Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Lectio Divina - 2015.02.28.

„A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.” (Iz 42,1-4.6-7)

Szentlélek hívó imádság

Szelíd, Vigasztaló Szentlélek, Te Urunk és éltetőnk vagy. Adj nekünk világosságot, mellyel felfoghatjuk ajándékaidat. Segíts egyre jobban megértenünk Jézus Örömhírét. Add, hogy az igazságot megismerjük, és szerinte is éljünk. Te vagy minden szeretet forrása. Add, hogy a mindennapjainkat az emberek között kedvességben éljük, és növekedjünk Isten szeretetében. Ámen. 

Lectio (Amit Isten Igéje mond)

A zsidó nép álmaiban ismételten megjelent valaki, aki az Isten igazságát okosan és vonzó módon tudta közvetíteni. Mindenki érezte, hogy nagy szükség lenne egy ilyen személyre. Akinek megnyerő a fellépése. Aki olyan ismeretekkel rendelkezik a megbízójáról, amik hitelesek. A nehézségeket tapasztalva nem adja fel a korábbi elveit A babiloni száműzetés után talán egy évszázaddal, a perzsa uralom nyugodtnak mondható éveiben a kérdések elemi erővel törtek fel. A korábbi kérdések újabbakkal egészültek ki: mi lesz a szomszédos és távolabb élő népekkel?  Ők hogyan és mikor jutnak el az igazság ismeretére? Egyáltalán az Isten igazsága hirdethető-e a világban? Ez az igazság nem korlátozza túlságosan az embert? Nem forgatja fel nagyon a világ megszokott rendjét? Egy ismeretlen prófétai személy új módon közelíti meg a régi kérdéseket. Egyszer maga az Isten támaszt majd valakit, egy szolgát, aki az ő üzenetét mindenhova eljuttatja. A végsőkig kitart a küldetésében, mert tudatában van annak, hogy mekkora értéket hordoz, és a rábízott kincset meg is tudja védeni.

Isten Igéjének meghallgatása

1Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. 2Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. 3A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, 4nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek. 6Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, 7hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.

A szöveg és környezete

Izajás próféta könyvének a második része őrizte meg számunkra ezt az Isten szolgájáról szóló első éneket.  A nagy tekintélyű próféta könyvébe utólag beillesztett ének lendületes gondolatsort tár elénk. Akit Isten erre a feladatra kiválaszt, abban a kedvét találja, az felelősséget vállal nemcsak a saját népéért, hanem más népekért is. A szolga új látásmódokat kínál fel, és segítséget nyújt a szűklátókörűségből, az érzéketlen és a hajthatatlan magatartásból való kiszabaduláshoz.   

Néhány gondolat

A próféta az Isten beszédeként fogalmazza meg a gondolatait. Elsőként a szolgájának a bemutatása történik meg. Isten úgy mutatja be a választottját, ahogy egy nagykirály mutathatta be a fontos emberei előtt ünnepélyes pillanatokban a tőle függő királyok egyikét.  Később pedig így határozhatta meg az új tisztségviselő feladatait és az intézkedési jogait.

Világossá válik, hogy az Isten kiválasztottjának az igazságot kell elvinnie a népek közé. Előírásokat, törvényeket kell közvetítenie, amik az emberi együttélést lehetővé teszik. Erre csak az képes, akit az Isten megajándékoz a lelkével. Fellélegezhetnek a nemzetek, mert a szolga egészen különleges módon a rászorultak és kicsinyek felé fordul, azok felé, akik ebben a fenyegetett világban élnek.

Bámulatos annak a felsorolása, amiket nem fog megtenni a szolga: nem kiált, nem emeli föl a hangját, a megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló kanócot nem oltja el, nem lankad el. Ötszörösen nyer megerősítést, hogy ő egészen másként viselkedik, mint ami a világban történni szokott.  Ez a szolga óvatosan és gondoskodóan, igazságosan és életet támogatóan működik. Tekintettel van a jelentéktelenekre, a látszólag értéktelenekre. Az erőt magától az Istentől kapja a küldetése számára. A szigetekre, a távoli partvidékekre is el kell jutnia.

A szolga az Isten határtalan jóságát teszi nyilvánvalóvá. A nép bűnössége az Isten jóságát nem tudja majd megakadályozni.  Isten nem akar sem háborús zajt, harci kiabálást, sem piaci kiáltozást. Az Isten követe nem akar fellázítani, fanatizálni embertömegeket, és nem akarja őket megnyerni a maga gondolkodásmódja számára.

Az Isten által megbízottnak a jellemzése világossá teszi az Isten akaratát: szemléletes képek és szenvedélyes szavak mutatják, milyen módon akarja Isten elérni az emberek megszabadítását, üdvösségét. A király uralkodásának a kezdetén a jogait és törvényeit hangosan közhírré szokta tenni. A nád és a kanóc szóképei azt is világossá teszik, hogy Isten nem akarja a bűnösök halálát.  A két szókép arra a régi bírósági szokásra emlékeztethet, aminek a során egy halálos ítéletkor éppen ezt tették.

