznak, és önálló önkormányzattal rendelkeznek. Ezek pogányok által lakott települések. A zsidók elkerülték ezt a területet, mert tisztátalannak tartották.

Márk fontosnak tartja annak kinyilvánítását, hogy Jézus segítségével a pogány területeken is megszűnik a hallásképtelenség és a némaság, vagyis a hitetlenség. Az egyház misszióban elért sikerei jogosítják fel erre. Márk közösségének a tagjai is olyan keresztények, akiknek a túlnyomó része a pogányságból tért meg.

A beteg gyógyulása Jézus személyes kapcsolatfelvétele következtében történik meg. A süketnéma a gyógyító cselekvés és a gyógyító szó által válik újra egészségessé. Az ókorban élő emberek tőlünk idegen nézete szerint a nyál beteg szervre való átvitele lehetővé teszi a csodatevő erejének a beteghez való eljutását. Feltűnő a görög fül számára érthetetlenül hangzó arám nyelvű „effata” szó, ami nyomban lefordított formában is szerepel: nyílj meg!

A jelenet kiformálása egészen tudatosan történt. Jézus ugyanolyan csendesen cselekszik, mint a jelenet második főszereplője, aki semmit sem hall, és semmit sem tud mondani, csak dadog. Jézus eljárása szokatlan: az ujját a beteg fülébe teszi, a nyálával megérinti a férfi nyelvét, feltekint az égre, és felsóhajt. A kézrátétel az Isten segítő hatalmának a jele. Jézus az égre való föltekintése által a süketnéma számára világossá teszi, honnan jön a segítség és a gyógyulás; ez Jézusnak az Atyával való személyes kapcsolatát is jelzi. A sóhajtás pedig az Istenember segítő közelségére mutat rá. Az ujjak beszéde számol a beteg helyzetével, és a vele való kapcsolatfelvétel a célja.

Márk rá akar mutatni: aki Jézust egy sorba akarná állítani a többi csodatevővel, az nem értette meg az ő titkát! Ezért fűz közvetlenül a gyógyításhoz egy hallgatási parancsot, ami természetesen pontosan az ellenkezőjét eredményezi. A Jézus hallgatási parancsa és a tömeg azonnali megszólalása közti ellentmondás szeretné kiemelni a megtörtént csoda nagyságát és jelentőségét. Jézus tevékenysége az elesett teremtett világot megújítja. A megfogalmazás, hogy „mindent jól tett” Jézus, arra emlékeztet, hogy miként az Isten a teremtéskor „nagyon jónak” teremtette a világot, Jézus is ugyanígy cselekszik. Jézus tevékenysége Izajás ígéretét is beteljesíti, ami szerint „a süketek füle hallani fog… a némák nyelve pedig ujjongva ujjong.”

 

Meditatio (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)

Ahol Jézus földi élete során megjelent, ott hamarosan megjelentek a környék betegei, hogy gyógyulást találjanak nála. Jézus érzi az erőteljes igényüket, hogy mennyire fontos számukra a test épsége és egészsége. Ő, aki az Isten országát hirdeti, türelemmel és megértéssel gyógyít. Ő az Isten országának a testet-lelket gyógyító erejét akarja közel vinni az emberekhez. Az emberek viszont a testi épségüket tartják a legfontosabbnak. Jézus hitet és megtérést kér, az emberek jó egészséget és csodákat akarnak. Sokszor mi is csodákat várunk ahelyett, hogy megnyitnánk a fülünket és a szívünket az ő szavára. Ha erre képesek lennénk, rajtunk is csodás gyógyulások történnének.

 

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)

Az Isten jelenléte és ereje kézzelfoghatóvá és megtapasztalhatóvá lett Jézus Krisztusban. Rajta keresztül egy új világ jön létre. Ő a könyörülő jóságában a megmentésünket és a kibontakozásunkat akarja. A belé vetett bizalom egy egész életre szóló feladat és élmény. Betegségeinket, hiányosságainkat, korlátainkat megtapasztalva határozottan el kell indulnunk Jézus, a Megváltó felé. Ha ezt tesszük, akkor megtörténik a vele való személyes találkozásunk is.   

Ének

 

Collatio (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)

Isten előfeltételek támasztása nélkül gyógyít meg minket. A felénk fordulása mindig megelőz bennünket. Nem kell semmilyen előzetes megállapodást kötnünk vele, hogy a segítségünkre legyen. Megnyugtató és vigasztaló az a tudat, hogy nem kell külön kérnünk azért, hogy felénk forduljon. Isten a legjobbat akarja a számunkra, és a velünk kötött szövetségéhez feltétlenül tartja magát. Lehet, hogy néha süketek és némák vagyunk, ennek ellenére elhangzik felénk a szava. Ezt akkor is megteszi, amikor az életünk bizonyos szakaszaiban a szavát nem akarjuk meghallani, és így nem is tudunk arra válaszolni.

 

Oratio (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)

Kérjük Krisztust, hiszen mindannyian benne örvendezünk, és benne reménykedünk: Tekints reánk, Urunk, és hallgass meg minket!

Segíts bennünket, hogy Isten igéjét ne csak hallgassuk, hanem szavunkkal és életünkkel is hirdessük.

Tekints reánk, Urunk, és hallgass meg minket!

Add, hogy minden ember füle megnyíljék az evangélium készséges hallgatására!

Tekints reánk, Urunk, és hallgass meg minket!

Add, hogy híveid szívükbe fogadják és életükkel meg is valósítsák tanításodat!

Tekints reánk, Urunk, és hallgass meg minket!

Add, hogy betegeink és magukra maradt embertársaink soha ne nélkülözzék az irgalmas testvéri segítséget!

Tekints reánk, Urunk, és hallgass meg minket!

Testi-lelki Orvosunk, enyhítsd a betegek szenvedéseit, állj a haldoklók mellé, irgalmas jóságoddal látogass és ápolj bennünket!

Tekints reánk, Urunk, és hallgass meg minket!

Engedd, Urunk, Istenünk, hogy mindig hittel hallgassuk tanításodat, és hangos szóval hirdessük szüntelen jótéteményeidet! Krisztus, a mi Urunk által.

 

A következő Lectio Divina: 2013. márc. 9. „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Mk 2,1-12)