Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
JÉZUS SZENT SZÍVE – FÜ
Péntek 11 Június 2021
Zso: Jézus Szent Szívének főünnepéről.Oi: Te Deum.
fehér Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, saját pref.A IV. Eucharisztikus ima nem mondható,sem a különleges alkalmakra valók. 
Olv.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37  

Elmarad: Szent Barnabás, apostol – E
Liturgia: főünnep
Oz 11,1.3-4.8c-9
OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr: „Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem; Egyiptomból hívtam meg fiamat. Én tanítottam meg járni Efraimot, karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt; lehajoltam hozzá, enni adtam neki.
Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember; a közöttetek élő Szent, aki nem a harag tüzével jön.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12,2-3.4bcd.5-6 4g. tónus.
Válasz: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. Vö. 3. vers.
Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Hívek: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ!
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.

Ef 3,8-12.14-19
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Testvéreim! Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak, és megvilágosítsak minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben, hogy most az Egyház által az Isten szerfölött sokrétű bölcsessége nyilvánvalóvá legyen a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított; a benne való hit által van reményünk és biztonságos utunk Istenhez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt: tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 2. szám.
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos szívű! Mt 11, 29ab – 2. tónus.
Alleluja.

Vagy:
Alleluja. 8. szám.
Isten öröktől fogva szeret minket, * és Fiát küldte engesztelésül a mi bűneinkért. 1Jn 4,10b – 8 G. tónus.
Alleluja.

Jn 19,31-37
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben: A zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse el a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontot ne törjetek benne!” És ami az Írás más helyén áll: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Jézus Szíve ünnepére (Elsőpéntekre is)
Pap: Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó Pásztorunkhoz,
     Jézus Krisztushoz, akinek Szentséges Szíve szeret bennünket, és
     minden ügyünkben gondunkat viseli.

Lektor:1.Légy, Urunk, Főpásztora lelkipásztorainknak: Szentatyánknak,
       püspökeinknek és papjainknak, hogy Szíved szerint vezessék a
       rájuk bízott nyájat!
         Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
       2.Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet
       útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé!
         Hívek: Kérünk téged . . .
       3.Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottakhoz, és
       könnyítsd meg számukra az élet terheit!
         Hívek: Kérünk téged . . .
       4.Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó
       és irgalmas szívű legyen a te Szent Szíved példája szerint!
         Hívek: Kérünk téged . . .
       5.Elhunyt testvéreink Szentséges Szíveden leljék meg az örök
       nyugodalmat!
         Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely
     szívvel-lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát!
     Maradj vele, éltesd és vezesd! Szabadítsd meg minden bajtól!
     Áraszd el Szent Szíved áldásával! Aki élsz és uralkodol
     mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!