Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Lectio Divina - 2015.03.21.

„Fordítsátok ide a fületeket és gyertek ide hozzám.” (Iz 55,1-3)

Szentlélek hívó imádság

Add meg nekünk, Urunk, a bölcsesség Lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük; az értelein ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék; a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre lépjünk útjainkban; az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását erőtlenné tegyük; a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk; a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük; az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged végzésében. Amen.

Lectio (Amit Isten Igéje mond)

A babiloni száműzetésben élő zsidó nép kiszolgáltatottsága akkora volt, hogy ebben a helyzetben csak a kétségbeesés felé sodródhatott. A korábbi évtizedekben érlelődött apró reményeit az idő múlása és a csalódások szertefoszlatták. Ekkor lép fel egy ismeretlen nevű próféta a száműzöttek körében, aki egy nagy reményről kezd el beszélni. Az Isten embere látja már a változás előjeleit. A múlt és a jelen legyőzhető annak az Istennek a segítségével, aki a népét ebben a helyzetben sem felejtette el. A megtört és kételkedő kortársakat azzal bátorítja és vigasztalja, hogy az Isten már itt és most elkezdte a történelmi fordulat előkészítését, a nép megszabadításának tervezését. Ezért beszél bátran nekik az ember élet utáni éhségéről és szomjúságáról, amiket egyedül az Isten tud csillapítani. Aki rá meri bízni magát erre az Istenre, az az élet túláradó bőségét fogja tapasztalni, jóllakottságot és elégedettséget érez majd.

Isten Igéjének meghallgatása

1Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. 2Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót esztek, és kövér falatokban lesz részetek. 3Fordítsátok ide a fületek és gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek. 3Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígért irgalom jegyében.

A szöveg és környezete

A próféta által meghívásként kiformált szöveg arra akarja felszólítani a kortársakat, hogy a régtől ismert és néha elfelejtett Istent most új módon fedezzék fel. A szerző célja az, hogy minél meglepőbb módon szerepeltesse az Istent. A hallott szövegrészben olyan vásári kikiáltóként mutatja be, aki nemcsak az áruját dicséri, hanem ráadásul még képtelennek tűnő dolgokat is mond: „siessetek ide… vegyetek pénz nélkül”. A próféta azt akarja, hogy a mondanivalójára odafigyeljenek. És azt is elvárja a hallgatóitól, hogy bátran vizsgálják felül az Istenről és az üzenetéről való eddigi elképzeléseiket.

Néhány gondolat

Mintha a próféta egy keleti városnak a piacára vezetne minket. Naponta ismétlődő jelenet, hogy a vízárusok és más vásári kikiáltók dicsérik ott az áruikat. Ismételten ezt kiáltják: Gyertek, vegyetek, egyetek! Az élethez nélkülözhetetlen vizet, a gabonát, a bort és a tejet ott pénzzel kell megvásárolni. Amit a kereskedők a piacon árusítanak, az csupán az éhséget és szomjúságot, a testi szükségleteket képes kielégíteni.

 A próféta viszont később az olvasóinak kritikus kérdéseket tesz fel: elégedettek vagytok ezekkel a termékekkel? Az éhségetek és a szomjúságotok nem irányul többre?  Akkor miért költitek a pénzeteket, a kereseteteket arra, ami nem lakat jól? Az élet bőségét ezek nem képesek biztosítani.        

Az Isten kiáltása úgy hangzik, mint a piaci árusok megismételt felszólításai. Ő viszont olyant mond, amit a vásári kikiáltók nem szoktak mondani: „Bár nincsen pénzetek, siessetek ide… vegyetek pénz nélkül bort és tejet!” Vagyis minden ingyen van!

Ha ezt a beszédet a gazdagok és a hatalmasok meghallják, akkor biztosan nevetni fognak és valamilyen szemfényvesztésre gondolnak. Azok viszont, akik nélkülöznek, akiknek az élethez a legalapvetőbb dolgok is hiányoznak, ezekbe a szavakba megmentő szalmaszálként fognak kapaszkodni. A segítségre szorulók kíváncsian oda fognak menni.

A prófétai üzenet a szokványos emberi nézőpontot kérdőjelezi meg.  Hiábavalóságra adjátok ki a pénzeteket! Semmit olyat nem kaptok érte cserébe, ami meg tudná őrizni az életeteket, az egyéniségeteket érlelődni engedné.

Megnyerő és kérlelő módon jut el most a beszéd az igazi céljához: „Hallgassatok ide, figyeljetek rám!” Aki az Isten szavaira, aki a Tórába foglalt tanítására nyitott, az nemcsak az alapszükségleteit csillapítja, az a legjobbat, a bőségben való életet kapja. Aki az Isten beszédére hallgat, arra az élet bősége vár.

