Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI XXIX. VASÁRNAP
Vasárnap 17 Október 2021
zöld † Mise: az évközi 29. vasárnapról, saját. Dicsőség, Hitvallás, pref. az évközi vasárnapokra I–VIII.
Olv.: Iz 53,10–11; Zsid 4,14–16; Mk 10,35–45 ( vagy rövidebben: Mk 10,42–45 )


Ma van a Missziók vasárnapja. Az egyetemes könyörgések szándékai között imádkozzunk a missziókban szolgálókért is. Ma a missziók javára van gyűjtés.

Elmarad: Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú – E

Liturgia:
Iz 53,10-11
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 4-5. 18-19. 20 és 22 5. tónus.
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Vö. 22. vers.
Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

Zsid 4,14-16
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim! Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 5. szám.
Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, * és az életét sokakért váltságul adja. Mk 10,45 – 5. tónus.
Alleluja.

Mk 10,35-45
Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
* Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma *-tól (Mk 10,42-45)

Egyetemes könyörgések évközi 29. vasárnapra
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy ugyanaz a lelkület éljen bennünk, amely szent Fiát, Jézus Krisztust eltöltötte!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai az alázatosság szellemében híveiknek szenteljék életüket!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a szerzetesek életéből felismerjük az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az
engedelmesség értékét!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy a világ vezetői tisztségüket ne uralomnak, hanem szolgálatnak tekintsék!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy szenvedő testvéreink elfogadják kezedből a keserűség kelyhét a maguk és mások üdvösségéért!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy a kísértés nehéz óráiban is hűségesek maradjunk szent akaratodhoz!
Hívek: Kérünk téged . . .
6. Add, hogy a halál küszöbét átlépve, Fiadhoz hasonlóan mi is eljussunk az örök dicsőségbe!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk, aki Fiadat azért küldted a világba, hogy Mesterünk és példaképünk legyen, engedd, hogy az ő nyomdokain járva eljuthassunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!