Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI XIII. VASÁRNAP
Vasárnap 27 Június 2021
Zso: az évközi vasárnapról. Oi.: Te Deum.
zöld † Mise: az évközi XIII. vasárnapról saját,Dicsőség, Hitvallás,pref. az évközi vasárnapokra I–VIII.
Olv: Bölcs 1,13-15;2,23-24; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 (röv.: Mk 5,21-24.35b-43)Jövő vasárnap a Szentszék javára van gyűjtés. Foglaljuk bele a hirdetésekbe.

Elmarad: Szent László király – Ü – kivéve: Debrecen-Nyíregyháza és Kaposvár

Liturgia:
Bölcs 1,13-15;2,23-24
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
A halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világon minden teremtmény az életet szolgálja. Nincs bennük pusztító méreg, és a földön nem az alvilág uralkodik. Az igazság ugyanis halhatatlan. Isten halhatatlanságra teremtette az embert, a saját örökkévalóságának képmásává tette. A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 29, 2 és 4. 5-6, 11 és 12a és 13b 6. tónus.
Válasz: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. Vö. 2. vers.
Előénekes: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
Hívek: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.
E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét.
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.
E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.
E: Sírásomat örömre fordítottad; * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

2Kor 8,7.9.13-15
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim! Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban, és az irántunk táplált szeretetben: tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítődjenek. Az Írásban is ez áll: „Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.”
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 12. szám.
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, győzött a halálon, * és az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. Vö. 2Tim 1,10 – 12. tónus.
Alleluja.

Mk 5,21-43
Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte.
Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából.
Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt válaszolták: „Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?” De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot.
Ő így szólt hozzá: „Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!” Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: „Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy?” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen.
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.
Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 5,21-24.35b-43
Abban az időben:
Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján
nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a
zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és
nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy
meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és
tolongott körülötte.
A zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték: „Meghalt a
lányod. Miért fárasztanád a Mestert?”
A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne
félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül
senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen.
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és
jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt,
miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették.
Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját,
anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt.
Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami
annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal
fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül
voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot
senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések évközi 13. vasárnapra
Pap: Testvéreim! Jóságos Istenünk azt akarta, hogy az ember örökké éljen. Kérjük gyógyító kegyelmét, hogy megmeneküljünk a halálos bűntől és az örök haláltól!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy minden embert eltöltsön az örök élet vágya!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Egyházad az egész világ számára hirdesse az élet igéit!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy a gazdasági élet irányítói őszintén keressék az emberhez méltó élet útját!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy mindannyian segítőkész szeretettel tegyünk tanúságot hitünk igazságáról!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Adj, Urunk, segítő kegyelmet a botladozóknak, és megszentelő kegyelmet azoknak, akik még a bűn állapotában élnek!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható Istenünk, te halhatatlannak teremtetted és jóságodban az örök boldogságra hívtad az embert. Kérünk, add, hogy a hitünkkel megismert igazság és a jótékony szeretet útján valóban eljussunk örök célunkhoz! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!