Isten örök szövetséget kínál a népének. Amit Isten kilátásba helyez, az pénzen nem vásárolható meg. Izrael Istene magához ragadja a kezdeményezést. Mindenekelőtt megbocsátja népe bűneit, aztán új, örök szövetséget köt vele.

Nátán próféta annak idején Dávid uralkodói házának ígért örök szövetséget az Isten nevében. A száműzetésben élő próféta ezt az örök szövetséget kiterjeszti most az egész népre. Amit annak idején Dávid kapott ígéretül, azt most mindenki megkapja ajándékként.

Jeruzsálem évtizedekkel korábbi pusztulása egyértelművé tette, hogy a korábbi isteni ígéret véget ért. Most Izrael kapja Dávid szerepét: neki kell tanúságot tennie Istenről a föld népei előtt. És amit az Isten a jövőben meg akar valósítani, az itt és most elkezdődik - már a babiloni fogságban!          

Meditatio (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)

Biztosan felkeltette a figyelmünket a próféta szövegében szereplő „ingyen” szó. A mindennapi tapasztalatunk szerint az életben semmi sincs ingyen. Vagy ha mégis, az biztosan szinte semmire sem használható, annak valószínűleg értéke sincs. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az életben vannak dolgok, amik pénzen nem vásárolhatók meg, és nem is szerezhetők meg. Aki a számunkra nagyon fontos, annak boldogan azt szoktuk mondani: te megfizethetetlen vagy a számomra. Hogy egyáltalán el tudunk igazodni az életben, ezt olyan embereknek köszönhetjük, akik gyermekként szerettek minket anélkül, hogy erre a szeretetre rászolgáltunk volna. A mások részéről megtapasztalt figyelmesség, mások barátsága mind olyan szeretetnek a jele, amit ajándékba kaptunk, egészen ingyen.

Az Isten által adott ingyenes ajándékok tanúsítják, hogy ő felettébb bőkezű. De azt is világossá teszik, hogy óriási távlat nyílik az Isten által megajándékozottak előtt: az együtt ünneplés véget nem érő önfeledt boldogsága. 

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)

Emberekként nemcsak táplálékok éltetnek bennünket. A szó szoros értelmében a szavak is éltetnek minket. Ha megszólít minket valaki, fontosnak érezzük magunkat. Ha bíztató szavakat hallunk, bátrabbakká válunk. Ha valaki megosztja velünk a gondolatát, megtisztelve érezzük magunkat. Egy jó szó csodákra képes az életünkben.

Isten részéről is hallhatók szavak, amik életet adnak és éltetnek bennünket. Ezért mondja a próféta Isten nevében: „Hallgassatok ide, figyeljetek rám!” Az Isten beszéde összekapcsol minket Ővele, az általa felkínált szövetség biztonságot ad nekünk. Ő a nehéz helyzetekben is a szövetséges társunk akar maradni.           

Collatio (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)

Aki a házastársának a gyengéd hangját meghallja, az megérzi a belőle sugárzó szeretetet. Abban a pillanatban megszűnik a hiányérzete és megfeledkezik minden bajáról. Aki a tenger morajlásának hallgatásába belemerül, az egyszerre csak minden másról megfeledkezik. Aki odafigyel a madarak hajnali énekére, az elégedettnek fogja érezni magát. 

Isten azoknak, akik rá hallgatnak, a maradandó barátságát ígéri. Ez a barátság nemcsak valamiféle túlélést tesz lehetővé, hanem az életet, a bőségben való életet ajándékozza. Megújítja az egymással való kapcsolatainkat és kielégíti az igazságosság utáni éhségünket és szomjúságunkat.         

Oratio (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)

Adjunk hálát az Atyaistennek, aki szeretetével vezeti és táplálja népét, és kérjük: Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Add, hogy ne csak kenyérrel éljünk, hanem minden igével is, amely ajkadról származik!
Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Add, hogy szomjúságunkban Krisztushoz siessünk, aki élő vízforrás lett számunkra!
Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Adj mennyei kenyeret a népnek, hogy ne éhezzék, és élő vizet, hogy soha ne szomjazzék!
Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Add, hogy le tudjuk mondani a nem szükséges dolgokról, és így segítségére tudjunk sietni nélkülöző testvéreinknek!
Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Engedd, hogy az éhezőkben neked nyújtsunk táplálékot, és a szomjazókban téged üdítsünk fel!
Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Nyisd meg szemünket és testvéreink szemét, hogy ma észrevegyük csodás műveidet!
Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Tápláld Egyházadat igéd és kenyered asztaláról, hogy ennek az ételnek az erejében örvendezve kövessen téged!
Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Emlékezzél irgalmasságodra, Istenünk, aki jóságosan betöltöd lelki javaiddal az éhezőket. Segíts rajtunk lelki ínégünkben, hogy bővelkedhessünk a te javaidban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

A legközelebbi Lectio divina időpontja: 2015. április 25. 

„Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat.”
(1Kir 3,5.7-12)

 

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!