Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI XXX. VASÁRNAP
Vasárnap 24 Október 2021
zöld † Mise: az évközi 30. vasárnapról, saját. Dicsőség, Hitvallás, pref. az évközi vasárnapokra I–VIII.
Olv.: Jer 31,7–9; Zsid 5,1–6; Mk 10,46–52

Elmarad: Claret Szent Antal Mária püspök – e

Liturgia:
Jer 31,7-9
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr: „Kitörő örömmel örüljetek Jákobon, örvendjetek annak, aki első a nemzetek között. Dicsőítsétek, hirdessétek és mondjátok: »Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát.« Íme, visszahozom őket észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól. Mindnyájukat összegyűjtöm: a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. Könnyek között jönnek,
fohászkodás közt vezetem őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Mert atyjává lettem Izraelnek, és Efraim az én elsőszülött fiam.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 125, 1-Zab. 2cd-3. 4-5. 6 8 G. tónus.
Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
Hívek: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

Zsid 5,1-6
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim! Minden főpap az emberek közül való, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség nehezedik. Így a népért is, és a saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. Ezt a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak az, akit Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „Fiam vagy te, ma szültelek téged.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 12. szám.
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * és az evangéliumban fölragyogtatta az örök életet. 2Tim 1,10 – 12. tónus.
Alleluja.

Mk 10,46-52
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: ,Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések évközi 30. vasárnapra
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki megszabadíthat minket testi és lelki nyomorúságunktól!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad az evangélium hirdetésével és a kegyelem eszközeivel orvosoljon minden lelki nyomorúságot!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy a kutatók és a feltalálók a tudomány vívmányait az emberiség javára használják!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Gyógyítsd meg a lelki vakságban szenvedőket, hogy meglássák az igaz tanítás fényét!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Vezesd tévelygő embertársainkat a helyes élet útjára!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Ragyogtasd fel meghalt híveidnek az örök világosság fényességét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Szent Fiad visszaadta a hozzá esdeklő ember látását. Könyörögve kérünk, adj nekünk lelki világosságot, hogy eljuthassunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!