Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
Vasárnap 16 Január 2022
† Mise: az évközi 2. vasárnapról saját. Dicsőség, Hitvallás, pref. az évközi Vasárnapokra I–VIII. Olv.: Iz 62,1–5; 1Kor 12,4–11; Jn 2,1–11

Ma kezdődik a január 23-ig tartó imahét a keresztények egységéért.

Liturgia - zöld
Kezdőének:
Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk! (Zsolt 65,4)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, te kormányozod a mennyet és a földet: hallgasd meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az Úr úgy szereti választott népét, mint menyasszonyát a vőlegény. Sion és Jeruzsálem a választott nép jelképe.
Így szól az Úr:
Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl.
Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.
Nem hívnak többé „Elhagyottnak”, sem országodat „Pusztaságnak” hanem így neveznek: „Gyönyörűségem”, és országodat: „Menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged felépít; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened.
Ez az Isten igéje.
Iz 62,1-5

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. Vö. 3. vers. (11. tónus)
Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.
E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.
E: Népek családjai, adjatok az Úrnak, † adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat, * ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét.
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.
E: Boruljatok le az Úr előtt, † színe előtt rendüljön meg az egész föld, mondjátok a nemzeteknek: „Az Úr uralkodik!”
H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.
Zsolt 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10a és c

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Egy és ugyanazon Lélek osztogatja a különböző adományokat tetszése szerint.
Testvéreim!
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.
A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul.
Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.
Ez az Isten igéje.
1Kor 12,4-11

ALLELUJA
Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. 2Tessz 2,14 – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus első csodája a galileai Kánában.
Abban az időben:
Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték.
Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 2,1-11

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Kérjük Megváltónkat, a mi Urunk, Jézus Krisztust, hogy Szent Anyjának közbenjárására tisztítsa meg gyarló emberi természetünket, és tegye egyre nemesebbé!
Lektor: 1. Hogy Krisztus Urunkban megtaláljuk az igazi és örök boldogságot!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy az Egyházat Szentatyánk és főpásztoraink méltóképpen felkészítsék az isteni menyegzős lakomára!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Hogy az államférfiak fáradozása mindazt biztosítsa a nemzeteknek, ami az emberhez méltó élethez szükséges.
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Hogy a keresztény házastársakat gondviselő jobbod támogassa minden gondjukban és nehézségükben!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Hogy ifjúságunk lássa be: a bűnös élet útjain nem találhatja meg a boldogságot!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus, te a vizet borrá változtattad, borunkat pedig szent véreddé teszed. Folytasd lelkünkben is csodás átváltoztató működésedet, és alakítsd érdemszerzővé mindennapi teendőinket a tiszta szándék és kegyelmed ereje által! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor Fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Asztalt terítettél nekem, és pompás itallal töltöd meg serlegem. (Zsolt 22,5)
vagy
Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. (1Jn 4,16)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze. Krisztus, a mi Urunk által.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!