A szolga bemutatása után a szolga meghívása is sorra kerül. Ennek oka az Isten igazságosságában rejlik: „Én hívtalak meg az igazságosságban”. Az Isten igazságosságának egyetlen célja van: az emberek üdvösségének a megvalósítása. A határozott beszédmód elárulja, hogy az Isten végérvényes akarata ez: a szolgának ki kell nyitnia a vakok szemét, ki kell szabadítania a foglyokat, és a sötétségben ülőket. Ő maga lesz a kapcsolat az Isten és a nép között, ami semmi másra nem irányul, mint az elnyomottak és nyomorultak megszabadítására.    

Meditatio (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)

Az Isten szolgájának sok arca van, és sok nyelven beszél. Az ő szolgái az ő igazságát már most láthatóvá tudják tenni. Mivel az Isten minket is kézen fogott, minket is megajándékozott a Szentlelkével, mi is alkalmasak vagyunk arra, hogy világossággá váljunk, hogy találkozzunk azokkal, akik az Isten igazságosságát még nem ismerték meg és nem fogadták el. A kiválasztottságunk soha nem a saját személyünk kiemelését és felmagasztalását jelenti, hanem azt, hogy szolgálatba kell állnunk, és ott kell lennünk, ahol szükség van ránk. Ajándékká kell válnunk mások számára. 

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)

A szolga küldetéséről szóló erős képek mélyreható emberi tapasztalatokból jöttek létre.  A „vakok szemének megnyitása” egyet jelent azzal, hogy nem csukjuk be a szemünket, amikor magunkba nézünk, és ott sötét foltokat látunk. Vegyük észre a gyenge pontjainkat és ne tekintsük azokat megváltozhatatlannak. A személyiségünk fejlesztéséhez hozzátartozik, hogy nyitott szemmel járunk az embertársaink között. Észrevesszük az örömeiket, a gondjaikat. A kilátástalannak tűnő helyzetekben pedig új utakon próbálunk segíteni nekik.          

Collatio (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)

A „foglyok kiszabadítása” a bejáratott mintáinkból való kiszabadulásunkat jelentheti. Sokszor azért akadunk el, mert a gondolkodásunk mindig ugyanabba az irányba tart, a viselkedésünket újra és újra ismételni akarjuk. Az elakadt helyzetek és kapcsolatok megoldásának első lépése, hogy ki tudjunk törni a megszokott viselkedésmódok fogságából. Ha a gúzsba kötő szerepünkből kitörünk a családban, a munkahelyünkön, akkor nemcsak a szabadságérzetünk lesz nagyobb, hanem mások is szabadabbá válhatnak a környezetünkben. A „sötétben ülők kiszabadítása” azon életszakaszainkra vonatkozik, amiket a szenvedés, a fájdalom, a gyász, a magány és a félelem jár át. Isten ezektől mentes életet akar ajándékozni nekünk. Hogy ezt már ebben az életben meg lehessen valósítani, ezért küldi el a megbízottait, és ezek mi lehetünk.       

Oratio (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)

Magasztaljuk jóságos Istenünket, aki Krisztusban kinyilatkoztatta magát. Kérjük teljes szívünkből: Urunk, mutasd meg nekünk szeretetedet!

Légy áldott hitünk szerzője és beteljesítője, aki a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál bennünket!
Urunk, mutasd meg nekünk szeretetedet!

Ajándékozd nekünk jóságosan a Szentlélek gyümölcseit: a türelmet, a jószívűséget és a szelídséget!
Urunk, mutasd meg nekünk szeretetedet!

Békesség Királya, add, hogy a te békéd uralkodjék a világban, hogy mindenütt és egyre jobban megértsék üdvözítő jelenlétedet!
Urunk, mutasd meg nekünk szeretetedet!

Imádkozunk hozzád katolikus Egyházadért, szenteld meg, hogy országod egyre jobban elterjedjen a népek között!
Urunk, mutasd meg nekünk szeretetedet!

Szelíd és alázatos szívű Jézus, adj nekünk irgalmas szívet, jóindulatot és alázatosságot, hogy türelmesek legyünk mindenkihez!
Urunk, mutasd meg nekünk szeretetedet!

Irányíts és szenteld meg, vezesd és kormányozd, Urunk, Istenünk, ég és föld Királya, szívünket és testünket, érzékeinket, szavainkat és tetteinket törvényeid és parancsaid teljesítésének útján, hogy segítségeddel épek és szabadok maradjunk most és mindörökké. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

A legközelebbi Lectio divina időpontja: 2015. március 21. 
„Fordítsátok ide a fületeket és gyertek ide hozzám.” (Iz 55,1-3)

 

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!